872/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av kollektivtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kollektivtrafiklagen (869/2009) 10 §, 11 § 1 mom., 12 § 2 och 3 mom., 15 § 2 mom., 30 a §, 30 c § 2 mom., 31 § 1 och 4 mom., 32 §, 34 a § 1 mom., 35 § 1 och 3 mom., 46 och 58 § samt 62 § 1 mom.,

sådana de lyder, 10 och 32 § samt 62 § 1 mom. i lag 1694/2009, 11 § 1 mom., 12 § 2 och 3 mom., 15 § 2 mom., 30 a §, 30 c § 2 mom., 31 § 1 och 4 mom., 34 a § 1 mom., 35 § 1 och 3 mom. samt 58 § i lag 1219/2011 och 46 § delvis ändrad i lag 1694/2009, som följer:

10 §
Myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten beviljar kollektivtrafiktillstånd på ansökan.

11 §
Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om trafikidkare

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten är den behöriga myndighet som avses i artikel 10 i EU:s förordning om trafikidkare. Dessutom kan polisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatteförvaltningen och tullverket delta i de kontroller som avses i artikel 10.1 d på basis av den behörighet som de har med stöd av någon annan lag. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har rätt att få handräckning av nämnda myndigheter vid kontrollerna. Trafiksäkerhetsverket är den nationella kontaktpunkt som avses i artikel 18 i förordningen.


12 §
Myndigheter som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik

Tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart i Hyvinge, Imatra, Kajana, Karleby, Kemi, Kotka, Kouvola, Nyslott, Raumo, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Seinäjoki, Vasa eller Villmanstrand beviljas av den kommunala myndigheten.

Den regionala kommunala myndigheten beviljar tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart inom dess behörighetsområde. Regionala kommunala myndigheter är

1) Samkommunen Helsingforsregionens trafik inom det område som kommunerna Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda bildar,

2) Tavastehus stad inom det område som kommunerna Hattula, Janakkala och Tavastehus bildar,

3) Joensuu stad inom det område som kommunerna Joensuu, Kontiolahti och Liperi bildar,

4) Jyväskylä stad inom det område som kommunerna Jyväskylä, Laukaa och Muurame bildar,

5) Kuopio stad inom det område som kommunerna Kuopio och Siilinjärvi bildar,

6) Lahtis stad inom det område som kommunerna Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Padasjoki och Sysmä bildar,

7) Uleåborgs stad inom det område som kommunerna Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä och Uleåborg bildar,

8) Björneborgs stad inom det område som kommunerna Björneborg, Harjavalta, Kumo, Nakkila och Ulvsby bildar,

9) Tammerfors stad inom det område som kommunerna Birkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Tammerfors, Vesilahti och Ylöjärvi bildar,

10) Åbo stad inom det område som kommunerna Lundo, Nådendal, Reso, Rusko, S:t Karins och Åbo bildar.


15 §
Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten är behörig att bevilja ett gemenskapstillstånd enligt artikel 4 i den förordning som nämns i 1 mom., att återkalla tillståndet enligt artikel 21, 22.1 eller 22.3—22.5, att ålägga sanktioner enligt artikel 23.2 mot trafikidkare som är hemmahörande i någon annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen samt att registrera uppgifter i det nationella elektroniska registret över transportföretag enligt artikel 24. På Åland sköts dessa uppgifter av Statens ämbetsverk på Åland.


30 a §
Kontroll

Bestämmelser om den behöriga myndighetens skyldighet att kontrollera om tillståndshavarna uppfyller kraven i artikel 3 i EU:s förordning om trafikidkare finns i artikel 12 i den förordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ska minst en gång per kalenderår utreda om tillståndshavarna fortfarande uppfyller de förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd som anges i 19 §.

30 c §
Kontroller i företag

Den som innehar ett kollektivtrafiktillstånd ska på begäran för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten lägga fram de handlingar som anges i artikel 5 i EU:s förordning om trafikidkare samt de beskattningsuppgifter som krävs i skattelagstiftningen. Om det material som ska kontrolleras har sparats i ett maskinläsbart datamedium, ska tillståndshavaren på begäran omvandla materialet till läsbar skriftlig form eller till en allmänt använd lagringsform.


31 §
Återkallande av kollektivtrafiktillstånd och en persons olämplighet för yrket

Utöver vad som bestäms i artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten för viss tid eller permanent återkalla ett kollektivtrafiktillstånd och dess styrkta kopior, om tillståndshavaren begär det eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 19 § 1 mom. 2 eller 5 punkten. Centralen ska också för viss tid eller permanent återkalla ett kollektivtrafiktillstånd och dess styrkta kopior, om tillståndshavaren vid bedrivande av trafik har tillåtit att en person som meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud handlar i strid med förbudet i 4 eller 11 § i lagen om näringsförbud (1059/1985).


En trafikansvarig kan anses lämplig för yrket tidigast två år efter det att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har fattat ett beslut enligt artikel 14.1 i den förordning som nämns i 1 mom. om att personen är olämplig att leda företagets transportverksamhet. Om förlusten av gott anseende helt eller delvis beror på ett fängelsestraff enligt 20 § 1 mom. 1 punkten och det har förflutit mindre än tre år från domen, ska fristen löpa ut när det har förflutit fem år från domen.

32 §
Återkallande av tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik i samband med att ett kollektivtrafiktillstånd återkallas eller dess giltighetstid löper ut

Om Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten återkallar ett kollektivtrafiktillstånd ska den samtidigt återkalla även tillståndshavarens tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik. Centralen ska också återkalla tillståndshavarens tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik, om giltighetstiden för tillståndshavarens kollektivtrafiktillstånd löper ut.

Innan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten återkallar de trafiktillstånd som nämns i 1 mom. ska den höra de myndigheter som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik och vilkas tillstånd tillståndshavaren har, och de i trafikavtalsförordningen avsedda behöriga myndigheter, kommuner och samkommuner med vilka ingåtts sådana avtal om allmän trafik som tillståndshavaren har.

34 a §
Tillfälligt återkallande av kopia av kollektivtrafiktillstånd

Om innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd eller en förare som är anställd av tillståndshavaren eller som annars anlitas av tillståndshavaren har dömts för upprepade och allvarliga förseelser mot bestämmelserna om trafik- eller fordonssäkerhet vid bedrivande av yrkesmässig busstrafik, ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten återkalla en eller flera styrkta kopior av ett kollektivtrafiktillstånd enligt 30 § 1 mom. för en tid av högst tre månader. Antalet sådana kopior av tillståndet som återkallas bestäms utifrån det totala antalet kopior av tillståndshavarens tillstånd och förseelsernas antal och hur allvarliga de är. Kopior av tillståndet återkallas likväl inte, om trafikidkaren eller den trafikansvarige har uppfyllt sin kontrollskyldighet och inte har kunnat förhindra förseelsen.


35 §
Varning, rättelse av en försummelse och återställande av en persons lämplighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ska i stället för att återkalla ett kollektivtrafiktillstånd och dess styrkta kopior i de fall som avses i 31 § 2 mom., i stället för att återkalla ett trafiktillstånd i de fall som avses i 34 § 1 mom. och i stället för att återkalla en styrkt kopia av ett kollektivtrafiktillstånd i de fall som avses i 34 a §, ge tillståndshavaren en varning, om ett återkallande av tillståndet eller kopian skulle vara oskäligt och de brister, förseelser och försummelser som har framkommit har rättats till eller är obetydliga. Detsamma tillämpas på andra behöriga myndigheter som med stöd av 34 § 1 mom. är behöriga att återkalla andra trafiktillstånd än kollektivtrafiktillstånd.


När den tid som bestämts enligt 31 § 4 mom. har löpt ut fattar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten beslut om huruvida den trafikansvarige är lämplig för yrket. Beslutet betraktas som en åtgärd för återupprättande enligt artikel 14.2 i EU:s förordning om trafikidkare. En förutsättning är att personen inte inom den utsatta tiden har dömts till ett sådant straff eller påförts en sådan annan sanktion enligt 20 § att han eller hon fortfarande inte kan anses ha gott anseende. Om han eller hon fortfarande inte kan anses ha gott anseende, sätter centralen ut en ny frist enligt 31 § 4 mom.

46 §
Kvotering och användning av anslag samt återkrav av betald ersättning

Anslag som anvisats i statsbudgeten får för de ändamål som nämns i 45 § 1 punkten användas av kommunikationsministeriet inom ramen för dess behörighet enligt 14 § 1 mom. samt för de ändamål som nämns i 45 § 3 och 4 punkten, om det är fråga om strategiskt betydande projekt.

Trafikverket beslutar om kvoteringen för de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna av det anslag som anvisats i statsbudgeten eller en del därav och bestämmer till behövliga delar om dess fördelning på andra ändamål som nämns i 45 § än sådana som avses i 1 mom. Trafikverket får själv använda anslaget för de ändamål som nämns i 45 § 3 och 4 punkten. Verket kan också bevilja kommuner eller samkommuner statsunderstöd för samma ändamål.

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna får för de ändamål som nämns i 45 § 1, 2 och 4 punkten använda det anslag som Trafikverket kvoterat. De kan också bevilja kommuner eller samkommuner statsunderstöd för ändamål enligt den paragrafen.

Den behöriga myndigheten ska bestämma att utbetalningen av ersättning från statsbudgeten eller en kommunal budget ska upphöra och att den ersättning som redan betalats ut helt eller delvis ska återkrävas, om ersättningstagaren

1) underlåtit att återbetala sådan ersättning eller en del av den som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund,

2) lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter för att ersättningen ska beviljas eller utbetalas eller när den övervakas och om detta förfarande har varit ägnat att väsentligt inverka på erhållandet av ersättningen, ersättningsbeloppet eller villkoren för ersättningen, eller hemlighållit en sådan omständighet,

3) använt ersättningen för ett väsentligen annat ändamål än det har betalats för, eller

4) i övrigt på ett med 1—3 punkten jämförbart sätt väsentligen brutit mot bestämmelserna om ersättningen eller utbetalningsvillkoren.

Den behöriga myndigheten kan bestämma att utbetalningen av ersättning från statsbudgeten eller en kommunal budget ska upphöra och att den ersättning som redan betalats ut helt eller delvis ska återkrävas, om

1) ersättningstagaren har vägrat lämna de uppgifter, handlingar och annat material eller bistånd som krävs i lag eller avtal för utbetalning och övervakning av ersättningen, eller

2) ersättningen på något annat sätt än det som avses i 4 mom. betalats på felaktiga grunder eller utan grund.

Ersättningstagaren ska på det belopp som återbetalas eller återkrävs, räknat från den dag då ersättningen betalades ut, betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.

Om det återkrävda beloppet inte betalas senast den dag som satts ut av den behöriga myndigheten, ska en årlig dröjsmålsränta betalas på beloppet enligt 4 § i räntelagen.

58 §
Rätt att få registeruppgifter och andra kontrolluppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har rätt att trots sekretessbestämmelserna få sådana uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret, näringsförbudsregistret och Skatteförvaltningens datasystem om dem som ansöker om kollektivtrafiktillstånd, innehavare av kollektivtrafiktillstånd, trafikansvariga samt företagets verkställande direktör och ansvariga bolagsmän som är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller beviljande av kollektivtrafiktillstånd och i artikel 4 i EU:s förordning om internationell busstrafik avsedda gemenskapstillstånd, kontroll av förutsättningarna för beviljande av tillstånd, återkallande av tillstånd, varningar, i artikel 14 i EU:s förordning om trafikidkare avsedda personers olämplighet samt för återlämnande av den säkerhet som ställts för att visa trafikidkarens solvens.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har rätt att trots sekretessbestämmelserna få uppgifter av polisen, Skatteförvaltningen, tullverket, arbetarskyddsförvaltningen och Trafiksäkerhetsverket om företagskontroller som gäller dem som innehar kollektivtrafiktillstånd när de är nödvändiga för genomförande av den kontroll som avses i artikel 12 i EU:s förordning om trafikidkare samt andra uppgifter som är nödvändiga för att bedöma om förutsättningarna enligt 19 § för beviljande av kollektivtrafiktillstånd uppfylls.

62 §
Övergångsbestämmelser för trafiktillståndens och avtalens giltighet

De kollektivtrafiktillstånd som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft gäller den tid som fastställts i tillstånden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Vid beräkningen av frister enligt 31 § 4 mom. som har samband med sådana beslut som avses i det momentet och som har fattats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 143/2012
KoUB 16/2012
RSv 138/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.