835/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 december  2012

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer tas ut enligt bilagan till denna förordning.

3 §
Övriga prestationer

Följande tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag är sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) undersöknings-, utrednings-, observations-, mätnings- och laboratorietjänster och testning av apparatur,

2) behörighetsintyg för dem som tar miljöprov,

3) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

4) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat bestäms i 2 mom. eller någon annanstans,

5) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) informationssökning och fjärrlånetjänster,

7) försäljning av metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem,

8) transport, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av ett havsforskningsfartyg samt uthyrning och befraktning av fartyg,

9) användning av lokaler,

10) utbildningstjänster,

11) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom., och

12) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt nationell överlåtelse av data för forskning och undervisning tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finlands miljöcentral satt upp.

Finlands miljöcentral beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer

För en prestation kan förskottsavgift tas ut enligt tabellen i bilagan till denna förordning.

För behandling av en ansökan eller anmälan som återtagits eller annars förfallit, uttas en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat följer av tabellen.

Avgiften är densamma för bifallsbeslut och avslagsbeslut, om inte något annat följer av avgiftstabellen i bilagan.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har återsänt för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut som Finlands miljöcentral fattat i samma ärende.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2015.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2012

Miljöminister
Ville Niinistö

Regeringssekreterare
Elise Sahivirta

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.