798/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 9 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 913/2010, samt

ändras 8 §, 10 § 1 mom., det inledande stycket i 13 § 1 mom. och 49 § 2 mom.,

av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 913/2010, det inledande stycket i 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 630/2009 och 49 § 2 mom. sådant det lyder i lag 636/2009, som följer:

8 §
Rätt till ålderspension

En företagare har rätt att gå i ålderspension från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 63—68 års ålder uppnåtts eller i uppskjuten ålderspension efter kalendermånaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts. Företagaren har rätt att få ålderspension oberoende av om han eller hon fortsätter med sin företagarverksamhet enligt denna lag.

Går företagaren i ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) vid sänkt pensionsålder före 63 års ålder, har han eller hon rätt att gå i ålderspension enligt denna lag vid den pensionsålder som anges i lagen om sjömanspensioner. I det fallet omvandlas pensionsbeloppet enligt denna lag så att det försäkringsmatematiskt motsvarar företagarens pensionsålder. Närmare bestämmelser om omvandling av pensionsbeloppet och omvandlingskoefficienterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

10 §
Begynnelsetidpunkten för ålderspension

Ålderspensionen börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionen har sökts. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt för högst de tre månader som föregår månaden för ansökan om pension eller av giltigt skäl för längre tid än detta. För att pensionen ska beviljas retroaktivt förutsätts att företagarens försäkring enligt denna lag har upphört före pensionens början.


13 §
Rätt till deltidspension

En företagare i åldern 61—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om han eller hon


49 §
Ändring av invalidpension till ålderspension

Företagaren har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av företagarverksamhet som bedrivits under tiden för invalidpension, om hans eller hennes invalidpension i enlighet med 1 mom. ändras till ålderspension. Om företagaren bedriver företagarverksamhet under tiden för invalidpension enligt en annan arbetspensionslag än denna lag eller sedan invalidpension enligt denna lag eller en annan arbetspensionslag upphört, har företagaren rätt till pension som intjänats på grundval av denna företagarverksamhet, om han eller hon beviljas sådan ålderspension eller uppskjuten ålderspension som nämns i 8 §. Företagaren har rätt till pension som intjänats på grundval av företagarverksamhet som bedrivits under tiden för den ovan avsedda invalidpensionen eller sedan den upphört även om han eller hon efter att den tidigare invalidpensionen upphört beviljas ny invalidpension, på vilken det inte tillämpas vad som i 74 § 2 mom. föreskrivs om fastställande av pension på tidigare grunder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född företagares rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 8 §, 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. och 49 § 2 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På en före 1958 född företagares rätt att gå i ålderspension utan förtidsminskning enligt denna lag vid 62 års ålder tillämpas 9 § 3 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

En före 1954 född företagare har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012
ShUB 19/2012
RSv 113/2012

Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.