826/2012

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 384/1994, samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Energimarknadsverket tar ut de avgifter som bestäms i denna förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga en elledning,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk,

7) beslut i ett ärende som gäller undantag enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

8) beslut i ett ärende som gäller fastställande av driftsregler för sådan effektreserv som avses i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011),

9) beslut i ett ärende som gäller fastställande av grunderna för de avgifter som insamlas för att finansiera effektreserven,

10) beslut i ett ärende som gäller ett undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen (508/2000),

11) beslut i ett ärende som gäller godkännande av en kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel (311/2011) och lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1398/2010),

12) beslut i ett ärende som gäller godkännande av ett kraftverk för ett stödsystem enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor,

13) beslut om utbetalning av stöd till produktion av el som produceras från förnybara energikällor,

14) beslut i ett ärende som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser,

15) beslut i ett ärende som gäller verifiering av utsläpp av växthusgaser,

16) upprätthållande av utsläppshandelsregistret,

17) behandling av utsläppsrapport.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka Energimarknadsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av Energimarknadsverkets personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder Energimarknadsverkets övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning,

5) fotokopior och andra kopior.

Om de avgifter som ska tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för givande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, beslutar Energimarknadsverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ansökningsavgifter

För andra beslut än beslut om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och beslut om verifiering av utsläpp som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökandena ut avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd 2 800 euro,

b) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd 2 200 euro,

c) beslut på den systemansvariges ansökan om elnätstillstånd 10 000 euro,

d) beslut på den systemansvariges ansökan om naturgasnätstillstånd 7 000 euro,

e) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksamhet 2 200 euro,

f) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om naturgasnätsverksamhet 2 200 euro,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar:

a) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 110 och under 400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 400 kilovolt 6 000 euro,

3) ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av naturgasnätet 2 500 euro,

4) beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärsverksamheter 2 200 euro,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster 2 200 euro,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk i enlighet med lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) 1 200 euro,

7) beslut i ett ärende som gäller ett undantag enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009:

a) beslut om ett undantag enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 10 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 8 000 euro,

8) beslut om ett undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,

9) beslut i ett ärende som gäller fastställande av driftsregler för effektreserven:

a) beslut om fastställande av de regler som avses i 14 § 1 punkten i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,

10) beslut i ett ärende som gäller fastställande av grunderna för de avgifter som insamlas för att finansiera effektreserven:

a) beslut om fastställande av grunderna för avgifter enligt 14 § 2 punkten i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,

11) beslut i ett ärende som gäller godkännande av en kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel och lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor:

a) beslut om godkännande av kontrollör 3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av kontrollör 1 500 euro,

12) beslut i ärenden som gäller stöd till produktion av el från förnybara energikällor:

a) beslut om förhandsbesked enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 1 400 euro,

b) beslut om godkännande av ett vindkraftverk för systemet med produktionsstöd 2 100 euro,

c) beslut om godkännande av ett biogasverk som använder ett bränsle för systemet med produktionsstöd, om ingen värmepremie söks för kraftverket 2 100 euro,

d) beslut om godkännande av ett biogasverk som använder flera bränslen för systemet med produktionsstöd, om ingen värmepremie söks för kraftverket 3 500 euro,

e) beslut om godkännande av ett biogasverk för systemet med produktionsstöd, om en värmepremie söks för kraftverket 4 200 euro,

f) beslut om godkännande av ett skogsfliskraftverk som avses i 5 § 7 punkten i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för systemet med produktionsstöd 3 500 euro,

g) beslut om godkännande av ett trädbränslekraftverk som avses i 5 § 9 punkten i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för systemet med produktionsstöd 4 200 euro,

h) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett vindkraftverk 1 050 euro,

i) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett biogaskraftverk som avses i underpunkt c 1 050 euro,

j) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett biogaskraftverk som avses i underpunkt d 1 750 euro,

k) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett biogaskraftverk som avses i underpunkt e 2 100 euro,

l) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett skogsfliskraftverk 1 750 euro,

m) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett trädbränslekraftverk 2 100 euro,

n) beslut om överföring av ett beslut om godkännande för systemet med produktionsstöd på annan verksamhetsutövare 750 euro,

o) beslut om utbetalning av produktionsstöd 170 euro.

5 §
Avgifter för tillstånd till utsläpp av växthusgaser och för verifiering av utsläpp enligt lagen om utsläppshandel

För de beslut om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och beslut om verifiering av utsläpp enligt lagen om utsläppshandel som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökandena ut avgifter enligt följande:

1) beslut i ett ärende som gäller beviljande av utsläppstillstånd 1 500 euro samt beslut i ett ärende som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 050 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid underskrider 50 000 ton per år,

2) beslut i ett ärende som gäller beviljande av utsläppstillstånd 2 200 euro samt beslut i ett ärende som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 500 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid är 50 000—500 000 ton per år,

3) beslut i ett ärende som gäller beviljande av utsläppstillstånd 4 700 euro samt beslut i ett ärende som gäller ändring av utsläppstillstånd 1 900 euro, om anläggningens utsläpp av koldioxid överstiger 500 000 ton per år,

4) beslut om överföring av en anläggnings utsläppstillstånd på annan verksamhetsutövare 750 euro,

5) beslut om slopande av en kontrollörs besök vid anläggningen 250 euro,

6) beslut om förbättring av metoderna för övervakning av utsläpp 500 euro,

7) beslut om tillämpning av lägre nivåer vid fastställande av utsläpp 500 euro,

8) beslut om en anläggnings utsläpp 950 euro.

Den tillståndsavgift som avses i 1 mom. 1—3 punkten tas ut också när ändringen av de bestämmelser om kontroll av utsläppen i gemenskapen som utfärdats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG förutsätter att tillståndsvillkoren för anläggningen justeras.

6 §
Registeravgifter som gäller utsläppshandelregistret

För det register över utsläppsrätter för växthusgaser och utsläppsrätter för luftfart som upprätthålls av Energimarknadsverket tas avgifter ut av dem som använder registret enligt följande:

1) avgift för att öppna ett persondepåkonto 450 euro,

2) avgift för att öppna ett handelskonto 450 euro,

3) 250 euro per år i bruksavgift för depåkonto om anläggningens utsläpp understiger 25 000 ton per år samt i bruksavgift för kontrollörskonto,

4) 450 euro per år i bruksavgift för depåkonto om anläggningens utsläpp är 25 000—49 999 ton per år samt i bruksavgift för persondepåkonto och handelskonto,

5) 1 500 euro per år i bruksavgift för depåkonto om anläggningens utsläpp är 50 000—500 000 ton per år samt i bruksavgift för en luftfartygsoperatörs depåkonto,

6) 3 500 euro per år i bruksavgift för depåkonto om anläggningens utsläpp överstiger 500 000 ton per år.

Om kontoinnehavaren byts under kalenderåret tas bruksavgiften ut av den nya kontoinnehavaren.

7 §
Avgifter för behandling av utsläppsrapporter

För Energimarknadsverkets behandling av utsläppsrapporter tas ut en årlig avgift av de anläggningar som har fått utsläppstillstånd.

Avgiften för behandlingen av en utsläppsrapport är:

1) 55 euro om anläggningens koldioxidutsläpp underskrider 25 000 ton per år,

2) 160 euro om anläggningens koldioxidutsläpp är 25 000—49 999 ton per år,

3) 1 150 euro om anläggningens koldioxidutsläpp är 50 000—500 000 ton per år,

4) 6 200 euro om anläggningens koldioxidutsläpp överstiger 500 000 ton per år.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2015.

Helsingfors den 12 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.