656/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 29 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 e § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 3 e §, sådan den lyder i förordning 104/2008, som följer:

3 e §
Rätten att vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter

En studerande som avses i 3 och 3 a–3 d § får inte tillfälligt vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter när mer än tio år har förflutit från det att studierna inleddes.

Den som omedelbart innan han eller hon genomgått i Finland den grundutbildning som krävs för legitimation har haft den rätt som avses i 3, 3 a och 3c–3 d § har utan separat ansökan en med denna rätt jämförbar rätt under 30 dagar från det att han eller hon genomgått utbildningen eller tills Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården på ansökan har beviljat rätt att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person, om rätten beviljas innan 30 dagar har förflutit.

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas även på den som

1) utomlands har genomgått en utbildning i medicin, odontologi eller farmaci,

2) omedelbart innan han eller hon genomgått den grundutbildning som krävs för legitimation har haft den rätt som avses i 3, 3 a och 3c–3 d §, och

3) innan han eller hon genomgått den grundutbildning som krävs för legitimation har införts i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med stöd av 24 a § 2 mom. 5 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

  Helsingfors den 29 november 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.