568/2012

Utfärdad i Helsingfors den 18 oktober 2012

Statsrådets förordning om backningsvarnare på fordon som används i arbete

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 3 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att arbetstagare och andra personer som berörs av arbetet skyddas för backande fordon med hjälp av backningsvarnare.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på

1) användning av lastbilar eller trafiktraktorer för transport av sprängsten, jord, snö eller asfalt,

2) transport av avfall med lastbilar som är försedda med anordningar för packning och komprimering av lasten eller lastbilar som är försedda med växelflak,

3) distributionstransporter och andra motsvarande transporter med lastbilar som är försedda med en sluten lastkorg,

4) användning av motorredskap eller trafiktraktorer som lastningsfordon för lastning av sprängsten, jord eller snö,

5) komprimerings- eller utjämningsarbete med motorredskap som väger över 7 000 kilo,

6) användning av truckar eller andra motorredskap som dragande fordon för släpvagn vid lastning eller lossning av fartyg inom terminalområden.

Förordningen tillämpas inte på arbete som utförs med fordon som är försedda med likadana manöverorgan för körning framåt och bakåt.

3 §
Användning av backningsvarnare

En arbetsgivare ska se till att fordon enligt 1 § som används i arbete under hans ledning och uppsikt innan arbetet påbörjas har försetts med en backningsvarnare som avger ett periodiskt ljud eller en sådan anordning som avses i 4 § och att backningsvarnaren eller anordningen enligt 4 § används under arbetet. Dessutom ska särskild försiktighet iakttas då fordon backas.

Backningsvarnaren kan kopplas bort om ljudet från varnaren orsakar oskälig olägenhet för omgivningen och det på något annat sätt har säkerställts att backningen sker tryggt.

4 §
Anordning som ersätter backningsvarnare

En backningsvarnare kan ersättas med en anordning som monteras på fordonet och som efter att på ett tryggt avstånd ha upptäckt en människa eller ett hinder som befinner sig bakom fordonet omedelbart och på ett tillförlitligt sätt stoppar fordonet eller ger ett tydligt alarm i fordonets förarhytt, eller med en anordning som via en mottagare placerad inom förarens synfält i fordonets förarhytt förmedlar en tillräcklig bild av det område mot vilket fordonet backar.

5 §
Montering av en backningsvarnare

En backningsvarnare ska monteras och kopplas så att den ger ett alarm när fordonet backar eller när växeln är i backningsläge. Varnaren kan förses med en avbrytare med vilken varnaren kan kopplas bort. Avbrytaren ska vara försedd med en kontrollampa som visar att backningsvarnaren är påkopplad.

6 §
Backningsvarnares tekniska egenskaper

I fråga om de tekniska egenskaperna hos en backningsvarnare gäller vad som föreskrivs i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) och i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (274/2006).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om backningsvarnare på fordon som används i arbete (847/1994).

  Helsingfors den 18 oktober 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.