713/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen (796/1992) 7 §, sådan den lyder i lagarna 1226/2003, 1071/2007 och 980/2008, samt

fogas till 21 §, sådan den lyder i lag 1144/2010, temporärt ett nytt 2 mom. som följer:

7 §
Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 104,19 euro per barn och kalendermånad.

Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidragets belopp för det andra barnet 115,13 euro, för det tredje barnet 146,91 euro, för det fjärde barnet 168,27 euro och för varje påföljande barn 189,63 euro per kalendermånad.

För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 48,55 euro per kalendermånad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden. Som ensamförsörjare anses dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget 104,19 euro per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med 48,55 euro per kalendermånad.

21 §
Indexbindning

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. görs justering enligt lagen om folkpensionsindex inte åren 2013—2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 21 § 2 mom. gäller till och med den 31 december 2015.

Barnbidragens belopp enligt 7 § anses motsvara det i lagen om folkpensionsindex avsedda poängtal som ska fastställas för 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 116/2012
ShUB 20/2012
RSv 114/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.