643/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej (1057/2011) 3 § 3 mom. som följer:

3 §
Beräkning av referensbeloppet

Det slutliga totala referensbeloppet beräknas genom att referensbeloppet multipliceras med koefficienten 1,18. Det sammanlagda beloppet av de referensbelopp som ska fastställas kan vara högst det maximibelopp för stöd som anges i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 889/2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och om fastställande för 2009 av budgettaken för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd, som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, liksom de årliga finansieringsramarna för systemet för enhetlig arealersättning och budgettaken för övergångsstödet för frukt och grönsaker och det särskilda stödet som föreskrivs i förordning (EG) nr 73/2009. Om det sammanlagda beloppet av de referensbelopp som fastställs leder till att maximibeloppet för ovannämnda stöd överskrids eller underskrids, ska koefficienten ändras i relation till överskridningen eller underskridningen.


Denna förordning träder i kraft den 27 november 2012.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s.16

  Helsingfors den 22 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.