955/2012

Given i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 148 §, sådan den lyder i lag 231/2003, och

ändras 17 § 2 mom. samt 152 och 181 § som följer:

17 §
Vederbörande ministeriums uppgifter

Vederbörande ministerium ska även uppfylla de förpliktelser som medlemsstaterna åläggs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG, nedan byggproduktförordningen. Ministeriet ska sköta samordningen av de tekniska krav som myndigheterna inom området ställer upp.


152 §
Byggprodukters egenskaper

En byggprodukt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk ska vara säker och sund och ha sådana egenskaper att byggnadsverket under en ekonomiskt motiverad livstid uppfyller de väsentliga tekniska krav som anges i denna lag, om det är projekterat och byggt på behörigt sätt och ges sedvanligt underhåll.

181 §
Marknadstillsyn

Säkerhets- och kemikalieverket är marknadstillsynsmyndighet enligt byggproduktförordningen.

Importören eller tillverkaren av en byggprodukt eller ett av denne bemyndigat ombud ska ersätta staten för dess kostnader för en utredning som visat sig vara motiverad. Kostnadsersättningen är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivningen av ersättningen finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska följa användningen av byggprodukter och enligt behov underrätta marknadstillsynsmyndigheten om missförhållanden som iakttagits i samband med användningen av byggprodukter eller CE-märken.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

RP 82/2012
MiUB 6/2012
RSv 124/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.