802/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 10 § 2 och 3 mom. samt 13 § 3 mom., av dem 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1450/2011, och

ändras 8 § 2—4 mom., 9 §, 11 § 1 mom., det inledande stycket i 14 § 1 mom. och 14 § 2 mom., 50 § 2 mom. och 96 § 4 mom.,

av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1450/2011, det inledande stycket i 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 927/2009 och 50 § 2 mom. sådant det lyder i lag 639/2009, som följer:

8 §
Rätten till ålderspension

En arbetstagare har rätt att gå i uppskjuten ålderspension efter kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnått 68 års ålder.

På uppskjuten ålderspension tillämpas i övrigt vad som i denna lag bestäms om ålderspension.

Beviljande av ålderspension förutsätter att arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande från vilket han eller hon pensioneras.


9 §
Ålderspension från samma tidpunkt som ålderspension som beviljats i ett annat nordiskt land

Trots vad som bestäms i 8 § 1 mom. kan en arbetstagare på ansökan beviljas ålderspension tidigast från ingången av kalendermånaden efter den under vilken han eller hon uppnått 60 års ålder, dock tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan om pension, om arbetstagaren har rätt till ålderspension före 63 års ålder på basis av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar (FördrS 96/2002). I detta fall minskas pensionen med 0,6 procent för varje månad för vilken pensionen betalas ut före ingången av kalendermånaden efter den under vilken 63 års ålder uppnås.

11 §
Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension och slutat i den anställning på basis av vilken han eller hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten ålderspension börjar från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än för de tre månader som föregår månaden för ansökan om pension.


14 §
Rätten till deltidspension

En arbetstagare i åldern 61—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om


Om nedgången i arbetstagarens förvärvsinkomster avviker från förkortningen av arbetstiden av den anledningen att i förvärvsinkomsten från förvärvsarbete på heltid har ingått övertidsersättning, tillägg för söndags-, natt- eller skiftarbete eller andra särskilda tillägg eller ersättningar som hänfört sig till lönen men inte ingår i förvärvsinkomsten från deltidsarbetet, beaktas sådana tillägg och ersättningar inte vid prövningen enligt 1 mom. 3 punkten av ändringen i inkomsterna och arbetstiden. Inkomsterna från deltidsarbetet måste dock utgöra 35—70 procent av arbetstagarens stabiliserade inkomst.


50 §
Ändring av invalidpension till ålderspension och rätt till ny pension som intjänats under tiden för invalidpension

Arbetstagaren har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för invalidpension, om hans eller hennes invalidpension i enlighet med 1 mom. ändras till ålderspension. Om arbetstagaren arbetar under tiden för invalidpension enligt en annan arbetspensionslag än denna lag eller sedan invalidpension enligt denna lag eller en annan arbetspensionslag upphört, har arbetstagaren rätt till den pension som intjänats på grundval av detta arbete när han eller hon beviljas sådan ålderspension eller uppskjuten ålderspension som nämns i 8 §. Arbetstagaren har rätt till pension som intjänats under tiden för ovan avsedda invalidpension eller sedan den upphört även om han eller hon efter det att den tidigare invalidpensionen upphört beviljas ny invalidpension, på vilken det inte tillämpas vad som i 67 § 2 mom. föreskrivs om fastställande av pension på tidigare grunder.


96 §
Rätten att gå i pension

En militär har inte rätt till deltidspension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född arbetstagares rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 8 § 2—4 mom., 9 §, 10 § 2 mom., 11 § 1 mom., 13 § 3 mom. och 50 § 2 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet i denna lag.

Om pensionsåldern för en arbetstagare som omfattas av det arrangemang som avses i 30 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) är 62 år, har han eller hon rätt till ålderspension enligt denna lag vid 62 års ålder. Börjar ålderspensionen från ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren fyllt 62 år eller senare, men dock innan han eller hon fyller 63 år, minskas ålderspensionen i enlighet med 10 § 2 mom., sådant det lydde vid ikraftträdandet i denna lag.

På rätten för en före 1958 född arbetstagare, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder tillämpas 10 § 3 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet i denna lag.

En före 1954 född arbetstagare har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012
ShUB 19/2012
RSv 113/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.