842/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets arbetsordning (966/2005) 39 § 2 mom., 40 § 3 mom. och 58 § 1 punkten, av dem 39 § 2 mom. och 58 § 1 punkten sådana de lyder i förordning 326/2010,

ändras 8 § 15 punkten, 17 §, 39 § 1 mom., rubriken för 8 kap. och 50 §, av dem 8 § 15 punkten, 17 § och 39 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1271/2011 och 50 § sådan den lyder i förordningarna 326/2010 och 1271/2011, samt

fogas till förordningen en ny 8 § 16 punkt och 50 a § som följer:

8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommunavdelningen bereder ärenden som gäller


15) Befolkningsregistercentralens och magistraternas uppgifter och resultatstyrningen av dem, samt folkbokföringen,

16) tillsyn över och finansiering av det kommunala pensionssystemet.

17 §
Beredskaps- och skyddsorganisationen

Beredskapschef vid finansministeriet är den tjänsteman som statssekreteraren som kanslichef förordnat. Beredskapschefen ska leda och samordna förberedelserna för undantagsförhållanden inom förvaltningsområdet. Vid beredskapsplaneringen bistås beredskapschefen av en tjänsteman som statssekreteraren som kanslichef förordnat. Finansministeriets skyddschef förordnas av statssekreteraren som kanslichef.

39 §
Fastställande av semestrar

Statssekreterarens, statssekreterarens som kanslichef, understatssekreterarens samt avdelningschefernas semestrar fastställs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens semestrar fastställs av statssekreteraren som kanslichef.


8 kap.

Avgörande av personalärenden

50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Avdelningschefen beviljar på föredragning av enhetens chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän vid en enhet inom avdelningen.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören beviljar på föredragning av avdelningschefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som direkt lyder under avdelningschefen.

Statssekreteraren som kanslichef beviljar på föredragning av förvaltnings- och utvecklingsdirektören tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som direkt lyder under förvaltnings- och utvecklingsdirektören, personal utanför avdelningarna och för högst tre månader för avdelningschefer.

Ministern beviljar på föredragning av personalchefen tjänstledighet beroende på prövning för statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren och förvaltnings- och utvecklingsdirektören och för över tre månader för avdelningschefer.

50 a §
Beslutanderätt i vissa personalärenden

Om inte annat föreskrivs i denna arbetsordning avgör tjänstemannens närmaste förman utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att ett tjänsteförhållande har upphört,

3) förordnande till övertidsarbete och arbetstidsersättningar,

4) godkännande och fördelning av arbetstid,

5) utfärdande av förordnande om tjänsteresa, om inte annat bestäms i avdelningens arbetsordning,

6) beviljande, sparande och flyttande av semester, samt

7) semesterrätt och semesterersättningar.

För personalen utanför avdelningarna avgör förvaltnings- och utvecklingsdirektören de ärenden som nämns i 1 mom. utan föredragning.

För statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren och avdelningscheferna avgör förvaltnings- och utvecklingsdirektören de ärenden som nämns 1 mom. 1 och 2 punkten utan föredragning. För förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör statssekreteraren som kanslichef dessa ärenden utan föredragning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 20 december 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.