804/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 7 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 7 § 1 mom. 1 punkten som följer:

7 §
Rätt till garantipension

Rätt till garantipension har en person som

1) har fyllt 63 år och får ålderspension eller förtida ålderspension,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född persons rätt att få garantipension tillämpas dock 7 § 1 mom. 1 punkten sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

Trots 2 mom. ovan tillämpas 7 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag, även på före 1958 födda personer som i enlighet med arbetspensionslagarna eller folkpensionslagen (568/2007) har rätt att få ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012
ShUB 19/2012
RSv 113/2012

Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.