849/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1397/2010) 6 § 2 mom. och 12 § 2 mom. samt

ändras 3 § 2 mom., 4 och 5 § som följer:

3 §
Medeltalet för marknadspriset på el och marknadspriset på utsläppsrätten

Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten bestäms som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpris på minst två av de börser som har den största omsättningen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som bedriver handel med utsläppsrätter. Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten beräknas som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpriser under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna.

4 §
Produktionsstödet för skogsfliskraftverk

Det inmatningspris (euro per megawattimme) som betalas för el som producerats vid skogsfliskraftverk räknas ut enligt följande formel:

1) 35,65 – 1,824 x skatten på torv – 1,358 x det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader, när det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är minst 10 euro,

2) 22,07 – 1,824 x skatten på torv, när det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är under 10 euro.

Inmatningspris betalas dock endast om inmatningsprisets belopp räknat enligt 1 mom. är minst 1 euro per megawattimme.

Den förgasarpremie som betalas som höjning av inmatningspriset räknas ut enligt följande formel:

1) 1,824 x skatten på torv – 3,466, när inmatningspris betalas på basis av 1 och 2 mom.,

2) 32,184 – 1,358 x det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader, när inmatningspris inte betalas på basis av 1 eller 2 mom.

5 §
Apparater för egen förbrukning

Vad som i handels- och industriministeriets förordning om kraftverkets apparatur för egen förbrukning (309/2003) föreskrivs om apparater för egen förbrukning tillämpas vid fastställande av riktpriset, det rörliga produktionsstödet, värmepremien och förgasarpremien för sådan elproduktion som berättigar till produktionsstöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På produktionsstödet för skogsfliskraftverk tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning om stödet betalas för el som har producerats före januari 2013.

  Helsingfors den 20 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.