666/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 12 och 113 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 12 § 4 mom. och 113 §, sådana de lyder, 12 § 4 mom. i lag 463/2009 och 113 § i lag 363/2011, som följer:

12 §
Återkallande och överföring av koncession

Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut inom två månader från det att ansökan anlände till myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.


113 §
Utlämnande av sekretessbelagda handlingar till Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket rätt att till Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen lämna ut sekretessbelagda handlingar som de har tagit emot eller upprättat i samband med fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag, om detta är nödvändigt för att Konkurrens- och konsumentverket eller konsumentombudsmannen ska kunna sköta sina uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.