684/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 2 kap. 17 § 2 mom., 3 kap. 3 § 2 mom. och 7 kap. 51 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 kap. 17 § 2 mom. i lag 561/2008, 3 kap. 3 § 2 mom. i lag 1547/2001 samt 7 kap. 51 § 1 mom. i lag 746/2010, som följer:

2 kap.

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

17 §
Att meddela förbud

Konsumentombudsmannen kan meddela förbud som avses i 16 § och interimistiska förbud på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012).

3 kap.

Reglering av avtalsvillkor

3 §

Konsumentombudsmannen kan meddela i 2 § avsedda förbud eller interimistiska förbud i enlighet med vad som bestäms i lagen om Konkurrens- och konsumentverket.

7 kap.

Konsumentkrediter

51 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs utövas av konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom distriktsförvaltningsmyndigheter underställda Konkurrens- och konsumentverket, samt av Finansinspektionen när kreditgivaren är ett av Finansinspektionens tillsynsobjekt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.