720/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på tamsvin, mini- och mikrogrisar medräknade, vildsvin samt korsningar av tam- och vildsvin.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) sugga ett 8 månader gammalt eller äldre svin av honkön,

2) galt ett 8 månader gammalt eller äldre svin av hankön,

3) ungt avelssvin ett minst 3 men under 8 månader gammalt svin av han- eller honkön som är avsett att användas som ett avelsdjur,

4) slaktsvin ett minst 3 men under 8 månader gammalt svin som är avsett för köttproduktion,

5) gris ett under 3 månader gammalt svin.

3 §
Anmälningar till registren över djurhållare, djurförmedlare och djurhållningsplatser

De anmälningar som avses i 9 § 1 och 2 mom. och 11 § 1 mom. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), senare lagen om ett system för djuridentifiering, lämnas till den kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom vars område djurens huvudsakliga hållningsplats ligger. Motsvarande anmälningar om djurförmedlare lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område djurförmedlingsverksamheten i regel bedrivs.

Anmälningsskyldigheten tillämpas också när det gäller hållning av ett enda djur.

4 §
Anmälningar om djurantal per djurhållningsplats

Det djurhållningsplatsspecifika djurantalet som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten i lagen om ett system för djuridentifiering meddelas för varje kalendermånad enligt bilagan till denna förordning.

5 §
Anmälningar till djurregistret

Uppgifterna till djurregistret meddelas enligt 13 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering så att de uppgifter om förflytning, överlåtelse eller mottagande av djur som avses i nämnda lagens 12 § meddelas senast den sjunde dagen efter händelsen.

6 §
Tidpunkt för märkning och märkningssätt

Ett djur ska förses med en djurhållarspecifik identitetskod (märkningskod) senast innan djuret förflyttas eller överlåts från den djurhållningsplats där det föddes. Djuret märks antingen:

1) genom att tatuera en märkningskod på djurets ytteröra eller på yttre sidan av låret, eller

2) genom att fästa ett öronmärke som innehåller en märkningskod. 

Märkningskoden ska vara tydligt och utan oskäliga svårigheter läsbar under djurets hela livstid. Utöver märkningskoden får djuret förses med en individuell identitetskod såvida koden inte försvårar eller riskerar märkingskodens läsbarhet. 

Ett djur som införs till Finland från en medlemsstat i Europeiska unionen behåller sin ursprungliga märkningskod.

Ett djur som införs till Finland från länder utanför Europeiska unionen ska märkas enligt 1 mom. innan djuret flyttas eller överlåts från den djurhållningsplats dit djuren först har anlänt, och under alla omständigheter senast inom 30 dagar efter slutförandet av den veterinära gränskontrollen. Djuret behöver dock inte märkas enligt 1 mom. om djuret levereras direkt till en djurhållningsplats som är ett slakteri i besittning av en företagare inom livsmedelsbranschen enligt 5 § 4 punkten i lagen om ett system för djuridentifiering och djuret slaktas senast inom 30 dagar efter slutförandet av den veterinära gränskontrollen.

Om märkningen enligt 1 mom. blir oläslig, bör djuret omedelbart märkas på nytt i enlighet med 1 mom. 

7 §
Märkningssätt vid slakttransport

Utöver vad som föreskrivs i 6 § märks djuret innan det överlåts till slakttransport med en tatuering på mitten av ryggen eller på sidan, på vardera sidan av mittlinjen (slaktmärkning). Om djuret transporteras till ett slakteri direkt från den djurhållningsplats där det föddes, kan djuret förses enbart med en slaktmärkning.

Med avvikelse från 1 mom. får ett vildsvin överlåtas till slakttransport utan en slaktmärkning.

8 §
Förande av förteckning

Över djuren förs förteckning i enlighet med 21 och 22 § i lagen om ett system för djuridentifiering. Information om ändring av märkningskoden enligt 6 § 4 mom. och om nymärkning enligt 6 § 5 mom. ska antecknas i förteckningen på så sätt att djurets ursprung är spårbar.

9 §
Antal kontroller

Det ska årligen kontrolleras att bestämmelserna om identifiering av djur följs. Antalet kontroller ska täcka minst tre procent av djurhållningsplatserna.

10 §
Förbud som gäller samtliga djur på en djurhållningsplats

En förutsättning för ett förbud i fråga om samtliga djur av en och samma djurart på en djurhållningsplats enligt 32 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering är att minst 20 procent av djuren inte uppfyller kraven på identifiering och registrering av djur.

11 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001).

Om djurhållningen av mini- eller mikrogrisar har inletts innan denna förordning har trätt i kraft, ska anmälan om djurhållare enligt 9 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering och anmälan om djurhållningsplats enligt 11 § 1 mom. i samma lag senast den 30 juni 2013 lämnas till myndighet som avses i 3 § i denna förordning.

Rådets direktiv 2008/71/EG (32008L0071); EUT L 213, 8.8.2008, s. 31
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/15/EG (32000L0015); EUT L 105, 3.5.2000, s. 34
Kommissionens beslut 2000/678/EG (32000D0678); EUT L 281, 7.11.2000, s.16

  Helsingfors den 30 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Bilaga

Djurhållarens anmälningar om djurantal enligt 4 §

Antal djur som ska meddelas: Tidsperiod eller datum för sammanräkningen: Tidpunkt för anmälan:
1) Antal grisar födda på djurhållningsplatsen Sammanlagt antal grisar som fötts levande eller döda på djurhållningsplatsen under varje kalendermånad Första tredjedelen av året: Uppgifterna för januari, februari, mars och april ska lämnas senast den 31 maj
2) Antal grisar som dött på djurhållningsplatsen Sammanlagt antal grisar som dött på djurhållningsplatsen under varje kalendermånad, inkl. grisar som fötts döda Andra tredjedelen av året: Uppgifterna för maj, juni, juli och augusti ska lämnas senast den 30 september
3) Antal suggor, galtar, unga avelssvin och slaktsvin som dött på djurhållningsplatsen Sammanlagt antal andra svin än grisar som dött på djurhållningsplatsen under varje kalendermånad Tredje tredjedelen av året: Uppgifterna för september, oktober, november och december ska lämnas senast den 31 januari
4) Antal suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin och grisar eller mikro-/minigrisar Antal djur per grupp på djurhållningsplatsen den 1 varje kalendermånad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.