628/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, samt med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §
Tillämpningsområde

Säkerhets- och kemikalieverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet samt Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi svarar i landskapet Åland för skötseln av de förvaltningsuppgifter som gäller framställning och användning av gifter och som enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) ankommer på Ålands landskapsregering, till den del det gäller uppgifter som anges i denna förordning.

2 §
Ansvarsområdet för Säkerhets- och kemikalieverket

Säkerhets- och kemikalieverket ska i landskapet Åland

1) i enlighet med 5 § i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) ge produktgodkännanden för utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel,

2) i enlighet med 18 § i lagen om växtskyddsmedel godkänna institutioner som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten av växtskyddsmedel samt återkalla godkännanden,

3) i enlighet med 19 § i lagen om växtskyddsmedel bevilja och återkalla tillstånd för sådana försök i forsknings- och utvecklingssyfte som förutsätter att ett växtskyddsmedel som inte är godkänt släpps ut i miljön.

3 §
Ansvarsområdet för Livsmedelssäkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

Livsmedelssäkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi ska i landskapet Åland sköta de uppgifter som anges i 27 § i lagen om växtskyddsmedel.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel (565/2011).

  Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.