696/2012

Utfärdad i Helsingfors den 29 november 2012

Statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 44 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), sådant det lyder i lag 122/2011:

1 §
Arvode för intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens arvode enligt 44 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) består av en årlig grundavgift och av tilläggsavgifter.

Om intressebevakaren har förordnats till ett engångsuppdrag eller på något annat sätt begränsat uppdrag som inte innefattar allmän skötsel av huvudmannens ekonomiska angelägenheter och egendom, har intressebevakaren rätt till arvode för uppdraget enligt skälig faktura.

2 §
Kostnadsersättning, specialersättning och skyldighet att avstå från att ta ut avgift

Bestämmelser om intressebevakarens rätt att utöver arvode få kostnadsersättning och specialersättning finns i 44 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet. Bestämmelser om de situationer då arvode inte får tas ut finns i 3 och 4 mom. i den paragrafen.

3 §
Grundavgift

Grundavgiften är 440 euro per år.

Grundavgiften är dock 280 euro om huvudmannens årsinkomst enligt 44 § 3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet är 14 000 euro eller mindre och värdet av hans eller hennes förmögenhet understiger den förmögenhetsgräns som avses i 4 mom. i den paragrafen.

4 §
Tilläggsavgifter

Den tilläggsavgift som tas ut för åtgärder som vidtas när intressebevakning inleds är 200 euro. En i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) avsedd serviceproducent har dock inte rätt till tilläggsavgift för inledande av intressebevakning, om intressebevakaruppdraget har överförts till denne på grund av att serviceproducenten har bytts ut.

Den tilläggsavgift som tas ut för åtgärder som förutsätter förmyndarmyndighetens tillstånd eller som till svårighetsgrad motsvarar sådana åtgärder är 200 euro. Om åtgärden gäller avvittring eller åtskiljande av egendom eller arvskifte, får man dock i tilläggsavgift ta ut 300 euro när värdet på den förmögenhet som huvudmannen får överstiger 20 000 euro och 600 euro när värdet överstiger 100 000 euro.

Den tilläggsavgift som tas ut för egendomsförvaltning är två procent av det värdet på den förmögenhet som förvaltas. Som värde på förmögenheten betraktas då förmögenheten enligt 44 § 4 mom. i lagen om förmyndarverksamhet minskad med beloppet av den förmögenhetsgräns som avses i det momentet.

5 §
Arvodets maximibelopp

Det sammanlagda beloppet av grundavgiften och tilläggsavgiften får dock vara högst 18 procent av huvudmannens kalkylerade årsinkomst. Den kalkylerade årsinkomsten är det sammanlagda beloppet av den årsinkomst och den förmögenhetsbaserade inkomst som avses i 2 och 3 mom.

Årsinkomsten är den inkomst som avses i 44 § 3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet minskad med beloppet av den inkomstgräns som avses i det momentet.

Den förmögenhetsbaserade inkomsten är två procent av värdet på huvudmannens av intressebevakaren förvaltade förmögenhet. Värdet på förmögenheten är den förmögenhet som avses i 44 § 4 mom. i lagen om förmyndarverksamhet minskad med beloppet av den förmögenhetsgräns som avses i det momentet.

6 §
Arvode för en kortare tid än ett år

Om intressebevakaren har skött sitt uppdrag mindre än ett år, ska det sammanlagda beloppet av grundavgiften och den tilläggsavgift som tas ut för egendomsförvaltning delas med tolv och multipliceras med det antal månader som motsvarar skötseln av uppdraget. En ofullständig månad anses motsvara en månad.

Den årsinkomst som avses i 3 § 2 mom. och 5 § 2 mom. beräknas så att inkomsten för den tid då uppdraget skötts delas med antalet månader då uppdraget skötts och multipliceras med tolv.

7 §
Mervärdesskatt

Intressebevakarens arvode enligt denna förordning innehåller inte mervärdesskatt.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På åtgärder som intressebevakaren vidtar före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 29 november 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.