706/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 84 §, det inledande stycket i 85 § 1 mom., det inledande stycket i 85 a § 1 mom. och 85 b §,

sådana de lyder, 84 §, det inledande stycket i 85 § 1 mom. och 85 b § i lag 1780/2009 samt det inledande stycket i 85 a § 1 mom. i lag 1202/2011, som följer:

84 §

I skatt ska betalas 24 procent av skattegrunden, om inte något annat anges i 85 eller 85 a §.

85 §

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 14 procent av skattegrunden:


85 a §

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden:


85 b §

Med avvikelse från 85 och 85 a § ska i skatt betalas 24 procent av skattegrunden för sådana förpackningar och transportförnödenheter som berättigar till ersättning vid återsändande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Denna lag tillämpas, om inte något annat föreskrivs nedan, när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

Lagen ska tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånaderna efter lagens ikraftträdande.

RP 89/2012
FiUB 24/2012
RSv 112/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.