951/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbete till sjöss från 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Genève den 23 februari 2006 ingångna konventionen om arbete till sjöss från 2006 gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Genom denna lag upphävs

1) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg (500/2002),

2) förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående fastställande av minimiålder för barns användande i arbete till sjöss (278/1925),

3) förordningen angående bringande i verkställighet av den av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1920 antagna konventionen angående ersättning för arbetslöshet till följd av fartygs förolyckande (853/1949),

4) förordningen angående bringande i verkställighet av den å den internationella arbetsorganisationens allmänna konferens i Genua år 1920 godkända konventionen angående arbetsförmedling för sjömän (228/1922),

5) förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående obligatorisk läkarbesiktning av barn och unga personer använda i arbete till sjöss (279/1925),

6) förordningen angående bringande i verkställighet av den av internationella arbetskonferensen år 1926 antagna konventionen angående sjömäns anställningsavtal (249/1947),

7) förordningen angående bringande i verkställighet av den av internationella arbetskonferensen år 1936 antagna konventionen angående minimifordringar på yrkeskompetens hos befäl å handelsfartyg (250/1947),

8) förordningen angående bringande i verkställighet av den av internationella arbetskonferensen i sjöfartsfrågor år 1946 antagna konventionen angående semester med bibehållen hyra för sjömän (388/1949),

9) förordningen angående bringande i verkställighet av den av Internationella arbetskonferensen år 1946 antagna konventionen angående läkarundersökning av sjömän (275/1956),

10) förordningen angående bringande i verkställighet av den av internationella arbetskonferensen i sjöfartsfrågor år 1946 antagna konventionen angående besättningens bostäder å fartyg (387/1949),

11) förordningen angående bringande i verkställighet av den av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1949 antagna ändrade konventionen angående semester med bibehållen hyra för sjömän (623/1951),

12) förordningen angående bringande i kraft av konventionen om förebyggande av yrkesskador för sjöfolk (882/1975),

13) förordningen angående bringande i kraft av konventionen om kontinuitet i sysselsättningen för sjömän (745/1979),

14) förordningen om ikraftträdande av konventionen om årlig avlönad semester för sjömän (964/1990),

15) förordningen angående bringande i kraft av konventionen om miniminormerna i handelsfartyg (746/1979),

16) republikens presidents förordning om sättande i kraft av det vid Internationella arbetskonferensen antagna protokollet till konventionen om miniminormerna i handelsfartyg (938/2002),

17) förordningen om ikraftträdande av den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn (1370/1992),

18) förordningen om ikraftträdande av konventionen om hälsoskydd och sjukvård för sjömän (1656/1995),

19) förordningen om ikraftträdande av konventionen om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden (303/2000), samt

20) förordningen om ikraftträdande av konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän (304/2000).

3 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i konventionen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 80/2012
AjUB 4/2012
RSv 82/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.