695/2012

Utfärdad i Helsingfors den 4 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om statsrådet (175/2003):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning föreskrivs om styrningen av jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ministeriets ledningsgrupper, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende, om vilka uppgifter ministeriets avdelningar har samt om ordnande av verksamheten i övrigt.

Närmare bestämmelser om planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin, bokföringsenhetens uppgifter och den interna kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets ekonomistadga för bokföringsenheten och i föreskrifter som meddelas med stöd av denna stadga.

Bestämmelser om den interna revisionen finns i reglementet för intern revision.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Ledning av ministeriets förvaltningsområde

Ministern leder ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet och biträds av ministerns ledningsgrupp.

3 §
Resultatorienterad styrning och ledning

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet, och vid ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning.

Resultatmålen för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och för ministeriet godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen.

Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde och målen för statsunderstödda institutioner godkänns av ministern på föredragning av avdelningschefen.

Resultatmålen för en avdelning godkänns av kanslichefen på föredragning av avdelningschefen.

Resultatmålen för Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna bereds i samråd med vederbörande ministerier.

Det föreskrivs och bestäms särskilt om samordningen av resultatstyrningen av Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

4 §
Ministerns ledningsgrupp

Ministerns ledningsgrupp behandlar

1) för ministeriet och förvaltningsområdet viktiga strategier och samhällspolitiska riktlinjer,

2) frågor som gäller planeringen av verksamheten och ekonomin,

3) politiskt viktiga eller annars samhälleligt betydelsefulla lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Till ledningsgruppen hör tjänstemän som har förordnats av ministern samt en företrädare för personalen som har utsetts i enlighet med ministeriets samarbetsavtal.

Ordförande för ledningsgruppen är ministern och vice ordförande statssekreteraren.

Sekreterare för ledningsgruppen är en tjänsteman som har förordnats av kanslichefen.

5 §
Kanslichefens ledningsgrupp

Kanslichefen biträds av en ledningsgrupp för den allmänna planeringen, utvecklingen, ledningen, samordningen och uppföljningen av ministeriets organisation och dess verksamhet, ekonomi, lagberedning och personalfrågor.

Till ledningsgruppen hör tjänstemän som har förordnats av kanslichefen.

Ordförande för ledningsgruppen är kanslichefen och sekreterare en tjänsteman som har förordnats av kanslichefen.

6 §
Avdelningens ledningsgrupp

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och biträds av en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen hör tjänstemän som har förordnats av avdelningschefen samt en företrädare för avdelningens personal.

3 kap.

Ministeriets organisation

7 §
Ministeriets avdelningar och enheter

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en livsmedelsavdelning, en naturresursavdelning och en förvaltnings- och planeringsavdelning.

Vid livsmedelsavdelningen finns en ekonomigrupp och följande enheter:

1) livsmedelssäkerhetsenheten,

2) enheten för djurhälsa och växtskydd,

3) enheten för utveckling av landsbygden,

4) enheten för landsbygdsnätverket,

5) jordbruksenheten,

6) marknadsenheten,

7) rättsenheten.

Vid naturresursavdelningen finns följande enheter:

1) enheten för fiskerinäringen,

2) enheten för friluftsliv,

3) enheten för naturresurs- och vattenhushållning,

4) skogs- och bioenergienheten,

5) rättsenheten.

Vid förvaltnings- och planeringsavdelningen finns följande enheter:

1) enheten för personalfrågor och förvaltning,

2) enheten för internationella frågor,

3) enheten för styrning och dataadministration,

4) ekonomienheten,

5) informationsenheten.

8 §
Samordning av ärenden

För samordningen av ärenden som gäller Europeiska unionen finns det vid ministeriet en enhet för EU-samordning som administrativt sett lyder under livsmedelsavdelningen.

För samordningen av ärenden som gäller bioekonomi finns det vid ministeriet en enhet för samordning av bioekonomi som administrativt sett lyder under naturresursavdelningen.

Kanslichefen kan tillsätta bestående samarbetsgrupper för att samordna ärenden som behandlas i ministeriet.

9 §
Intern revision

Ministeriets interna revision lyder direkt under kanslichefen.

10 §
Den behöriga myndigheten för utbetalningsstället

Ministeriet är den behöriga myndighet som avses i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU.

4 kap.

Verksamhetsområden och uppgifter

11 §
Livsmedelsavdelningens verksamhetsområde

Till livsmedelsavdelningens verksamhetsområde hör ärenden som gäller

1) livsmedelskedjan,

2) jordbruk, trädgårdsodling och övriga landsbygdsnäringar samt deras verksamhetsförutsättningar och struktur,

3) utveckling av landsbygden,

4) förebyggande och bekämpande av djursjukdomar och av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor samt djurens välbefinnande och husdjursavel,

5) veterinärvård och utövande av veterinäryrket,

6) livsmedel, foder och medicinsk behandling av djur,

7) biprodukter från djur,

8) ekologisk produktion,

9) gödselfabrikat, växtskyddsmedel samt förökningsmaterial inom jordbruket och trädgårdsodlingen,

10) växtskydd, växtförädling och växtförädlarrätt,

11) styrningen av tillsynen över djurhälsa och växtskydd, djurens välbefinnande, medicinsk behandling av djur, gödselfabrikat, växtskyddsmedel, förökningsmaterial inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt livsmedels- och fodersäkerheten,

12) samordningen av de bio- och gentekniska frågor som har anknytning till ministeriets förvaltningsområde,       

13) renhushållning samt stöd till renhushållningen, naturnäringar och skoltar,

14) styrningen av Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inom avdelningens verksamhetsområde,

15) planläggning, byggande och den byggda miljön i anknytning till landsbygden och jordbruket,

16) dataadministrationen inom avdelningens verksamhetsområde,

17) EU-ärenden och internationella ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde.

Till livsmedelsavdelningens uppgifter hör ledningen av veterinärverksamheten och av växtskyddet.

Livsmedelsavdelningen sköter de uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriet när det är förvaltningsmyndighet för de utvecklingsprogram för landsbygden som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Till livsmedelsavdelningens verksamhetsområde hör

1) Landsbygdsverket,

2) Livsmedelssäkerhetsverket,

3) interventionsfonden för jordbruket,

4) gårdsbrukets utvecklingsfond.

12 §
Naturresursavdelningens verksamhetsområde

Till naturresursavdelningens verksamhetsområde hör ärenden som gäller

1) förnybara naturresurser och hållbar användning av dem, miljö och klimat samt samordning av dessa ärenden inom ministeriets verksamhetsområde,

2) skogspolitik, skogshushållning, bioenergi och virkesmarknaden,

3) vattenhushållning, samordning av vattenvård inom ministeriets verksamhetsområde samt samarbete i fråga om gränsvattendrag,

4) förvaltning och vård av allmänna vattenområden,

5) fiskerinäring,

6) vilthushållning,

7) vård av vilt- och fiskbestånd samt annan sådan vård och användning av naturen som hör till ministeriets verksamhetsområde,

8) samordning inom ministeriets verksamhetsområde av ärenden som gäller områdesanvändningen,

9) styrningen av Finlands miljöcentral och förvaltning av miljöfrågor som hör till ministeriets verksamhetsområde,

10) styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom avdelningens verksamhetsområde,

11) skydd och hållbar användning av genetiska resurser inom ministeriets verksamhetsområde,

12) dataadministrationen inom avdelningens verksamhetsområde,

13) EU-ärenden och internationella ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde.

Naturresursavdelningen är den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden (förordningen om fiskerifonden) och den förvaltnings- och kontaktmyndighet som avses i annan lagstiftning som gäller Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

Till naturresursavdelningens verksamhetsområde hör

1) Forststyrelsen,

2) Finlands skogscentral,

3) Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio,

4) Finlands viltcentral.

13 §
Förvaltnings- och planeringsavdelningens verksamhetsområde

Till förvaltnings- och planeringsavdelningens verksamhetsområde hör ärenden som gäller

1) personalpolitik och personaladministration,

2) interna tjänster,

3) dokumenthantering och informationstjänster,

4) styrningen av upphandlingsärenden,

5) förvaltningsuppgifter som inte hör till någon annan avdelning,

6) samordning av internationell verksamhet,

7) koncernstyrning och utvecklande av strategier inom förvaltningsområdet,

8) allmän beredning och samordning av förvaltningsområdets forskningsärenden,

9) dataadministrationen och datasäkerheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt statistikföringsuppdrag inom förvaltningsområdet,

10) lantmäteri, allmänna kartverksarbeten, geodetisk forskning, registreringsärenden som gäller fastigheter samt samanvändning av geografisk information,

11) den resultatorienterade ledningen vid ministeriet samt samordning av resultatstyrningen,

12) utveckling av personalen,

13) utveckling av lagberedningen,

14) utveckling av beredskapen och säkerheten inom förvaltningsområdet,

15) ägarstyrningen av statsbolagen och statens intressebolag inom ministeriets verksamhetsområde,

16) samordning av samefrågor,

17) planering av verksamheten och ekonomin vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde,

18) uppgifter som hör till bokföringsenheten, rapporter som gäller förvaltningsområdet samt annan verkställighet och uppföljning av budgeten,

19) uppföljning av de iakttagelser som statens revisionsverk gör i sin årsrevision,

20) information.

Förvaltnings- och planeringsavdelningens ekonomienhet är den attesterande myndighet som avses i artikel 58 i förordningen om fiskerifonden och bereder de uppgifter som hör till den behöriga myndigheten för utbetalningsstället.

Till förvaltnings- och planeringsavdelningens verksamhetsområde hör

1) Geodetiska institutet,

2) Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi,

3) jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral,

4) Lantmäteriverket,

5) Skogsforskningsinstitutet,

6) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

14 §
EU-samordningen

Till EU-samordningen hör

1) samordning av EU-ärenden mellan ministeriets avdelningar samt allmän utveckling av behandlingen av EU-ärenden,

2) beredning i samarbete med ministeriets ledning och avdelningar av ärenden som lämnas till rådet för jordbruk och fiske,

3) uppföljning av utvecklingen av EU-lagstiftningen, deltagande i beredningen i statsrådet av ärenden som gäller EU:s budget och institutionella och rättsliga frågor inom EU samt deltagande i samordningen av EU-ärenden mellan ministerierna,

4) samordning vid ministeriet av EU-ärenden som gäller statliga stöd,

5) ordnande av besök på hög nivå från EU:s medlemsstater och organ tillsammans med ministeriets ledning och avdelningar.

15 §
Samordningen av bioekonomi

Till samordningen av bioekonomi hör

1) utveckling av bioekonomin inom ministeriets förvaltningsområde i samarbete med avdelningarna och enheterna,

2) samordning vid ministeriet av ärenden som gäller bioekonomi samt samordning av samarbetet i fråga om bioekonomi med de andra ministerierna.

16 §
Den interna revisionens uppgifter

Till den interna revisionens verksamhetsområde hör ärenden som gäller

1) den interna revisionen vid jord- och skogsbruksministeriet,

2) beredning av utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen och riskhanteringen enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992),

3) den deklaration enligt artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 och den revision i anknytning till deklarationen som görs i programmen när de stödformer som har anvisats från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och från fonden för fiskets utveckling har avslutats samt att uppföljningen av åtagandena är tillräcklig,

4) verksamhet som den revisionsmyndighet och den utfärdare av deklarationer som avses i artikel 58 i förordningen om fiskerifonden.

Utöver ministeriet omfattar verksamheten vid den interna revisionen även de av ministeriets verksamheter och uppgifter som har getts till andra ämbetsverk och inrättningar eller till sammanslutningar eller enskilda eller för vilka ministeriet annars ansvarar.

17 §
Uppgifter för den behöriga myndigheten för utbetalningsstället

Den behöriga myndigheten för utbetalningsstället utför sina uppgifter på det sätt som bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006.

5 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

18 §
Statssekreterarens och kanslichefens uppgifter

Bestämmelser om statssekreterarens och kanslichefens uppgifter finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Kanslichefen har dessutom till uppgift att

1) leda ministeriets strategiska planering och samordna genomförandet av ministeriets strategi,

2) ansvara för att den interna kontrollen fungerar,

3) biträda ministern i planeringen, genomförandet och övervakningen av vittsyftande eller annars viktiga ärenden.

19 §
Avdelningschefens uppgifter

Avdelningschefen har till uppgift att

1) leda och övervaka avdelningens verksamhet,

2) ansvara för avdelningens strategiska ledning samt se till att uppgifterna sköts effektivt och så att resultat uppnås,

3) ansvara för den resultatorienterade ledningen av avdelningen och godkänna enheternas resultatmål,

4) ansvara för resultatstyrningen och styrningen av avdelningens verksamhetsområde,

5) ansvara för kvaliteten på och styrningen av lagberedningen vid avdelningen,

6) ansvara för utvecklingen av avdelningens personal,

7) följa och utvärdera utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde samt ta nödvändiga initiativ till reformer.

Vad som i 1 mom. 3 punkten bestäms om enheternas resultatmål gäller även resultatmålen för ekonomigruppen och EU-samordningen.

20 §
Uppgifter för chefen för en enhet

Chefen för en enhet har till uppgift att

1) leda och övervaka enhetens verksamhet och fungera som chef för enhetens personal,

2) se till att de uppgifter som avdelningen ansvarar för sköts effektivt och så att resultat uppnås,

3) ansvara för förverkligandet av de resultatmål som uppställts för enheten,

4) följa och utvärdera utvecklingen inom enhetens verksamhetsområde samt ta nödvändiga initiativ till reformer.

Vad som i 1 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och chefen för den interna revisionen.

6 kap.

Beredningen av ärenden

21 §
Information till ministern, statssekreteraren och kanslichefen

Ministern, statssekreteraren och kanslichefen ska i god tid informeras om

1) de viktigaste av de ärenden som tas upp eller är anhängiga inom ministeriets ansvarsområde,

2) ärenden som är av allmänt intresse,

3) föredragningen av viktiga ärenden samt handlingar som gäller dem.

Det ska på förhand förhandlas med ministern och kanslichefen om offentliggörandet av ett viktigt ställningstagande som gäller ministeriet eller dess förvaltningsområde. Informationsenheten ska informeras om detta.

22 §
Annan information och samordning som hör till beredningen

Statssekreteraren ska se till att ministeriets tjänstemän informeras om ärenden som statssekreteraren bereder och som hänför sig till tjänstemännens ansvarsområden.

Bestämmelser om specialmedarbetarens skyldighet att informera tjänstemännen finns i reglementet för statsrådet.

Avdelningarna ska informera de andra avdelningarna om viktiga aktuella och anhängiga ärenden inom avdelningarnas verksamhetsområden.

Det ska i god tid med avdelningen eller enheten i fråga förhandlas om ett ärende som även gäller andra verksamhetsområden än verksamhetsområdet för den avdelning eller den enhet som bereder ärendet.

23 §
Förordnande av ärendets beredare och avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Om det är oklart eller beroende av prövning vem som ska behandla ett ärende, bestäms detta av avdelningschefen eller chefen för enheten samt i fråga om avdelningarna av kanslichefen.

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren, kanslichefen, eller chefen för avdelningen eller enheten bestämmer.

Vad som i denna paragraf bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och chefen för den interna revisionen.

24 §
Föredragningstillstånd

Föredragningslistan för statsrådets allmänna sammanträde och finansutskottet får inte delas ut förrän ministern har underrättats om saken och ministern har godkänt att ärendet tas upp till föredragning. I brådskande fall får föredragningslistan dock delas ut med tillstånd av statssekreteraren, specialmedarbetaren eller kanslichefen.

Vad som i 1 mom. bestäms om utdelning av föredragningslistan gäller även utdelning av promemorior som innehåller jord- och skogsbruksministeriets ställningstaganden för behandling i ministerutskotten, med undantag av sådana sammandrag av rådets (jordbruk och fiske) möten som ska sändas till EU-ministerutskottet för behandling.

25 §
Riksdagsspörsmål

Förslaget till svar på ett skriftligt riksdagsspörsmål ska i enlighet med de anvisningar som meddelats särskilt företes ministern i god tid innan tidsfristen löper ut.

Förslaget till svar ska, innan förslaget ges till ministern, sändas till chefen för enheten, avdelningschefen och kanslichefen för påseende.

26 §
Hörande i riksdagen

Sakkunnigutlåtanden, bemötanden och andra motsvarande promemorior till riksdagens utskott som har avfattat av en tjänsteman ska på förhand delges ministern, statssekreteraren, kanslichefen, avdelningschefen och tjänstemannens närmaste chef.

7 kap.

Avgörande av ärenden

27 §
Ministerns beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden som ska avgöras vid ministeriet, om inte beslutanderätten enligt denna arbetsordning har anförtrotts en tjänsteman vid ministeriet.

28 §
Tjänstemännens beslutanderätt

Kanslichefen, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, cheferna för enheterna, chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och övriga tjänstemän vid ministeriet avgör andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden som det ska fattas beslut om vid ministeriet i enlighet med vad som föreskrivs i denna arbetsordning.

29 §
Samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden

Ministern avgör ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om det är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefullt eller om statsrådets finansutskotts utlåtande ska inhämtas i ärendet.

Ministern avgör om ett ärende ska anses vara samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefullt på det sätt som avses i 1 mom. Föredraganden ska, innan ärendet föredras för ministern, rådgöra med chefen för enheten och med avdelningschefen.

30 §
Ärenden som är betydelsefulla för en avdelning eller enhet

Avdelningschefen eller chefen för en enhet avgör ett sådant ärende som en tjänsteman skulle få avgöra enligt denna arbetsordning, om ärendet är betydelsefullt med tanke på verksamheten vid avdelningen eller enheten, eller om ärendet annars är betydelsefullt.

Vad som i 1 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och chefen för den interna revisionen.

31 §
Föredragande i ministeriet

Föredragande i jord- och skogsbruksministeriet är utöver de tjänstemän som är föredragande vid statsrådet även inspektörer, tjänstemän med motsvarande tjänsteställning och högre tjänstemän samt de övriga tjänstemän som ministeriet förordnar till föredragande.

Allmänna bestämmelser om de ledande tjänstemännens beslutanderätt
32 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör i fråga om ministeriet och dess anställda ärenden som gäller

1) anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet, planer som gäller användningen av dessa anslag samt fördelningen mellan avdelningarna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

3) givande av utlåtande i ett ärende som är principiellt viktigt eller vittsyftande,

4) fastställande av planer, program och andra principer som gäller ministeriets personal,

5) ingående av tjänstekollektivavtal,

6) inrättande eller indragning av annan tjänst än tjänsten som kanslichef samt ändring av tjänstebenämningen,

7) överföring av en tjänst från ett ämbetsverk till ett annat inom ministeriets förvaltningsområde,

8) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst som avdelningschef eller en tjänst inom avdelningen på minst kravnivå 9 eller motsvarande eller en tjänst utanför avdelningsindelningen,

9) placering av tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet,

10) ingående av ett skriftligt avtal enligt 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994) med andra tjänstemän än sådana som avses i 26 § i statstjänstemannalagen,

11) sådana avlöningar för tjänstemän vid ministeriet som bestäms med stöd av 5 § i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),

12) fastställande av prestationsnivåerna för tjänstemän utanför avdelningsindelningen och för personal i arbetsavtalsförhållande utifrån de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

13) förordnande av chefen för den interna revisionen.

Kanslichefen avgör de ärenden som avses i 1 mom. 8, 12 och 13 punkten utan föredragning.

Det förordnande som avses i 1 mom. 13 punkten kan ges för högst fem år åt gången.

33 §
Avdelningschefernas beslutanderätt

Avdelningschefen avgör, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) utfärdande av allmänna anvisningar och beslut inom avdelningens verksamhetsområde,

2) givande av utlåtande och förklaring i ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde, om inte ärendet ska avgöras av kanslichefen,

3) förvaltningsklagan som hör till avdelningens verksamhetsområde,

4) utarrendering av statlig jordegendom som hör till avdelningens verksamhetsområde och beviljande av särskilda rättigheter i anslutning till jordegendomen samt överföring av förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet,

5) beviljande och användning av de anslag som hör till avdelningens verksamhetsområde,

6) dem som fattar beslut om utbetalning och återkrav av de statsbidrag som hör till avdelningens verksamhetsområde,

7) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, kvarhållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

8) användning av de omkostnadsanslag som ställts till avdelningens förfogande,

9) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst på högst kravnivå 8.1 eller en motsvarande tjänst som placerats vid avdelningen,

10) placeringen inom avdelningen av tjänster och av personal i arbetsavtalsförhållande,

11) förordnandet av chefer för enheterna vid avdelningen,

12) fastställande av prestationsnivåerna för avdelningens tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utifrån de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

13) utveckling av avdelningens personal samt materialförvaltningen.

Avdelningschefen avgör de ärenden som avses i 1 mom. 8–12 punkten utan föredragning.

Det förordnande som avses i 1 mom. 11 punkten kan ges för högst fem år åt gången.

Vad som i 1 mom. 11 punkten bestäms om chefen för en enhet gäller även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen samt den som samordnar bioekonomin. I fråga om förordnanden gäller vad som bestäms i 3 mom.

34 §
Beslutanderätten för chefen för en enhet

Chefen för en enhet avgör, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) beviljande och användning av de anslag som ställts till enhetens förfogande,

2) givande av utlåtande i ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet ska avgöras av avdelningschefen,

3) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar som hör till enhetens verksamhetsområde,

4) utbildning som ingår i en godkänd plan för kompetensutveckling.

Chefen för en enhet avgör de ärenden som avses i 1 mom. 4 punkten utan föredragning.

Vad som i denna paragraf bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och chefen för den interna revisionen.

35 §
Förordnande om tjänsteresor

Ministern ger statssekreteraren, kanslichefen och specialmedarbetaren förordnanden om tjänsteresor.

Kanslichefen ger avdelningschefen och tjänstemän utanför avdelningsindelningen förordnanden om tjänsteresor samt ministeriets tjänstemän förordnanden om tjänsteresor i fråga om tjänsteresor som finansieras av en utomstående aktör.

Avdelningschefen ger avdelningens tjänstemän och tjänstemän utanför enhetsindelningen förordnanden om tjänsteresor.

Chefen för en enhet ger enhetens tjänstemän förordnanden om tjänsteresor, om avdelningschefen till enhetens förfogande har anvisat ett anslag som reserverats för resor.

Vad som i 4 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och chefen för den interna revisionen.

Ärenden som gäller förordnanden om tjänsteresor avgörs utan föredragning.

36 §
Fastställande av semestrar

Kanslichefen fastställer semestrarna för avdelningscheferna och de andra tjänstemän utanför avdelningsindelningen som lyder direkt under kanslichefen.

Avdelningschefen fastställer semestrarna för chefen för en enhet och de andra tjänstemän och den personal i arbetsavtalsförhållande som lyder direkt under avdelningschefen.

Chefen för en enhet fastställer semestrarna för de tjänstemän och för den personal i arbetsavtalsförhållande som hör till enheten.

Vad som i 3 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och chefen för den interna revisionen.

Semestrarna fastställs utan föredragning.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid livsmedelsavdelningen
37 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen

Avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 33 §, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) EU:s gemensamma jordbrukspolitik, gårdsbrukets struktur- och landsbygdspolitik eller motsvarande nationella lagstiftning, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning,

2) nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen,

3) ersättning för skörde- och översvämningsskador,

4) utveckling av landsbygden och finansiering av landsbygdsnäringar, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning,

5) gårdsbrukets utvecklingsfond,

6) finansiering för utövare av naturnäringar och renhushållning och därtill anknuten forskning,

7) finansieringsstöd för skoltar samt andra ärenden som gäller skoltar och som hör till ministeriet,

8) lantbruksföretagarnas förtidspensionssystem samt övriga system med avträdelsestöd för jordbruk och trädgårdsodling,

9) godkännande av husdjursavelsorganisationer,

10) interventionsfonden för jordbruket,

11) renskötsellagen (848/1990), med undantag av fastställandet av renantalet enligt 21 § och indelningen i märkesdistrikt enligt 27 §,

12) avtal med myndigheter i andra stater om samarbete inom avdelningens verksamhetsområde.

38 §
Beslutanderätten för livsmedelsavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) avtal med andra stater om myndighetssamarbete i fråga om djur- och växthälsa och livsmedelssäkerhet samt COREPER-ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) tillstånd för artificiell reproduktion i samband med husdjursavel.

Den biträdande avdelningschefen är veterinärchef.

39 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för utveckling av landsbygden

Chefen för enheten för utveckling av landsbygden avgör ärenden som gäller förhandsgodkännande enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) av byggprodukter som används inom jordbruket samt bemyndigande av ett organ att bevilja förhandsgodkännande.

40 §
Beslutanderätten för chefen för marknadsenheten

Chefen för marknadsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av dispositionsplanen för anslaget för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter,

2) innehållet i ansökningsmeddelandet i anslutning till EU-delfinansierade program för information och säljfrämjande åtgärder, programmens prioritetsordning samt fastställande av den nationella medfinansieringen,

3) fastställande av den nationella medfinansieringen för EU-delfinansierade program för utveckling av produktion och marknadsföring av honung,

4) nationellt godkännande av ansökningar i samband med systemet för namnskydd i fråga om livsmedel och jordbruksprodukter,

5) finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

41 §
Beslutanderätten för chefen för ekonomigruppen

Chefen för ekonomigruppen avgör ärenden som gäller

1) utveckling av avdelningens personal i den mån beslutanderätten inte hör till chefen för en enhet vid avdelningen,

2) utbetalning av de medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond som har beviljats 2011 eller före det för forsknings- och utvecklingsprojekt,

3) ansökningar om utbetalning av tekniskt bistånd och intäktsföring av tekniskt bistånd samt betalning av räkningar för tekniskt bistånd av enheten för utveckling av landsbygden.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid naturresursavdelningen
42 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid naturresursavdelningen

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 33 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) skogslagen (1093/1996), med undantag av bildande av skyddsområden enligt 13 §, och statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1234/2010),

2) lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991), med undantag av beslut om åtgärderna för att bekämpa omfattande insekt- eller svampskador enligt 6 § 1 mom., och förordningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1046/1991),

3) lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002),

4) virkesmätningslagen (364/1991), med undantag av fastställande av de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt enligt 5 §, tillsättande av de i 6 § avsedda mätningsnämnderna och fastställande av deras verksamhetsdistrikt och fastställande av mätningsmetoder och därtill hörande anvisningar enligt 17 §, och virkesmätningsförordningen (365/1991), med undantag av val av medlemmar till virkesmätningsdelegationen enligt 1 §,

5) lagen om Finlands skogscentral (418/2011), med undantag av tillsättande av skogscentralens direktion och förordnande av ordförande och vice ordförande enligt 4 § 1 mom., tillsättande av skogscentralens regiondelegationer enligt 6 § 1 mom., val och entledigande av regiondirektörer enligt 13 § 2 mom., beviljande av tillstånd enligt 17 § 2 mom., beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 22 §, fastställande av stadgarna för pensionsarrangemang enligt 28 § 2 mom. och avgörande av meningsskiljaktigheter enligt 34 § 2 mom., och förordningen om verksamheten vid Finlands skogscentral (1102/2011), med undantag av bestämmande av vilken av företrädarna som ska företräda personalen enligt 1 § 2 mom., förordnande av ställföreträdare för direktören för skogscentralens enhet för offentliga tjänster enligt 10 § 1 mom. och förordnande och entledigande av ordförande och vice ordförande i en synenämnd och fastställande av val av de övriga medlemmarna enligt 24 § 1 mom.,

6) lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), med undantag av beviljande av tillstånd enligt 6 § 2 mom., tillsättande av en direktion för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio enligt 10 § 1 mom., beslut om beviljande av statsunderstöd enligt 11 a § och fastställande av grunderna för pensionsförmåner enligt 14 § 2 mom., och förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996), med undantag av fastställande av beslut om valet av en direktör för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio enligt 20 § 1 mom.,

7) lagen om fiske (286/1982), med undantag av de grunder som ska iakttas vid utdelningen av de i form av fiskevårdsavgifter influtna medlen enligt 91 § 1 mom., och förordningen om fiske (1116/1982),

8) lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den,

9) lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010),            

10) lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006) och statsrådets förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (639/2007), med undantag av byte av övervakningskommitténs medlemmar eller suppleanter enligt 1 § och godkännande av fiskerigrupper enligt 4 §,

11) jaktlagen (615/1993), med undantag av de undantag från arealkraven för jakt på älg som avses i 27 § 1 mom., godkännande av ett område som viltskyddsområde och beslut om skyddsbestämmelser enligt 39 § 3 mom. och upplösande av ett viltskyddsområde enligt 4 mom. samt bestämmande av det riktgivande värdet för levande vilt enligt 79 §, och jaktförordningen (666/1993) samt statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (169/2011),

12) viltförvaltningslagen (158/2011), med undantag av utseende av medlemmarna i styrelsen för Finlands viltcentral och av styrelsens ordförande och vice ordförande enligt 3 § 1 mom., utseende av riksviltvårdsrådets medlemmar enligt 4 § 2 mom. och utseende av riksviltvårdsrådets ordförande och vice ordförande enligt 3 mom., utseende av ställföreträdare för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter vid Finlands viltcentral enligt 8 a § och fastställande av Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas arbetsordning enligt 27 § 1 mom.,

13) statsrådets förordning om viltförvaltningen (171/2011), med undantag av utseende av en ny medlem eller personlig suppleant när en styrelsemedlem eller en styrelsemedlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag enligt 1 § 3 mom., givande av ett motiverat ställningstagande till Finlands viltcentrals bokslut enligt 2 § 3 mom., utseende av en ny medlem eller personlig suppleant när en medlem i riksviltvårdsrådet eller en medlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag enligt 3 § 3 mom., utseende av en ny medlem eller personlig suppleant när en medlem i ett regionalt viltvårdsråd eller en medlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag enligt 5 § 3 mom. samt beviljande av anslag för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas verksamhet enligt 12 § 1 mom.,

14) viltskadelagen (105/2009) och statsrådets förordning om viltskador (367/2010),

15) lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), med undantag av beslut om anslag till Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna för drifts- och kapitalutgifter och utgifter för jägarnas gruppförsäkring enligt lagens 3 § 1 mom.

Avdelningschefen vid naturresursavdelningen avgör dessutom ärenden som gäller avtal om samarbete inom avdelningens verksamhetsområde med myndigheter i andra stater.

43 §
Beslutanderätten för naturresursavdelningens biträdande avdelningschef

Naturresursavdelningens biträdande avdelningschef, som inte omfattas av enhetsindelningen, avgör, med undantag av beviljande av anslag som hör till enhetens verksamhetsområde, ärenden som gäller

1) utveckling av avdelningens personal,

2) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, kvarhållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

3) förordnanden om tjänsteresor för andra tjänstemän vid avdelningen än avdelningschefen, om avdelningschefen inte till enheternas förfogande har anvisat ett anslag som reserverats för resor,

4) lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag av fastställande av de genomsnittliga kostnaderna för stöd och av stödet för tillvaratagande av energivirke enligt 9 § 1 mom., fastställande av stödet som gäller sysselsättningsarbete för tillvaratagande av energivirke enligt 11 §, fastställande av stödet för flisning enligt 23 § 5 mom. samt beslut om allokering av medel enligt 31 §, och förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk (1311/1996).

44 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för fiskerinäringen

Chefen för enheten för fiskerinäringen avgör ärenden som gäller

1) överföring av fiskekvoterna enligt rådets förordning (EG) nr 847/96 från ett år till ett annat,

2) byte enligt artikel 20.5 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 med andra medlemsstater inom Europeiska unionen av de fiskemöjligheter som har tilldelats Finland.

45 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för friluftsliv

Chefen för enheten för friluftsliv avgör ärenden som gäller utdelning av de i form av fiskevårdsavgifter influtna medlen till närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt 91 § 3 mom. i lagen om fiske samt understöd som beviljas av medlen och understöd i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift.

46 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för naturresurs- och vattenhushållning

Chefen för enheten för naturresurs- och vattenhushållning avgör ärenden som gäller

1) beviljande och användning av anslag för vattenhushållning,

2) bemyndigande av närings-, trafik- och miljöcentralen att ingå avtal enligt 13 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004).

47 §
Beslutanderätten för chefen för skogs- och bioenergienheten

Chefen för skogs- och bioenergienheten avgör ärenden som gäller

1) beviljande och användning av anslaget för fröförsörjning i fråga om skogsträd,

2) beviljande och användning av anslaget för försöks- och utredningsverksamhet enligt lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk,

3) beviljande och användning av anslaget för av jord- och skogsbruksministeriet separat specificerade landsomfattande projekt och åtgärder som stödjer upprätthållandet av naturvården och den biologiska mångfalden i skog.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen
48 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen

Avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 33 §, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) avgörande av en myndighet enligt 14 § och tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

2) beslut om hur stor del av kostnaderna som enligt 6 § i lagen om stöd för nyskiften (24/1981) ska kvarstå såsom slutlig utgift för staten samt beslut om att helt eller delvis avstå från att uppbära fastighetsförrättningsavgift,

3) avtal om tjänster som lagts ut på entreprenad inom avdelningens verksamhetsområde,

4) avtal om samarbete inom avdelningens verksamhetsområde med myndigheter i andra stater.

Avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen avgör dessutom ärenden som enligt förordningen om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (1070/1993) hör till jord- och skogsbruksministeriet, med undantag av tillsättande av direktionen enligt 3 § 1 mom. och tjänstledighet enligt 13 § 1 mom.

49 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för personalfrågor och förvaltning

Chefen för enheten för personalfrågor och förvaltning avgör ärenden som gäller

1) fastställande av kravnivåer för uppgifterna inom lönesystemet,

2) fastställande av andra prestationsnivåer än sådana som baserar sig på de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

3) beviljande av semesterersättning och andra sådana personliga lönetillägg eller tilläggsarvoden till tjänstemän eller anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet som baserar sig på tjänste- eller arbetskollektivavtal, med undantag av beviljandet av tilläggsarvoden enligt prövning,

4) givande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en tjänsteman,

5) givande av intyg om att chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde har sagt upp sig eller om att tjänsteförhållandet upphört.

De ärenden som avses i 1 mom. 1 punkten avgörs utan föredragning.

50 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för internationella frågor

Chefen för enheten för internationella frågor avgör ärenden som gäller

1) statsbidrag och konsumtionsutgifter för det internationella samarbetet,

2) medlemsavgifter och frivilliga finansieringsandelar till internationella organisationer.

51 §
Beslutanderätten för personalens utvecklingschef

Personalens utvecklingschef avgör ärenden som gäller användningen av centrerade anslag som har anvisats för utveckling av personalen.

52 §
Beslutanderätten för dataadministrationsdirektören

Dataadministrationsdirektören avgör ärenden som gäller ministeriets gemensamma datatekniktjänster samt användning av de medel som har anvisats ministeriet för gemensam utveckling av ministeriets och förvaltningsområdets informationssystem.

53 §
Beslutanderätten för forskningsdirektören

Forskningsdirektören avgör ärenden som gäller finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt med medel ur statsbudgeten.

54 §
Beslutanderätten för chefen för ekonomienheten

Chefen för ekonomienheten avgör ärenden som gäller uppgifter som hör till den attesterande myndigheten för Europeiska fiskerifonden och uppgifter som hör till bokföringsenheten, om dessa ärenden inte hör till kanslichefen, en avdelningschef eller något annat ämbetsverk som hör till bokföringsenheten.

55 §
Beslutanderätten för chefen för informationsenheten

Chefen för informationsenheten avgör ärenden som gäller kommunikationstjänster och kommunikationstillämpningar som är avsedda för ministeriets allmänna bruk.

8 kap.

Beslutanderätten i vissa personalfrågor

56 §
Utnämningsbefogenheter

Kanslichefen utnämner tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om deras avlöning motsvarar minst kravnivå 9 eller motsvarande och om inte annat föreskrivs någon annanstans.

Kanslichefen utnämner till en tjänst och anställer i arbetsavtalsförhållande tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utanför avdelningsindelningen, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

Andra tjänstemän och andra anställda i arbetsavtalsförhållande vid en avdelning än sådana som avses i 1 mom. utnämns och anställs av avdelningschefen.

57 §
Tjänstledigheter

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal, och befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av chefen för enheten för personalfrågor och förvaltning.

Annan tjänstledighet eller motsvarande befrielse än sådan som avses i 1 mom. beviljas

1) statssekreteraren, kanslichefen och en avdelningschef för högst två år av ministern och för över två år av statsrådet,

2) en av statsrådet utnämnd tjänsteman, med undantag av avdelningscheferna, av kanslichefen för högst två år och av statsrådet för över två år,

3) andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande av den som utnämner till tjänsten eller av den som anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

58 §
Utnämning av tjänsteman till tjänsteförhållande för viss tid

Beslut om utnämning av en tjänsteman till tjänsteförhållande för viss tid fattas av den som utnämner till motsvarande tjänst. Beslut om utnämning av kanslichef och avdelningschef till tidsbundna tjänsteförhållanden på högst ett år fattas av ministern och om utnämning till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar längre än ett år av statsrådet. Om statsrådet är utnämnande myndighet, beslutar kanslichefen om utnämning av andra än avdelningschefen till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar högst ett år och statsrådet om utnämning till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar längre än ett år.

59 §
Bisysslotillstånd och bisyssloanmälan

Kanslichefen fattar i fråga om avdelningscheferna och tjänstemän utanför avdelningsindelningen beslut i ärenden som gäller bisyssla enligt statstjänstemannalagen.

Avdelningschefen fattar i fråga om andra tjänstemän än de som avses i 1 mom. beslut i ärenden som gäller bisysslotillstånd.

60 §
Distansavtal

Kanslichefen fattar beslut om distansavtal i fråga om ministeriets tjänstemän utanför avdelningsindelningen och personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningschefen fattar beslut om distansavtal i fråga om andra tjänstemän och annan personal i arbetsavtalsförhållande än de tjänstemän och den personal som avses i 1 mom.

61 §
Föredragning av personaladministrativa beslut och föreskrifter

De beslut och föreskrifter som gäller personalen och som avses i 56 — 60 § föredras från enheten för personalfrågor och förvaltning.

62 §
Vikariat

Om kanslichefen är förhindrad att sköta sin tjänst är en tjänsteman som har förordnats av ministern ställföreträdare.

Ställföreträdare för en avdelningschef är en tjänsteman vid samma avdelning som förordnas av kanslichefen.

Ställföreträdare för chefen för en enhet är en tjänsteman vid samma enhet som förordnas av avdelningschefen.

Om en tjänsteman har förhinder, bestämmer chefen för enheten om skötseln av uppgifterna.

Ställföreträdare för chefen för den interna revisionen är en tjänsteman vid den interna revisionen som förordnas av kanslichefen.

Vad som i 3 och 4 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen och chefen för EU-samordningen. Vad som i 4 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för den interna revisionen.

De beslut som avses i 1, 2 och 5 mom. föredras från enheten för personalfrågor och förvaltning.

63 §
Ärenden som gäller förvaltningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet

Kanslichefen ger chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom förvaltningsområdet förordnanden om tjänsteresor i fråga om tjänsteresor som finansieras av en utomstående aktör.

Om inte något annat föreskrivs eller bestäms i denna arbetsordning eller någon annanstans, avgör avdelningschefen, med undantag av utnämningsärenden, de övriga ärenden som ska avgöras vid ministeriet och som gäller personalen vid och förvaltningen av ett ämbetsverk eller en inrättning inom avdelningens förvaltningsområde.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

64 §
Arbetsordningen för en avdelning

Närmare bestämmelser om avdelningens interna organisation och uppgifter samt om behandlingen av ärenden vid avdelningen och i dess ledningsgrupp finns i avdelningens arbetsordning, som fastställs av avdelningschefen.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som hör till EU-samordningen finns i livsmedelsavdelningens arbetsordning, och närmare bestämmelser om de uppgifter som hör till samordningen av bioekonomin finns i naturresursavdelningens arbetsordning.

Arbetsordningen ska företes för kanslichefen innan den fastställs.

65 §
Beredskapsärenden

Kanslichefen sörjer för ministeriets och dess förvaltningsområdes allmänna säkerhet och beredskap.

Kanslichefen biträds av en beredskapschef som har till uppgift att

1) bistå kanslichefen vid genomförandet av beredskapen och krishanteringen,

2) delta i statsrådets beredskapssamarbete,

3) sköta andra beredskapsfrågor som kanslichefen bestämmer.

Beredskapschefen ska till kanslichefen rapportera om den verksamhet som avses i denna paragraf.

Beredskapschefen bistås av en beredskapssekreterare.

Kanslichefen utser beredskapschefen och beredskapssekreteraren samt deras ställföreträdare.

66 §
Beredskapskommittén

För samordningen av beredskapsplaneringen och beredskapen för störningssituationer finns det vid ministeriet en beredskapskommitté. Närmare bestämmelser om dess uppgifter och sammansättning finns i beslutet om tillsättande av beredskapskommittén.

Ordförande för beredskapskommittén är beredskapschefen och sekreterare är beredskapssekreteraren.

Beredskapskommittén tillsätts av kanslichefen.

67 §
Gruppen för ägarstyrning

Vid ministeriet finns en grupp för ägarstyrning med uppdrag att behandla ägarstyrningen av statsbolagen och statens intressebolag som ansluter sig till ministeriets ansvarsområde samt ändringar i bolagens ägarunderlag och ägararrangemang.

Närmare bestämmelser om sammansättningen av gruppen för ägarstyrning och om dess uppgifter finns i ministeriets beslut om tillsättande av gruppen.

68 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna arbetsordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (508/2007) jämte ändringar.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna arbetsordning får vidtas innan arbetsordningen träder i kraft

  Helsingfors den 4 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Kanslichef
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.