831/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum sådana de lyder, det först nämnda i lag 348/1994 och det sist nämnda i lag 495/2005:

1 §
På företagsekonomiska grunder bestämda avgifter för prestationer

Sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka vilt- och fiskeriforskningsinstitutet tar ut avgifter på företagsekonomiska grunder, är följande:

1) publikationer,

2) beställda undersökningar,

3) forskningstjänster,

4) informationstjänster,

5) lån och kopior av informationsmaterial,

6) fiskodlingsprodukter, såsom rom och fiskyngel,

7) tjänster och metoder knutna till fiskodling, samt

8) övriga tjänster som kunderna särskilt beställer hos vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

2 §
Prestationer som ges på grundval av offentlighetslagen

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. I nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2014.

  Helsingfors den 19 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringsrådet
Susanna Paakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.