657/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om Centret för konstfrämjande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Centret för konstfrämjande

För främjande av konst finns ämbetsverket Centret för konstfrämjande, som lyder under undervisnings- och kulturministeriet och har regionala verksamhetsställen.

Centret ska också främja kultur till den del den uppgiften inte hör till någon annan myndighet. Närmare bestämmelser om organiseringen av centrets verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Expertorgan

I anknytning till centret finns konstrådet, statliga konstkommissioner, regionala konstkommissioner och särskilda nämnder, som ska främja konst.

3 §
Uppgifter

Centret ska

1) främja konst nationellt och internationellt,

2) främja kultur nationellt och internationellt till den del den uppgiften inte hör till någon annan myndighet,

3) främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor,

4) medverka i främjandet av konstnärernas försörjningsvillkor,

5) ansvara för förvaltningen av de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, vilka finns i anslutning till centret, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter,

6) vara undervisnings- och kulturministeriets expertmyndighet inom sitt ansvarsområde,

7) utarbeta ett motiverat förslag för undervisnings- och kulturministeriet om de anslag som ska upptas i statsbudgeten för centrets ansvarsområde,

8) sörja för de övriga uppgifter för främjande av konst och kultur som föreskrivs särskilt eller som undervisnings- och kulturministeriet anförtror centret.

Varje regionalt verksamhetsställe ska sörja för uppgifterna enligt 1 mom. 1—3 och 5 punkten inom sitt område. Dessutom får centret anförtro de regionala verksamhetsställena riksomfattande specialuppgifter för främjande av konst och kultur.

Närmare bestämmelser om centrets uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Centret leds av en direktör. Centret ska ha en arbetsordning som fastställs av direktören.

Direktören avgör sådana ärenden vid centret som det inte föreskrivs att ska avgöras av konstrådet, de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna eller de särskilda nämnderna eller som det inte i arbetsordningen anges att ska avgöras av någon annan tjänsteman vid centret.

Närmare bestämmelser om direktörens tjänsteuppgifter och om avgörande av ärenden utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Konstrådet

Konstrådet ska

1) besluta om de statliga konstkommissionernas ansvarsområden, namn och antal,

2) utse ordföranden för och de övriga medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna,

3) vid behov vid de statliga konstkommissionerna tillsätta sektioner för att bereda ärenden med anknytning till kollegial bedömning,

4) lämna centret förslag till fördelning av anslagen för konst,

5) besluta om användningen av de utvecklingsmedel som anvisats konstrådet genom att bevilja statsunderstöd eller stipendier,

6) göra en framställning om titeln akademiker enligt lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969),

7) vara undervisnings- och kulturministeriets expertorgan vid framtagning av konstpolitiska riktlinjer,

8) sörja för de övriga uppgifter som föreskrivs särskilt eller som undervisnings- och kulturministeriet anförtror konstrådet.

Konstrådet består av en ordförande samt minst sex och högst åtta övriga medlemmar. Ordföranden och medlemmarna utses av undervisnings- och kulturministeriet. Konstrådet väljer inom sig en vice ordförande. Konstrådets medlemmar ska vara insatta i konst och kultur.

Konstrådets mandatperiod är tre år.

Innan konstrådet tillsätts ska ministeriet höra aktörer som är viktiga med tanke på konsten och kulturen. När konstrådet tillsätts ska det ses till att det får en mångsidig konstnärlig och övrig sakkunskap och att språkliga och regionala synpunkter beaktas.

Närmare bestämmelser om när konstrådet ska utses samt om komplettering av sammansättningen, sammanträden, avgörande av ärenden och arvoden utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Statliga konstkommissioner

De statliga konstkommissionerna ska

1) besluta om stipendier enligt lagen om statens konstnärsstipendier,

2) inom var sitt ansvarsområde utifrån kollegial bedömning besluta om stipendier och priser till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar,

3) ge sakkunnigutlåtanden i ärenden inom sitt ansvarsområde,

4) i egenskap av expertorgan inom sitt ansvarsområde ta del i centrets strategiarbete för konst,

5) vara expertorgan för det regionala verksamhetsställe som har hand om riksomfattande specialuppgifter inom kommissionens ansvarsområde.

Det ska finnas minst sju och högst tio statliga konstkommissioner.

Varje statlig konstkommission ska ha en ordförande samt minst fyra och högst elva övriga medlemmar. Kommissionen väljer inom sig en vice ordförande. Medlemmarna ska ha god konstnärlig sakkunskap.

De statliga konstkommissionernas mandatperiod är två år. Samma person kan utses till ordförande för eller medlem av en kommission för högst två mandatperioder i följd och på nytt tidigast två år senare. Innan en kommission tillsätts ska konstrådet höra aktörer som är viktiga med tanke på konsten. När en kommission tillsätts ska det ses till att den får en mångsidig konstnärlig och övrig sakkunskap och att språkliga och regionala synpunkter beaktas.

Bestämmelser om när de statliga konstkommissionerna ska utses samt om komplettering av sammansättningen, sammanträden, avgörande av ärenden och arvoden utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om organisering av kommissionernas förvaltning i övrigt ges i centrets arbetsordning.

7 §
Regionala konstkommissioner

De regionala konstkommissionerna ska

1) utifrån kollegial bedömning besluta om stipendier och priser till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom sin region,

2) i egenskap av expertorgan inom sitt verksamhetsområde ta del i centrets strategiarbete för konst,

3) ge sakkunnigutlåtanden.

Det ska finnas tretton regionala konstkommissioner.

Varje regional konstkommission ska ha en ordförande samt minst fyra och högst elva övriga medlemmar. Kommissionen väljer inom sig en vice ordförande. Medlemmarna ska ha god konstnärlig sakkunskap.

De regionala konstkommissionernas mandatperiod är två år. Samma person kan utses till ordförande för och medlem av en kommission för högst två mandatperioder i följd och på nytt tidigast två år senare.

Innan en regional konstkommission tillsätts ska konstrådet höra regionala aktörer som är viktiga med tanke på konstens ställning. När en kommission tillsätts ska det ses till att den får en mångsidig sakkunskap och att språkliga synpunkter inom verksamhetsområdet beaktas.

Bestämmelser om de regionala konstkommissionernas verksamhetsområden, om när konstkommissionerna ska utses samt om komplettering av sammansättningen, sammanträden, avgörande av ärenden och arvoden utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om organisering av kommissionernas förvaltning i övrigt ges i centrets arbetsordning.

8 §
Särskilda nämnder

I anslutning till centret finns följande särskilda nämnder:

1) för beviljande av stipendier och understöd en nämnd om vilken det föreskrivs i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961),

2) för beviljande av stipendier en nämnd om vilken det föreskrivs i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997).

9 §
Donationer och testamenten

Centret får ta emot donationer och testamenten.

10 §
Avgifter

På avgifter som tas ut för centrets prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

11 §
Finansiering av främjande av konst

De anslag som behövs för finansiering av i denna lag avsedda konstfrämjande åtgärder anvisas centret i första hand av vinstmedel från penninglotterier samt från tippnings- och vadhållningsspel.

12 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På stipendier och understöd som avses i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

13 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om beviljande av understöd eller stipendium får, på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), begäras hos den som fattat beslutet.

Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras endast på den grunden att beslutet strider mot lag. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

På verkställigheten av ett beslut om stipendium eller understöd tillämpas 35 § i statsunderstödslagen.

Ett beslut om utdelning av pris som meddelats av en konstkommission får inte överklagas genom besvär.

14 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Bestämmelser om personalen vid centret, om tillsättande av tjänster, tjänstledigheter och vikariat samt om företrädande av staten vid domstolar och andra myndigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om organisering av arbetet vid centret, om tjänstemännens uppgifter och om organisering av förvaltningen i övrigt ges i centrets arbetsordning.

15 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om organisering av konstens främjande (328/1967).

Mandatperioden för konstrådet som tillsätts när denna lag träder i kraft löper med avvikelse från 5 § 3 mom. till och med den 31 augusti 2016.

De statliga konstkommissioner och de regionala konstkommissioner som har tillsatts före ikraftträdandet av denna lag ska till dess att konstrådet tillsatt de statliga och regionala konstkommissionerna fortsätta fullgöra de uppgifter som enligt denna lag ankommer på dessa konstkommissioner.

När tjänstemän förflyttas från centralkommissionen för konst till anställning hos centret ska statstjänstemannalagen (750/1994) iakttas.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 52/2012
KuUB 3/2012
RSv 94/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.