653/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003) 3 § 2 mom., sådan den lyder i förordning 272/2008, och

ändras 1 § 7, 8 och 11 punkten, 3 § 1 mom., 4 § samt 5 § 2 mom., av dem 3 § 1 mom. sådan den lyder i förordning 272/2008, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör


7) veterinära och fytosanitära gränskontroller,

8) växters sundhet samt insatsvaror som används inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk,


11) vattenförsörjning och avloppshantering, reglering av vattendrag, hantering av översvämningsrisker, torrläggning och bevattning av marken, dammsäkerhet och underhåll av vattenbyggnader, statens förpliktelser såsom innehavare av tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) samt annat nyttjande och annan vård av vattentillgångar inklusive därtill hörande ärenden som gäller gränsvattendrag,


3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en livsmedelsavdelning, en naturresursavdelning och en förvaltnings- och planeringsavdelning.


4 §
Arbetsordningen

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende. I arbetsordningen bestäms också om uppgifterna för ministeriets avdelningar och om hur verksamheten organiseras i övrigt.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas interna organisation och om personalens uppgifter ingår i avdelningens administrativa föreskrifter som fastställs av avdelningschefen.

5 §
Ministeriets tjänstemän

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Biträdande avdelningschefer som vid ikraftträdandet av denna förordning har titeln veterinärråd, lantbruksråd eller forstråd behåller sina titlar så länge de är utsedda till tjänsten.

  Helsingfors den 22 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Pekka Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.