863/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 135 § 3 mom. i lagen om statens pensioner (1295/2006), sådant det lyder i lag 553/2012:

 1 §
 Beräkningsgrunderna för statens pensionsavgift

Den ålders-, invalid- och familjepensionsdel som ingår i arbetgivarens pensionsavgift enligt 135 § i lagen om statens pensioner (1295/2006) beräknas försäkringsmatematiskt så att delarna tillsammans med arbetstagarens pensionsavgift täcker pensionsansvaret enligt statens pensionssystem. Pensionsansvaret bestäms i enlighet med principen om full fondering.

Arbetsgivarens pensionsavgift beräknas i procent av den lönesumma som utgörs av sådana inkomster enligt 59 och 60 § i lagen om statens pensioner som berättigar till pension.  Procentsatsen för pensionsavgiften kan vara antingen allmän eller arbetsgivarspecifik. Omkostnadsdelen utgör för alla arbetsgivare en lika stor procentandel av lönesumman.  Vid behov kan pensionsavgiften också beräknas i euro.

Arbetsgivarens pensionsavgift räknas på enhetliga grunder i avgiftsklasser som fastställs utifrån arbetsgivarens invalidpensionsrisk och ett pensionsskydd som baserar sig på arbetstagarnas anställningar.

Vid beräkning av kapitalvärdet på pensionrätterna ska det användas en diskonteringsränta på 2,5 % per år. De särskilda grunder, fastställda av social- och hälsovårdsministeriet, som gäller dödlighet, nativitet, giftermålsfrekvens och familjeförhållanden och som hänför sig till basförsäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) ska användas i tillämpliga delar.

2 §
Fastställande av storleken på pensionsavgiftens omkostnadsdel

På basis av en årlig förhandsberäkning fastställer finansministeriet senast i december det år som föregår utbetalningsåret storleken i euro på den omkostnadsdel som den kommunala pensionsanstalten ska få och storleken på omkostnadsdelen av arbetsgivarens pensionsavgift. I samband med att omkostnadsdelen för arbetsgivarens pensionsavgift fastställs, beaktas det förskott enligt 2 mom. som har betalats till ett för högt eller för lågt belopp.

De faktiska kostnaderna för den kommunala pensionsanstalten under det föregående året slås fast senast i mars följande år. Finansministeriet fastställer beloppet av det förskott som har betalats till ett för högt eller för lågt belopp och detta debiteras eller gottgörs i samband med den omkostnadsdel som betalas till den kommunala pensionsanstalten efter den sista mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp räknas det för tiden mellan den 1 juli och dagen för utbetalning ut en ränta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

 Storleken på omkostnadsdelen av arbetsgivarens pensionsavgift enligt 2 § för år 2013 fastställs dock i december 2012, och då beaktas storleken på den korrigeringspost inklusive ränta som finansministeriet har fastställt i mars 2012 och betalat i april 2012 och som gäller det förskott på omkostnadsdelen som år 2011 har betalats till ett för lågt belopp.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (1398/2006).

  Helsingfors den 20 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Marja Isomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.