786/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2012

Kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 99 § 2 mom. i fordonslagen (1090/2002), sådant det lyder i lag 1328/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpning av förordningen

Denna förordning tillämpas på

a) fordon som används för specialtransporter, utöver det som bestäms i fordonslagen (1090/2002), kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) samt i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (274/2006),

b) specialtransporter på väg, utöver det som bestäms i vägtrafiklagen (267/1981) och förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992),

c) användning av militärfordon på väg, utöver det som bestäms i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006).

2 §
Dimensioner och massa som allmänt tillåts på väg

I denna förordning avses med dimensioner eller massa som allmänt tillåts på väg

a) sådana dimensioner och massor för fordon eller fordonskombinationer som anges i 4 kap. i förordningen om användning av fordon på väg och som har registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat,

b) andra tillåtna dimensioner och massor för fordon eller fordonskombinationer som avses i 4 a kap. i förordningen om användning av fordon på väg än de som nämns i a-punkten,

c) sådana tillåtna dimensioner för lastning av gods som nämns i 45 § 1 och 2 mom. i förordningen om användning av fordon på väg.

3 §
Specialtransport och tillstånd för specialtransport

I denna förordning avses med

a) specialtransport en transport med ett fordon eller en fordonskombination utan last eller med en odelbar last där minst en dimension eller en massa som allmänt tillåts på väg överskrids.

b) tillstånd för specialtransport ett sådant transporttillstånd som Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral beviljar för specialtransport enligt 38 §.

4 §
Odelbar last

I denna förordning avses med odelbar last, utöver det som bestäms i 2 § 4 mom. i förordningen om användning av fordon på väg,

 a) en last som transporteras som specialtransport och som på grund av sin konstruktion måste transporteras som en helhet bestående av flera delar,

 b) en helhet bestående av en apparat eller maskin, som är packad på ett speciellt transportunderrede för kombinerad transport,

c) ett skadat fordon, när det transporteras med en bärgningsbil i kategori N3 och fäst vid en bom.

d) en för sjötransport avsedd container som, tom eller lastad på avgångsorten, transporteras till eller från utlandet, och som är över 2,80 meter hög eller över 12,30 meter lång; om transporten av en container som avses här kräver en höjd som överskrider 4,30 meter eller på motsvarande sätt transporten av en här avsedd container i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 18,00 meter eller den massa som allmänt tillåts på väg överskrids, anses containern vara ett odelat föremål bara om den används för transport av ett odelat föremål eller om den transporteras tom.

2 kap.

Godkännande av ett specialtransportfordon och fordonets konstruktion

5 §
Specialtransportfordon samt fordon eller fordonskombinationer som används för specialtransport

1. Ett fordon som används för specialtransport ska vara ett specialtransportfordon som har godkänts för specialtransport, om fordonet utan last överskrider de dimensioner som allmänt tillåts på väg eller om det med eller utan last har godkänts för transport som överskrider den massa som allmänt tillåts på väg.

2. Specialtransportfordon som kan godkännas för transport av last är

a) ett fordon i kategori N3 som tillverkats och utrustats till dragfordon för en specialtransportsläpvagn eller motsvarande släpanordning som är avsedd för transport av odelbar last,

b) ett fordon i kategori N3 som tillverkats för transport av sådana arbetsmaskiner med hjul eller band som anses utgöra odelbar last, som i detta syfte har försetts med ett särskilt, fastmonterat transportunderrede och som inte är avsett för annan transport,

c) en släpvagn som är avsedd att direkt eller med dolly kopplas till ett fordon i kategori N2 eller N3 och som är tillverkad och utrustad för transport av odelbar last,

d) en flyttbar axelgrupp som via lasten kopplas till ett fordon i kategori N3 och som är avsedd särskilt för transport av tung eller lång odelbar last,

e) en släpvagn som är avsedd att kopplas huvudsakligen till ett fordon i kategori M1 eller N1 och som är tillverkad och utrustad för transport av segelflygplan eller båtar som anses utgöra odelbar last,

f) en traktorsläpvagn som kopplas till en traktor och som är avsedd för transport av sådana båtar som anses utgöra odelbar last,

g) en traktorsläpvagn som kopplas till en traktor och som är tillverkad och utrustad för transport av sådana arbetsmaskiner med hjul eller band som anses utgöra odelbar last, och som inte är avsedd för annan transport

h) en bärgningsbil i kategori N3 som tillverkats för transport av sådana skadade fordon som anses utgöra odelbar last.

3. Specialtransportfordon som endast kan godkännas om de framförs på väg utan last är

a) ett fordon som tillverkats för något särskilt ändamål och som överskrider de dimensioner eller den massa som allmänt tillåts på väg, eller något annat motsvarande fordon som inte är avsett för transport av varor eller personer på väg,

b) en maskin som används för torvproduktion eller en motsvarande släpanordning som kopplats till en traktor, eller en olastad släpvagn som används vid torvproduktion.

4. En fordonskombination som används för specialtransport ska vara godkänd för specialtransport om kombinationen eller det fordon som ingår i den överskrider den massa som allmänt tillåts på väg eller utan last överskrider de dimensioner som allmänt tillåts på väg.

5. Som specialtransportfordon kan också godkännas något annat motordrivet fordon eller släpfordon för vilket det av särskilda skäl beviljas tillstånd för specialtransport enligt vilket de dimensioner eller den massa som allmänt tillåts på väg får överskridas. När ett fordon med en fastmonterad eller pålastad utställnings-, forsknings-, tivoli- eller cirkusanordning eller någon annan serviceutrustning godkänns som specialtransportfordon ska fordonet, trots det som bestäms i 36 §, ha ett tillstånd för specialtransport enligt vilket de dimensioner som allmänt tillåts på väg får överskridas.

6 §
Godkännande av större dimensioner och massa för specialtransportfordon och specialtransportkombinationer än vad som allmänt tillåts på väg

1. Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan, för fordon i Finland, för anteckning i registret godkänna större massa och dimensioner än vad som allmänt tillåts på väg som följer:

a) för en bil eller en släpvagn som godkänts för annan transport än enbart specialtransport av odelade föremål, den massa på axel, boggi samt totalmassa som tillverkaren har godkänt för hastigheter om minst 80 km/h, samt vid behov den förhöjda massa på axel, boggi samt totalmassa som tillverkaren har godkänt för sänkta hastigheter, dock minst 50 km/h,

b) för ett specialtransportfordon enligt 5 § 2 mom. a–d eller h-punkten som är avsett för transport av last samt för ett specialtransportfordon enligt 5 § 3 mom. a-punkten som är avsett att föras på väg olastat, den förhöjda massa på axel, boggi och totalmassa som tillverkaren har godkänt för en hastighet av 80 km/h. För en separat axel eller boggiaxel med parhjul tillåts dock en massa på högst 13 ton, för en axel med åtta parallella däck högst 20 ton och för en axellinje med minst två pendelaxlar högst 14 ton förutsatt att axellinjen är försedd med minst fyra hjul. Dessutom kan i registret vid behov antecknas den förhöjda massa på axel, boggi och totalmassa som tillverkaren godkänner för sänkta hastigheter.

c) för fordon som avses i 5 § 2 mom. c–e-punkten och 5 § 3 mom. a-punkten de dimensioner som konstruktionen förutsätter till följd av användningsändamålet,

d) för fordon som avses i 5 § 5 mom. de dimensioner och den massa som konstruktionen förutsätter till följd av användningsändamålet.

2. Den förhöjda massa på axel, boggi och totalmassa som avses ovan i 1 mom. a- och b-punkten kan antecknas för ett dragfordon för någon annan specialtransportsläpvagn än en påhängsvagn endast för transport av en tilläggsmassa enligt 19 §.

3. Besiktningsstället kan på ansökan för anteckning i registret godkänna större bredd än vad som allmänt tillåts på väg för fordon som avses i 5 § 2 mom. b-punkten. Då fordonet är utan last kan som dess största bredd godkännas en bredd på högst 2,80 meter. För lasten kan fordonet dock vidgas till en bredd av högst 3,20 meter.

4. Den största tillåtna bredden på en traktorsläpvagn som avses i 5 § 2 mom. g-punkten är 2,80 meter utan last. För lasten får fordonet dock vidgas till en bredd av högst 3,20 meter.

5. I en bärgningsbil som avses i 5 § 2 mom. h-punkten ska vid full last på bommen minst 15 procent av bilens totalmassa belasta de styrande framaxlarna. Om boggin på bilen har minst en styrande axel som kopplats i enlighet med vridningsvinkeln för hjulen i framaxeln ska minst 10 procent av bilens totalmassa belasta de styrande framaxlarna.

6. När det för ett fordon i samband med kopplingsbesiktning godkänns förhöjda massor enligt 1 mom. a- eller b-punkten som baserar sig på sänkta körhastigheter ska fordonskombinationens högsta tillåtna körhastighet fastställas enligt det fordon som ger den lägsta maximihastigheten.

7. I denna förordning avses med pendelaxel en styrande eller självstyrd axel med separat fjädring som via däcken sprider belastningen jämnt över vägytan oberoende av ojämnheter i vägens längd- och tvärriktning.

7 §
Intyg över godkännande av utländska specialtransportfordon och specialtransportkombinationer för tillstånd för specialtransport

Besiktningsstället kan, med tanke på utfärdande av ett tillstånd för specialtransport utfärda ett intyg enligt 6 § över att ett fordon eller en fordonskombination som registrerats utomlands och vars dimensioner eller massa överskrider det som allmänt tillåts på väg får användas i trafiken.

8 §
Förhållandet mellan motoreffekt och massa vid specialtransport

Trots vad som föreskrivs i del I 48 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning ska motoreffekten hos dragbilen eller dragbilarna till en specialtransportsläpvagn eller till en motsvarande släpanordning för varje ton som transportens totalmassa överskrider 60 ton överstiga 300 kilowatt med minst 1,0 kilowatt. Den sammanlagda motoreffekten behöver dock inte överstiga 750 kilowatt.

9 §
Undantag från kraven i fråga om styrinrättningen vid specialtransporter

Styrinrättningen på en specialtransportbil med minst fyra axlar eller på en dragbil med minst fyra axlar som är avsedd att dra en specialtransportsläpvagn behöver inte uppfylla kravet i del I 5 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning.

10 §
Däck på specialtransportfordon

Om bärigheten hos däcken på ett specialtransportfordon inte motsvarar massan på ifrågavarande axel får fordonet dock köras på väg med en hastighet som inte överstiger den sänkta hastighet som däcktillverkaren tillåter och som beror på massan på axeln.

11 §
Bromsar på specialtransportsläpvagnar

1. Om en specialtransportsläpvagn har tillverkats uteslutande för transporter som överskrider den massa som allmänt tillåts på väg, tillämpas för att visa att släpvagnens bromsar överensstämmer med kraven 2–6 mom. till den del som avses i bestämmelserna i stället för de allmänna bestämmelserna om släpvagnens färdbromsar.

2. För att visa att bromsarna hos släpvagnar med fler än tre axlar överensstämmer med kraven kan man använda provningsrapporter som gäller släpvagnar med högst tre axlar, förutsatt att det har gjorts en tillräcklig utredning över bromsarnas antilåsningssystem.

3. I typ 0-provning (provning av färdbromsens bromsverkan med kalla bromsar, fordonet lastat) kan man tillämpa det krav som följer av den högsta tillåtna hastigheten för en släpvagn vid sänkta hastigheter enligt följande tabell.

Högsta hastighet (km/h) 40 60
Beräknad bromskraft procent av den största statiska hjulbelastningen i en fullastad och olastad släpvagn 35 40

4. Bromsarnas överensstämmelse med kraven visas genom ett utlåtande som en anmäld teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig avger. Överensstämmelsen kan visas med hjälp av provningsrapporter som har upprättats av axeltillverkaren eller tillverkaren av bromssystemen eller med hjälp av lämpliga kalkyler.

5. Förlusttiden som uppmäts i släpvagnens bromssystem får vara högst 0,8 sekunder.

6. I fråga om en släpvagn i flera delar som består av dollyer eller andra motsvarande axelmoduler behöver bromskraftens fördelning mellan släpvagnsaxlarna inte visas särskilt.

12 §
Specialtransportsläpvagnars konstruktion

1. En specialtransportsläpvagn får

a) vara bredare än dragbilen,

b) vara justerbar på bredden och

c) vid behov vara en för ändamålet sammansatt helhet bestående av en dolly och flera släpvagnar.

2. Draganordningarna på en specialtransportsläpvagn som tillverkats för transporter vars massa överskrider den massa som allmänt tillåts på väg får godkännas på basis av ett intyg från släpvagnstillverkaren eller tillverkaren av draganordningen.

3. En specialtransportsläpvagn behöver inte vara försedd med stänkskärmar eller stänkskydd om dessa inte är ändamålsenliga på grund av släpvagnens konstruktion som hänför sig till användningsändamålet.

4. Om specialtransportsläpvagnens boggi består av tre eller flera axlar får den sammanlagda massan på dess styrande axlar vara högst hälften av den sammanlagda massan på boggins icke-styrande eller styrande axlar. I massan på icke-styrande och styrande axlar inräknas också den massa som fördelas på sådana självstyrande axlar vars hjul vid hastigheter på över 30 km/h alltid automatiskt låses i rakt styrande läge. Minst en boggiaxel ska emellertid vara icke-styrande eller styrande vid alla hastigheter.

13 §
Släpanordning som specialtransport

1. Om en släpanordning som anses utgöra en specialtransport kopplas till en lastbil så att kombinationens längd överskrider den maximilängd på 22  meter som godkänns enligt 32 § i förordningen om användning av fordon på väg eller den bredd eller höjd som allmänt tillåts på väg, ska ett besiktningsställe ha godkänt kopplingen.

2. Om en släpanordning som överskrider den massa som allmänt tillåts på väg kopplas för att föras som en specialtransportkombination, ska ett besiktningsställe fastställa att kopplingsanordningarna, kopplingen till dragbilen och bromsarna överensstämmer med kraven.

3. På andra släpanordningar som anses utgöra specialtransporter än de som nämns i 30 § i förordningen om användning av fordon på väg tillämpas i fråga om märkning, utrustning, konstruktion, koppling och transport vad som i denna förordning bestäms om specialtransportsläpvagnar.

14 §
Fordonskombinationer för lång last

1. Som påhängsvagn för specialtransport kan godkännas ett separat släpfordon med en eller flera axlar som kopplas till dragbilen så att det transporterade föremålet eller föremålen bildar släpvagnens ram och nämnda fordon utgör släpvagnens axelkonstruktion. Det eller de föremål som bildar släpvagnens ram kan också kopplas till en dolly i stället för till dragbilen.

2. Om avståndet mellan bilens vändskiva eller dragkoppling eller dollyns vändskiva och släpvagnens bakre, icke-styrande axel är större än 15 meter, ska åtminstone en axel i släpvagnens axelkonstruktion vara styrande eller kunna styras separat. I dragbilens förarutrymme ska det finnas en varningslampa som visar att släpvagnens axel styrs.

3. Om släpvagnen har egen förare ska han eller hon ha radio- eller telefonkontakt med dragbilens förare.

15 §
Undantag från vissa bestämmelser i förordningen om användning av fordon på väg

En bil eller en fordonskombination som anses utgöra en specialtransport behöver inte uppfylla följande bestämmelser i förordningen om användning av fordon på väg:

a) massan på en bil som avses i 21 § 2 mom. och på en kombination som föreskrivs i 23 § 3 mom.

b) det krav på vändningsförmåga som föreskrivs i 26 och 30 h §,

c) det krav på minimimassa på den drivande axeln eller de drivande axlarna som föreskrivs i 30 e § 2 mom.

d) det krav på massafördelningen mellan bil och släpfordon som föreskrivs i 31 § 3 mom. och 32 a § e- och f-punkten, om kombinationens totalmassa överstiger 60 ton,

e) det krav på speglar eller andra anordningar för indirekt sikt som föreskrivs i 33 § b-punkten i förordningen, om en varningsbil körs bakom transporten.

16 §
Användning i vägtrafik av fordon eller fordonskombinationer som har godkänts för specialtransport

1. Ett specialtransportfordon eller en specialtransportkombination får inte godkännas för annan transport än transport av odelade föremål, om fordonet eller fordonskombinationen inte uppfyller bestämmelserna i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning och i förordningen om användning av fordon på väg.

2. Om en släpvagn som har godkänts för specialtransport kopplas till en dragbil, tillämpas 62 § i fordonslagen på kopplingen. Detsamma gäller för en motsvarande, utomlands registrerad kombination som används för specialtransport i Finland, med de undantag som föreskrivs i 35 §. En kopplingsbesiktning krävs inte i fråga om en fordonskombination som har registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, om en motsvarande inspektion av kombinationen har verkställts där. Ett intyg över inspektionen på finska eller svenska eller en officiell översättning av intyget till finska eller svenska ska medföras under körningen och på begäran visas upp för trafikövervakaren. En fordonskombination som olastad överskrider de mått som allmänt tillåts på väg får utan att vara kopplingsbesiktad köras till kopplingsbesiktningen.

3. Ett fordon som har antecknats i registret med stöd av 6 § eller ett utländskt fordon som har godkänts för användning i trafik som med eller utan last överskrider de dimensioner och den massa som allmänt tillåts på väg får inte användas i vägtrafik utan tillstånd för specialtransport, om inte något annat följer av 36 §.

3 kap.

Lastning av specialtransporter

17 §
Allmän lastningsprincip vid specialtransport

1. Det föremål som transporteras ska i första hand lastas i ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som innebär att de dimensioner och den massa som allmänt tillåts på väg inte överskrids i onödan.

2. Om ett odelat föremål kan lastas på olika sätt som vart och ett medför att olika gränsvärden överskrids, ska man i första hand försöka undvika att den tillåtna bredden och i andra hand höjden överskrids.

3. Långa föremål som inte kan transporteras inom de gränsvärden som allmänt tillåts på väg ska i första hand transporteras i påhängsvagn, höga föremål i fordon av låg konstruktion eller i jumbotrailer och breda föremål vid behov lastade ovanpå snedstöd för att en överbred last ska kunna undvikas.

4. I en släpvagn som till följd av sin konstruktion är godkänd endast för specialtransport eller i ett fordon som avses i 5 § 2 mom. b- eller g-punkten får, inom de massavärden som allmänt tillåts på väg, tur- eller returtransporteras

a) en varningsbil för en specialtransport som utförs eller har utförts och andra motsvarande anordningar eller annan motsvarande utrustning för specialtransporten, eller

b) ett annat enskilt föremål eller en annan enskild anordning, dock i sådana fordon som avses i 5 § 2 mom. b- eller g-punkten endast arbetsmaskiner med hjul eller band.

18 §
Massa på drivande axlar

En specialtransport ska lastas på så sätt, eller ett sådant eller sådana dragfordon ska användas, att minst 20 procent av fordonets eller kombinationens totalmassa belastar de drivande axlarna, om totalmassan överskrider 60 ton. Om kombinationens totalmassa överskrider 150 ton ska minst 15 procent av den belasta de drivande axlarna, dock minst 30 ton.

19 §
Transport av flera föremål vid samma transport

1. Flera odelade föremål får transporteras samtidigt endast om de transporterade föremålen separat lastade medför att den längd, bredd eller höjd som allmänt tillåts på väg överskrids. Någon annan dimension eller massa som allmänt tillåts på väg får inte överskridas genom att de transporterade föremålen placeras ovanpå, bredvid eller efter varandra.

2. På en lastbil eller en kombination av en lastbil och en därtill kopplad släpvagn som i fråga om konstruktionen uppfyller de dimensioner och den massa som allmänt tillåts på väg får förutom styckegods lastas ett eller flera odelade föremål på de villkor som nämns i 1 mom.

3. Om till storleken odelade föremål transporteras i ett fordon som på grund av sin längd eller bredd är godkänt endast för specialtransporter, får i samma last transporteras också annat gods på de villkor som nämns i 1 mom. Lastningen ska ske så att den last som består av annat gods inte medför att de dimensioner som allmänt tillåts på väg överskrids eller ökar den överskridning av de dimensioner som allmänt tillåts på väg som de odelade föremålen föranleder.

4. Vid en och samma transport får man inom de gränser som fastställs i tillståndet för specialtransport tillsammans med ett odelat föremål transportera varor som har samband med föremålet eller dess användning, om deras sammanlagda massa är högst 20 procent av det odelade föremålets massa. Den last som utgörs av annat gods får inte överskrida de dimensioner som allmänt tillåts på väg eller för det odelade föremålets del medföra en större överskridning av de tillåtna dimensionerna än vad som vore fallet utan tilläggslast.

5. Om en kombination av lastbil och egentlig släpvagn används för specialtransport så att minst ett massavärde som allmänt tillåts på väg överskrids, får tilläggsutrustning eller motsvarande föremål som hör till det odelade föremål som transporteras i släpvagnen användas som tilläggsmassa på dragbilen. Om behovet av tilläggsmassa är större än 20 procent av massan på det odelade föremål som transporteras i släpvagnen ska den överskridande delen av lasten vara endast tilläggsmassa.

4 kap.

Markering av en specialtransport och användning av varningsbil

20 §
Lyktor och reflexer

1. Nödvändiga identifierings- och varningslyktor samt reflexer ska finnas på följande:

a) ett fordon eller en fordonskombination som anses utgöra en specialtransport,

b) ett specialtransportfordon, och

c) fordon eller fordonskombinationer lastade med odelbar last som är bredare än fordonet eller längre än fordonet eller fordonskombinationen.

2. Lyktorna och reflexerna får vid behov fästas på lasten.

21 §
Varningslykta på dragbil och traktor som används vid specialtransport

En dragbil för en överlång eller överbred specialtransport och en traktor som drar motsvarande transport samt ett överlångt eller överbrett annat motordrivet fordon ska ha minst en varningslykta av en sådan typ som avses i del I 20 punkten i tabellen och i del II 4 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning och som avger blinkande orangegult ljus, om inte något annat föreskrivs nedan om transporter som kräver varningsbil.

22 §
Identifieringslyktor och -reflexer framtill vid bred transport

1. Då ett fordon, en fordonskombination eller en last som är bredare än vad som allmänt tillåts på väg framförs, ska framtill eller omedelbart bakom förarhytten på fordonet den bil som utför transporten eller dragbilen monteras signalstänger som anger lastens bredd och som lätt böjs eller förskjuts om de träffar ett hinder. På stängerna ska fästas framåtriktade lyktor som placeras så att de anger transportens största bredd, avger orangegult, kontinuerligt ljus framåt och fungerar samtidigt som de bakre positionslyktorna. Lyktorna ska ha en ljusöppning om minst 50 kvadratcentimeter, och varje lykta ska ha en glödlampa med en effekt på minst 15 watt och högst 21 watt eller ska till sina ljustekniska egenskaper motsvarar dessa. Om specialtransportens bredd överstiger 3,00 meter ska ytterst placeras två lyktor ovanpå varandra. På stängerna ska dessutom placeras vita reflexer med en bredd på minst 100 millimeter och en höjd på minst 200 millimeter framåtriktade och så att de motsvarar transportens bredd. På stängerna får också fästas bakåtriktade orangegula reflexer av motsvarande storlek. Särskilda identifieringslyktor behövs inte om de främre positionslyktorna på ett motordrivet fordon med en bredd på högst 3,00 meter överensstämmer med del I 20 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning och fordonet inte har tillverkats för transport av last eller för att dra en släpvagn.

2. Om avståndet mellan bilens egna främre positionslyktor och de ovannämnda lyktorna och reflexerna är större än 1,00 meter, ska på fordonet eller lasten med högst en meters mellanrum monteras sådana ytterligare lyktor som behövs. Om lasten är bredare än 3,50 meter får lyktorna och reflexerna fästas på själva lasten och då behöver inte signalstänger monteras. Lyktorna och reflexerna ska sitta på en höjd av minst 0,35 meter och högst 1,50 meter.

3. Om transporten är bredare än 4,00 meter ska den förses med sådana framåtriktade identifieringsskyltar som motsvarar den största bredden och som avses i del II 6 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning, och som uppfyller kraven i E-reglemente nr 70. I de framåtriktade identifieringsskyltarna får i stället för reflekterande röd färg användas randning i röd fluorescerande färg. Identifieringsskyltarna ska placeras framtill på lasten i det nedre hörnet så att åtminstone en del av skyltarna är placerade vågrätt och lodrätt så att de följer konturerna på lastens hörn.

4. Om transporten är bredare än 7,00 meter ska, för att varna den mötande trafiken, det yttersta hörnet nere till vänster framtill på lasten, vilket är på en höjd av högst 1,90 meter, märkas ut med minst en framåtriktad identifieringslykta av den typ som avses i 1 mom. och som avger orangegult ljus som också får vara blinkande. Lyktan ska fästas på lasten eller på den identifieringsskylt som avses i 3 mom. En transport som på en höjd av över 1,90 meter är bredare än 4,00 meter ska, utöver vad som bestäms i denna paragraf, märkas ut på behörigt sätt.

5. Om en överbred last transporteras på en traktorsläpvagn får de framåtriktade reflexerna och lyktorna fästas på lasten.

23 §
Identifieringslyktor och -reflexer baktill vid bred transport

1. Då ett fordon, en fordonskombination eller en last som är bredare än vad som allmänt är tillåtet på väg framförs, ska baktill på fordonet, den bil som utför transporten eller kombinationens släpvagn fästas bakåtriktade lyktor som placeras så att de anger transportens största bredd, avger rött kontinuerligt ljus och fungerar samtidigt som de bakre positionslyktorna. Lyktorna ska ha en ljusöppning om minst 50 kvadratcentimeter, och varje lykta ska ha en glödlampa med en effekt på minst 15 watt och högst 21 watt eller ska till sina ljustekniska egenskaper motsvara dessa. Röda reflexer ska placeras baktill på motsvarande sätt som lyktorna. Reflexerna på släpvagnen eller släpanordningen ska vara triangelformade. På andra fordon får inte användas triangelformade reflexer. Särskilda identifieringslyktor behövs inte om de bakre positionslyktorna på ett motordrivet fordon med en bredd på högst 3,00 meter överensstämmer med del I 20 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning och fordonet inte har tillverkats för transport av last eller för att dra en släpvagn.

2. Om specialtransporten är bredare än 3,00 meter ska baktill ytterst på båda sidor placeras två lyktor ovanpå varandra. Om avståndet mellan fordonets egna bakre positionslyktor och reflexer och ovannämnda lyktor och reflexer är större än 1,00 meter, ska på fordonet eller lasten med högst 1,00 meters mellanrum monteras sådana ytterligare lyktor som behövs. Lyktorna och reflexerna ska sitta på en höjd av minst 0,35 meter och högst 1,50 meter.

3. Om transporten är bredare än 4,00 meter ska fordon utan släpvagn förses med sådana bakåtriktade diagonalt randade identifieringsskyltar som motsvarar den största bredden och som avses i del II 6 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning, och som uppfyller kraven i E-reglemente nr 70, och en släpvagn på motsvarande sätt förses med skyltar som anger lång transport. Identifieringsskyltarna ska placeras bak på lasten i det nedre hörnet så att åtminstone en del av skyltarna är placerade vågrätt och lodrätt så att de följer konturerna på lastens hörn.

4. Om transporten är bredare än 7,00 meter ska, för att varna den bakomvarande trafiken, det yttersta hörnet nere till vänster bak på lasten, vilket är på en höjd av högst 1,90 meter, märkas ut med minst en framåtriktad identifieringslykta av den typ som avses i 1 mom. och som avger orangegult ljus som också får vara blinkande. Lyktan ska fästas på lasten eller på den identifieringsskylt som avses i 3 mom. En transport som på en höjd av över 1,90 meter är bredare än 4,00 meter ska, utöver vad som bestäms i denna paragraf, märkas ut på behörigt sätt.

5. Om en överbred last transporteras på en traktorsläpvagn får de bakåtriktade reflexerna och lyktorna fästas på lasten.

24 §
Identifieringslyktor och -reflexer vid lång transport

1. Om en del av lasten framtill skjuter ut över fordonets gränslinje eller baktill skjuter ut mera än 1,00 meter över gränslinjen, ska lastens yttersta del märkas ut enligt 49 § i förordningen om användningen av fordon på väg.

2. Om föremålet eller föremålen som transporteras i kombination utgör släpvagnens ram eller om lasten framtill skjuter ut över 1,00 meter och baktill över 2,00 meter över fordonets gränslinje, ska för markeringen användas sådana sidolyktor som avses i del I 22 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning. Sidolyktorna ska på ett ändamålsenligt sätt fästas vid lastens nedre del med minst 2,00 meters och högst 6,00 meters mellanrum. Den främre och den bakre lyktan får sitta högst 1,00 meter från lastens yttersta gränslinjer. Lyktorna ska sitta på en höjd av minst 0,35 meter och högst 1,50 meter.

25 §
Varningsbilen och dess personal

1. Som varningsbil ska användas en person- eller paketbil eller en lastbil med en totalmassa av högst 4,0 ton.

2. I åtminstone en varningsbil som hör till samma transport ska det finnas en person med kunskaper i finska eller svenska.

3. Varningsbilarnas personal ska ha radio- eller telefonkontakt med varandra och med specialtransportfordonets förare och de ska ha ett gemensamt kommunikationsspråk.

4. Om transportens höjd överstiger 5,00 meter ska det i den främre varningsbilen användas en anordning för mätning av fri höjd.

5. I varningsbilen ska det finnas sådana verktyg och sådan utrustning som behövs för tillfällig förflyttning av trafikanordningar.

26 §
Varningslyktor och deras användning

1. En varningsbil för specialtransport, en dragbil för specialtransport och ett specialtransportfordon ska vara utrustade med minst två sådana varningslyktor som avses i del I 20 punkten i tabellen och del II 4 punkten i tabellen i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning och som avger blinkande orangegult ljus.

2. Varningslyktor ska användas

a) om transporten körs avvikande från trafikreglerna, eller

b) om det för att undvika uppenbar fara är nödvändigt att varna andra i trafiken.

3. Då transporten körs enligt trafikreglerna ska varningslyktor inte användas på en transport som endast är överhög eller på en varningsbil som kör framför en lång transport.

27 §
Användning av varningsbil

1. En varningsbil ska användas bakom en specialtransport på motorväg eller på en väg där dubbelriktad trafik är förbjuden genom vägmärke och framför en specialtransport på annan väg, om transporten har följande dimensioner:

a) bredden är över 3,50 meter,

b) bredden är över 3,00 meter när transportens längd är över 25,25 meter,

c) längden är över 30,00 meter, eller

d) höjden är över 5,00 meter.

2. Varningsbilar ska användas framför och bakom en specialtransport om transporten har följande dimensioner:

a) bredden är över 4,00 meter,

b) bredden är över 3,00 meter och längden är över 30,00 meter, eller

c) längden är över 40,00 meter.

3. En specialtransport ska föregås av två varningsbilar och följas av en varningsbil om transporten har följande dimensioner:

a) bredden är över 5,00 meter,

b) bredden är över 4,00 meter och längden är över 35,00 meter,

b) bredden är över 3,50 meter och längden är över 40,00 meter, eller

d) bredden är över 3,00 meter och längden är över 45,00 meter.

4. Om specialtransportens bredd är över 7,00 meter ska minst fyra varningsbilar användas. En eller flera av dessa får vara polisbilar med utryckningsutrustning.

5. För att varna trafiken får flera varningsbilar än de minimiantal som föreskrivs i 1–4 mom. användas.

28 §
Varningsskyltar vid specialtransport

1. På en varningsbil som körs framför en specialtransport som är bredare än 3,50 meter ska användas en framåtriktad varningsskylt vars mått är minst 1,0 x 0,5 meter och som har texten "LEVEÄ KULJETUS" uppdelad på två rader. Baktill får användas en motsvarande bakåtriktad varningsskylt som är fäst på fordonet eller på lasten.

2. Försvarsmakten kan i stället för en varningsskylt enligt 1 mom. använda varningsskyltar med texten "PANSSARIVAUNU" eller "PANSSARIVAUNUJA", när det är fråga om användning på väg av ett bepansrat fordon eller en grupp av bepansrade fordon med en bredd som överstiger 2,80 meter.

3. Baktill på specialtransporten och på varningsbilen ska användas en skylt med mått enligt 1 mom. och texten "PITKÄ KULJETUS" uppdelad på två rader, om transporten har följande dimensioner:

a) bredden är över 3,00 meter och högst 3,50 meter och längden är över 25,25 meter, eller

b) bredden är högst 3,00 meter och längden är över 30,00 meter.

4. Om varningsbil används vid specialtransport enbart på grund av höjden ska på varningsbilen användas en varningsskylt med texten "KORKEA KULJETUS" uppdelad på två rader.

5. Vid specialtransport som kräver tillstånd får, med avvikelse från de varningsskyltar som avses i 1, 3 och 4 mom., användas varningsskyltar som godkänts av Trafikverket och som endast är försedda med motsvarande schematiska bild utan text.

6. Den varningsskylt som används på varningsbilen ska vara godkänd av Trafikverket och ska vara upplyst inifrån vid skymning eller mörker. Den varningskylt som fästs på specialtransportfordonet eller på lasten får vara reflekterande eller belyst utifrån. De varningsskyltar som avses i 2 mom. och som används av försvarsmakten behöver dock inte vara godkända av Trafikverket.

29 §
Användning av varningsskyltar vid specialtransport

1. Om en varningsbil körs bakom transporten behöver en bakåtriktad varningsskylt på lasten inte användas. Texten på en framåtriktad varningsskylt får synas även bakåt och texten på en bakåtriktad varningsskylt även framåt.

2. Varningsskyltar för specialtransport får användas bara om transportens dimensioner förutsätter det. Annars ska de avlägsnas eller övertäckas. Vid långa kombinationer, när ingen varningsbil körs bakom, får en bakåtriktad varningsskylt användas endast bakom transporten.

3. På en varningsbil för specialtransport får förutom en varningstavla som krävs enligt 28 § användas även en annan varningstavla med text som informerar om transporten.

5 kap.

Utförande av specialtransporter

30 §
Begränsad körhastighet vid specialtransport

1. Den högsta tillåtna hastigheten för en specialtransport är 60 km/h om

a) transportens bredd är större än 3,5 meter,

b) massan på en axel med fyra däck överskrider 13 ton,

c) massan på en axel med åtta däck överskrider 20 ton, eller

d) massan på en axellinje med minst fyra däck och minst två pendelaxlar överskrider 14 ton.

2. Den högsta tillåtna hastigheten för en specialtransport är 40 km/h om

a) massan på en fordonsaxel med fyra däck överskrider 15 ton,

c) massan på en axel med åtta däck överskrider 23 ton, eller

d) massan på en axellinje med minst fyra däck och minst två pendelaxlar överskrider 16 ton.

3. Utöver de hastighetsbegränsningar som föreskrivs i 1 och 2 mom. får inte heller den högsta tillåtna körhastighet som fordonets eller fordonsdelens tillverkare har godkänt överskridas vid specialtransporten.

31 §
Väjningsskyldighet för en specialtransport

Vid behov ska en specialtransport ge mötande fordonstrafik förkörsrätt vid smala vägavsnitt, om inte annat anvisas av den som dirigerar trafiken eller genom trafikanordningar.

32 §
Trafikdirigering vid specialtransport

1. Om transporten är bredare än 4,00 meter eller längre än 30,00 meter eller högre än 5,00 meter, ska en trafikdirigerare eller en polis följa med i varje varningsbil.

2. Trafikdirigeraren ska användas för att stoppa och dirigera den övriga trafiken, om transporten på vägen genomförs avvikande från trafikreglerna. Trafikdirigeraren får vara förare i varningsbilen.

3. Trafikdirigeraren ska ha en väl synlig klädsel som är försedd med reflexer. För att stoppa trafik ska trafikmärke nr 311 som avses i 16 § i vägtrafikförordningen (182/1982) i miniatyrformat användas.

4. Om flera trafikdirigerare används vid transporten ska en av dem utses till ledande trafikdirigerare innan transporten inleds. Polisen eller den ledande trafikdirigeraren ska bestämma om varningsbilarnas avstånd och placering under transporten.

5. Trafikdirigerarna ska ha radio- eller telefonkontakt med varandra och med specialtransportfordonets förare.

33 §
Grupper av specialtransporter

1. Specialtransporter får transporteras i grupper bestående av högst sex fordon i rad. Varje transport ska markeras med lyktor och reflexer på samma sätt som en enskild specialtransport.

2. Vid transport i rad ska det finnas minst en varningsbil framför raden och en bakom. Minimiantalet varningsbilar framför raden bestäms utifrån bredden eller längden på den största transportenheten i gruppen. Vid transporter som endast är överhöga räcker en varningsbil framför tre transportenheter, utan en varningsbil bakom.

3. I gruppen ska framför och bakom varje enskild transport som är bredare än 6,00 meter köra en separat varningsbil. Om gruppen av transporter i rad består av fyra eller fler transportenheter ska det åtminstone framför raden och dessutom alltid bakom två på varandra följande transportenheter samt sist i raden finnas en varningsbil.

4. Det ska finnas minst en trafikdirigerare för varje varningsbil.

5. Utförandet av transporten i grupp får inte oskäligt störa den övriga trafiken.

34 §
Beaktande av hinder som begränsar transporten

1. Vid specialtransport ska trafikmärken, el- och telefonledningar, körledningar för järnväg och andra motsvarande anordningar som finns bredvid eller ovanför vägen särskilt beaktas. Vid behov ska man komma överens med ägarna till dessa anordningar om att tillfälligt avlägsna anordningarna.

2. En trafikanordning som tillfälligt har avlägsnats i samband med en transport ska omedelbart återställas så snart transporten har passerat.

6 kap.

Dimensioner och massa vid specialtransport som inte kräver tillstånd för specialtransport

35 §
Specialtransport med fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat och i någon annan stat

1. Bestämmelserna om tillåtna dimensioner och massor i detta kapitel tillämpas på fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat.

2. Om ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan än en EES-stat används i Finland för specialtransport, ska de bestämmelser om tillåtna dimensioner och massor som anges i 4 a kap. i förordningen om användning av fordon på väg tillämpas, om inte Trafiksäkerhetsverket har beviljat tillstånd att avvika från dessa värden eller om inte transporten har beviljats tillstånd för specialtransport.

3. Det som bestäms i 2 mom. gäller också fordonskombinationer där antingen det dragande fordonet eller släpfordonet eller vardera har registrerats eller tagits i bruk i någon annan än en EES-stat.

36 §
Dimensioner vid specialtransport som inte kräver tillstånd för specialtransport

1. Maximihöjden på en specialtransport, mätt från marken, vid andra än containertransporter som avses i 4 § och vid transport med annat än person- eller paketbil eller en släpvagn till dessa får vara högst 4,40 meter.

2. Vid specialtransport får lastens största bredd vid transport på annat sätt än med person- eller paketbil eller en släpvagn till dessa vara högst 4,00 meter vid andra än containertransporter.  Med avvikelse från detta får lasten vid transport av en arbetsmaskin som avses i 5 § 2 mom. b- och g-punkten vara högst 3,50 meter bred och bredden på en båt eller ett segelflygplan som avses i e-punkten i samma moment och som transporteras med släpvagn högst 2,60 meter.  Vid transport av endast en båt, en maskin eller anordning som används för lantbruk eller väghållning med en traktorsläpvagn eller vid transport som hänför sig till torvproduktion som avses i 5 § 3 mom. b-punkten får bredden vara högst 4,00 meter och vid transport av stolpar högst 2,60 meter.

3. I fråga om specialtransporter är maximilängden

a) vid transport av en arbetsmaskin som avses i 5 § 2 mom. b-punkten högst 16,00 meter,

b) vid transport av ett  fordon  som avses i 5 § 3 mom. a-punkten, av ett segelflygplan eller en båt med mast med släpvagn kopplad till en person- eller paketbil, eller av en arbetsmaskin som avses i 5 § 2 mom. g-punkten, stolpar, en båt eller en maskin eller anordning som används för lantbruk eller väghållning med traktorsläpvagn högst 20,00 meter, vid transport som hänför sig till torvproduktion som avses i 5 § 3 mom. b-punkten dock högst 27,00 meter,

c) på en kombination som består av en lastbil och en egentlig släpvagn som är godkänd för specialtransport högst 27,00 meter, då släpvagnens bredd överstiger 2,60 meter eller längden överstiger det värde som tillåts i 24 § 2 mom. a-punkten i förordningen om användning av fordon på väg eller då släpvagnens axelavstånd överstiger det värde som tillåts i den nämnda förordningens 26 § 3 mom. och om dragbilen vid transport av last är lastad på det sätt som föreskrivs i 19 § 4 eller 5 mom. i denna förordning,

d) på en kombination som består av lastbil och påhängsvagn eller en motsvarande släpanordning högst 30,00 meter vid andra än containertransporter.

4. Vid specialtransporter får lasten, oberoende av vad som bestäms i 45 § 2 mom. i förordningen om användning av fordon på väg, överskrida fordonets gränslinjer som följer:

a) framtill högst 2,00 meter,

b) baktill högst 3,00 meter,

c) på en fordonskombination som avses i 3 mom. b-punkten och vid transporter som avses i 3 mom. c-punkten baktill på släpvagnen högst 4,00 meter, på kombinationer som avses i 3 mom. d-punkten dock högst 6,00 meter.

37 §
Massa vid specialtransport som inte kräver tillstånd för specialtransport

Vid transporter som avses ovan i 36 § får inte massan på axel eller boggi eller totalmassan överskrida de värden som allmänt tillåts på väg enligt förordningen om användning av fordon på väg.

7 kap.

Dimensioner och massa som är tillåtna med tillstånd för specialtransport

38 §
Undantag från begränsningarna i fråga om dimension och massa som beviljas med stöd av tillstånd för specialtransport

1. När tillstånd för specialtransport beviljas kan sökanden åläggas att visa att fordonet eller fordonskombinationen har godkänts för sådan transport som tillståndet avser.

2. Tillstånd för specialtransport kan beviljas för användning av ett fordon eller en fordonskombination eller för transport av last på landsväg, om fordonets eller kombinationens massa på axel, boggi eller totalmassa överskrider den massa som allmänt tillåts på vägen. Tillstånd för specialtransport kan inte beviljas för transport med traktor eller traktorsläpvagn. Tillstånd kan beviljas endast inom gränserna för fordonets eller fordonskombinationens massa enligt anteckningen i registret eller, i fråga om fordon eller fordonskombinationer som registrerats utomlands eller oregistrerade fordon, inom gränserna för den massa som tillverkaren tillåter.

3. Tillstånd för specialtransport kan beviljas för användning av ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination eller för transport av en sådan last på landsväg som avviker från de maximidimensioner som bestäms i 36 §. Tillstånd beviljas dock inte

a) för transporter som sker med person- eller paketbil eller med traktor eller på en släpvagn till dessa, med undantag för tomkörning av en i 5 § 3 mom. b-punkten avsedd släpvagn som används vid torvproduktion,

b) för överskridning av bredden vid sådan transport av arbetsmaskin som avses i 5 § 2 mom. b- och g-punkten,

c) för överskridning av de gränsvärden som anges i 4 § 2 mom. vid annan transport än transport av ett odelat föremål eller en tom container.

4. Tillstånd för specialtransport kan beviljas för ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i en annan stat än en EES-stat som överstiger de gränsvärden för mått som anges i 4 a kap. i förordningen om användningen av fordon på väg.

5. För ett fordon eller en fordonskombination som inte har registrerats eller anmälts för registrering får tillstånd för specialtransport beviljas enbart för tillfällig förflyttning utan last.

6. Tillstånd för specialtransport kan med den berörda väghållarens samtycke beviljas också för transport på annan väg än landsväg.

7. De värden för massan på axel eller boggi eller kombinationens totalmassa som anges i tillståndet för specialtransport och som antecknats i registret eller, när det gäller ett oregistrerat fordon, som tillåts av tillverkaren, får inte överskridas när fordonet förs på väg.

8. Tillstånd för specialtransport kan beviljas för ett fordon eller en fordonskombination som avses i 5 § 5 mom.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

39 §
Medförande av dokument och övervakning av trafiken

Tillståndet för specialtransport med bilagor samt det intyg som ett besiktningsställe har utfärdat över att kopplingen av släpanordningen är godkänd i enlighet med 13 § 1 och 2 mom. ska medföras under transporten. Dokumenten eller kopior av dem ska på begäran visas upp för trafikövervakaren.

40 §
Skada på väganordningar

Om en specialtransport orsakar skada på väg, trafikanordningar, vägmärkningar, plogningsmärken eller andra väganordningar eller väguppbyggnader, ska vid transport enligt 36 § den som utför transporten och vid transport enligt 38 § tillståndsinnehavaren ersätta skadan.

41 §
Besvärsanvisning

1. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna förordning gäller vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

42 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Förordningens 11 § träder i kraft den 1 juli 2013. 

3. Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992). På släpvagnar som före den 1 juli 2013 tas i bruk för första gången för användning för specialtransporter tillämpas dock i fråga om krav på bromsar de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

3. Ett fordon eller en fordonskombination som godkänts för specialtransport och tagits i bruk före denna förordnings ikraftträdande får fortfarande användas för specialtransporter förutsatt att fordonet eller fordonskombinationen uppfyller de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

4. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 13 december 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.