727/2012

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2012

Statsrådets förordning om Centret för konstfrämjande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), av dem det sistnämnda sådant det lyder i lag 281/2000, som följer:

1 §
Organisering av verksamheten vid Centret för konstfrämjande

Utöver det som föreskrivs i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) kan de regionala verksamhetsställena ha filialer.

2 §
Uppgifter

Utöver det som föreskrivs i lagen om Centret för konstfrämjande har centret till uppgift att

1) följa och utvärdera utvecklingen inom centrets ansvarsområde och lägga fram förslag om hur verksamheten ska utvecklas,

2) besluta om länskonstnärernas verksamhetsområden och uppgifter efter att ha hört de regionala konstkommissionerna,

3) vid behov avgöra till vilken konstkommission ett ärende som någon av kommissionerna ska avgöra hör samt sköta samarbetet mellan kommissionerna,

4) av de anslag som anvisats centret fördela de medel som kommissionerna beslutar om.

3 §
Personal

Centret har utöver en direktör andra tjänstemän. Dessutom kan det vid centret finnas personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Direktörens uppgifter

Direktören utvecklar verksamheten vid centret och svarar för att centrets uppgifter sköts med gott resultat.

Direktören har till uppgift att ordna centrets verksamhet på ett sådant sätt att konstrådet och konstkommissionerna har förutsättningar att sköta de uppgifter för konstens främjande som stadgas för dem i lag.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor för centrets tjänster är

1) för direktören högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för chefen för en verksamhetsenhet samt för tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för andra tjänstemän som är föredragande eller har uppgifter med motsvarande kravnivå, högskoleexamen.

6 §
Tillsättande av tjänster

Direktören utnämns av undervisnings- och kulturministeriet för viss tid högst fem år.

De övriga tjänstemännen och de som står i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

7 §
Tjänstledighet och vikariat

Direktören beviljas tjänstledighet av undervisnings- och kulturministeriet. De övriga tjänstemännen beviljas tjänstledighet av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen. Den myndighet som beviljar tjänstledighet beslutar om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller när en tjänst är vakant.

Vid förhinder för direktören sköts direktörens uppgifter av en tjänsteman som bestäms i arbetsordningen.

8 §
Avgörande av ärenden

Utöver det som föreskrivs i lagen om Centret för konstfrämjande avgör direktören på föredragning

1) ärenden som gäller centrets allmänna riktlinjer och andra därmed jämförbara ärenden,

2) ärenden som gäller centrets budgetförslag, förslag till centrets resultatmål, verksamhetsberättelse samt verksamhets- och ekonomiplan,

3) statsunderstöd som beviljas sammanslutningar och resestipendier för konstnärer,

4) andra ärenden som enligt denna förordning ska avgöras av direktören.

Direktören kan i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som direktörens underordnade annars får avgöra och i ett ärende som enligt arbetsordningen ska avgöras av en underordnad.

9 §
Företrädande av staten

Centret kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens fördel och rätt vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som centret ska sköta.

10 §
Konstrådet

Konstrådet tillsätts så att den treåriga mandatperioden kan inledas den första september.

Om en plats i konstrådet blir vakant under mandatperioden ska undervisnings- och kulturministeriet utse en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Konstrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden. Konstrådet ska kallas till sammanträde när två medlemmar skriftligen anhåller om det för behandling av ett ärende som de uppgivit.

Konstrådet är beslutfört när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Vid konstrådets sammanträden avgörs ett ärende med enkel röstmajoritet, om det uppstår meningsskiljaktighet. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som ordföranden understöder. Centrets direktör är föredragande för de ärenden som avgörs i konstrådet.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om arvoden som ska betalas till konstrådets ordförande och övriga medlemmar och sakkunniga.

11 §
Statliga konstkommissioner och regionala konstkommissioner

De statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna tillsätts så att de tvååriga mandatperioderna kan inledas den första januari.

Om en plats i en kommission blir vakant under mandatperioden ska konstrådet utse en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Kommissionerna sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden. En kommission ska kallas till sammanträde när två medlemmar skriftligen anhåller om det för behandling av ett ärende som de uppgivit.

En kommission är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Vid en kommissions sammanträden avgörs ett ärende med enkel röstmajoritet, om det uppstår meningsskiljaktighet. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som ordföranden understöder.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om arvoden som ska betalas till kommissionernas ordförande och övriga medlemmar och sakkunniga.

12 §
De regionala konstkommissionernas verksamhetsområden

 De regionala konstkommissionernas verksamhetsområden är följande och verksamhetsområdena består av områdena för ett eller flera landskap enligt följande:

1) Nylands kommission med området för landskapet Nyland som verksamhetsområde,

2) Egentliga Finlands kommission med området för landskapet Egentliga Finland som verksamhetsområde,

3) Satakuntas kommission med området för landskapet Satakunta som verksamhetsområde,

4) Tavastlands kommission med området för landskapet Egentliga Tavastland och landskapet Päijänne-Tavastland som verksamhetsområde,

5) Birkalands kommission med området för landskapet Birkaland som verksamhetsområde,

6) Sydöstra Finlands kommission med området för landskapet Kymmenedalen och landskapet Södra Karelen som verksamhetsområde,

7) Södra Savolax kommission med området för landskapet Södra Savolax som verksamhetsområde,

8) Norra Savolax kommission med området för landskapet Norra Savolax som verksamhetsområde,

9) Norra Karelens kommission med området för landskapet Norra Karelen som verksamhetsområde,

10) Mellersta Finlands kommission med området för landskapet Mellersta Finland som verksamhetsområde,

11) Österbottens kommission med området för landskapet Österbotten, landskapet Södra Österbotten och landskapet Mellersta Österbotten som verksamhetsområde,

12) Norra Österbottens och Kajanalands kommission med området för landskapet Norra Österbotten och landskapet Kajanaland som verksamhetsområde,

13) Lapplands kommission med området för landskapet Lappland som verksamhetsområde.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Om en plats i en statlig konstkomission eller i en regional konstkommission blir vakant under den tid som avses i 15 § 4 mom. i lagen om Centret för konstfrämjande, utser undervisnings- och kulturministeriet en ny medlem i kommissionen för den återstående tiden.

  Helsingfors den 5 december 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.