658/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 3 § 4 mom. samt 4, 4 b, 4 d och 4 e §, sådana de lyder, 3 § 4 mom. i lag 1135/2010, 4 § i lag 531/2008, 4 b § i lag 367/2000 samt 4 d och 4 e § i lag 666/2002, som följer:

3 §

Centret för konstfrämjande beslutar om storleken på statens konstnärsstipendium.


4 §

Republikens president kan på framställning av konstrådet som avses i 5 § i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) tilldela synnerligen meriterade konstutövare titeln akademiker. Denna titel kan samtidigt innehas av högst elva konstutövare. Den expedition som gäller titeln är avgiftsfri.

4 b §

Stipendium beviljas på beslut av en statlig konstkommission som avses i 6 § i lagen om Centret för konstfrämjande.

Omprövning av ett beslut om beviljande av stipendium får, på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), begäras hos den som fattat beslutet.

Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras endast på den grunden att beslutet strider mot lag. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

På verkställigheten av ett beslut om stipendium eller understöd tillämpas 35 § i statsunderstödslagen (688/2001).

4 d §

Statens konstnärsstipendier betalas ut kalendermånadsvis och med iakttagande av överenskomna grunder för generella höjningar av lönen för statstjänstemän. Av grundad anledning får man avvika från tidtabellen för utbetalning.

4 e §

På konstnärsstipendier som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 52/2012
KuUB 3/2012
RSv 94/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.