692/2012

Given i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 15 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 864/2008, som följer:

15 a §
Kommunikationsmarknadsavgift

Kommunikationsmarknadsavgiften beräknas enligt antalet avgiftsenheter i de olika avgiftsklasserna. En avgiftsenhet uppgår till 430 euro. Företagen delas in i avgiftsklasser för beaktande av Kommunikationsverkets genomsnittliga kostnader för skötseln av de uppgifter som gäller företagen i respektive avgiftsklass. Avgiftsklassen för ett teleföretag bestäms på basis av omsättningen för den televerksamhet som teleföretaget bedrivit i Finland under den period som föregår bestämmandet av avgiften. I 15 b § bestäms närmare om den omsättning som ligger till grund för bestämmande av avgiftsklass. Kommunikationsmarknadsavgiften bestäms enligt följande:

Avgiftsklass Omsättning (milj. €) Antal enheter
1 under 1 2
2 1—2 4
3 2—4 7
4 4—8 14
5 8—16 26
6 16—32 50
7 32—64 94
8 64—128 179
9 128—192 340
10 192—256 493
11 256—341 645
12 341—427 839
13 427—512 1 032
14 512—640 1 226
15 640—768 1 502
16 768—896 1 778
17 896—1 024 2 054
18 1 024—1 229 2 330
19 1 229—1 434 2 749
20 1 434—1 638 3 169
21 1 638—1 843 3 588
22 1 843 eller högre 4 007


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 106/2012
KoUB 13/2012
RSv 90/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.