743/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2012

Justitieministeriets förordning om ändring av bilagan till justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter (824/2010) 4—8 punkten i del II i bilagan som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Komissionens direktiv 2011/90 EU (32011L0090); EUT nr L 296, 15.11.2011, s.35

  Helsingfors den 11 december 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Katri Kummoinen

Bilaga

II Ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) När det gäller en konsumentkredit som är knuten till brukskonton, ska hela det sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat under kreditavtalets hela löptid. Om man inte känner till kreditavtalets löptid, ska den effektiva räntan beräknas på antagandet att löptiden är tre månader.

5) Om det gäller andra kreditavtal än sådana som är knutna till brukskonton och avtalet är i kraft tills vidare ska det vid beräkning av den effektiva räntan antas att krediten beviljas för ett år från det första kreditutnyttjandet att det återstående kreditkapitalet och kreditkostnaderna blir till fullo betalda genom konsumentens sista betalning och att

a) kreditkapitalet och kreditkostnaderna betalas genom lika stora månadsbetalningar, med början en månad efter det första kreditutnyttjandet, eller

b) de successiva kreditutnyttjandena och betalningarna av kapitalet och kreditkostnaderna sker inom ett år från det första kreditutnyttjandet, om kapitalet och kreditkostnaderna ska betalas i sin helhet i form av engångsbetalning inom varje faktureringsperiod.

6) Vid beräkning av den effektiva räntan på andra krediter än sådana som avses i 4 och 5 punkten antas att

a) återbetalningen görs den dag som infaller tidigast av de dagar som nämns i kreditavtalet med det lägsta belopp som avtalats i kreditavtalet, om dagen för återbetalning av kapitalet eller beloppet inte är känt,

b) det första kreditutnyttjandet sker den dag som ger upphov till det kortaste intervallet mellan den dagen och den dag då konsumenten ska göra sin första betalning, om dagen då kreditavtalet ingicks inte är känd.

7) Om dag eller belopp för betalning av kreditkostnaderna inte kan bestämmas på grundval av kreditavtalet, de av kreditgivaren allmänt använda villkoren eller de antaganden som avses i 4—6 punkten, ska det antas att

a) räntor betalas samtidigt som kapitalposterna,

b) en engångsavgift som klassificeras som annat än ränta betalas den dag kreditavtalet ingås,

c) avgifter som klassificeras som annat än räntor och som ska betalas i flera poster betalas regelbundet med början den dag då den första återbetalningen av kapital görs, och om beloppet för betalningarna inte är känt ska betalningarna antas vara lika stora,

d) kreditkapitalet och kreditkostnaderna blir till fullo betalda genom konsumentens sista betalning.

8) Om ingen kreditgräns ännu har avtalats, ska gränsen antas vara 1 500 euro.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.