541/2012

Utfärdad i Helsingfors den 3 oktober 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om innehållet i ansökan om tillstånd för utsläpp av växthusgaser

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §
Ansökan om utsläppstillstånd

Ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 2 kap. i lagen om utsläppshandel (311/2011) ska sökas skriftligen genom en blankett som fastställts av utsläppshandelsmyndigheten.

2 §
Uppgifter och utredningar som ska lämnas i tillståndsansökan

I en tillståndsansökan enligt 8 § i lagen om utsläppshandel ska anges

1) sökandens namn, hemort, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsort och kontaktuppgifter,

3) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel verksamheten hör och den produktionskapacitet eller det nominella totala värmevärde för anläggningen som avses i det nämnda lagrummet, samt

4) giltiga tillstånd som anläggningen fått med stöd av miljöskyddslagstiftningen och tillståndens giltighetstid eller en utredning om registrering i enlighet med 65 § i miljöskyddslagen (86/2000).

Om tillstånd söks med samma ansökan för en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare på samma förläggningsplats, ska i ansökan anges

1) sökandens namn, hemort, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) den part som har ansvaret för kontakten med tillståndsmyndigheten,

3) de anläggningar som omfattas av ansökan och de parter som svarar för deras verksamhet,

4) till vilken underpunkt i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel verksamheten vid anläggningarna hör och produktionskapaciteten eller det nominella totala värmevärde för anläggningarna som avses i det nämnda lagrummet,

5) giltiga tillstånd som anläggningarna fått med stöd av miljöskyddslagstiftningen och tillståndens giltighetstid eller en utredning om registrering i enlighet med 65 § i miljöskyddslagen, samt

6) en motivering för den gemensamma ansökan.

Till tillståndsansökan ska bifogas en plan för övervakning av utsläppen enligt 3 §. På begäran av utsläppshandelsmyndigheten ska verksamhetsutövare dessutom lämna andra uppgifter och handlingar som behövs för handläggningen av ansökan.

3 §
Övervakningsplan

Verksamhetsutövaren ska till tillståndsansökan bifoga en plan för övervakning av utsläpp enligt artikel 12 i kommissionens förordning [(EU) nr 601/2012] om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (nedan övervakningsförordning). Planen ska innehålla åtminstone de uppgifter som anges i bilaga I.

Sådana anläggningar med låga utsläpp som avses i artikel 47 i övervakningsförordning behöver inte lämna handlingar som styrker övervakningsplanen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

  Helsingfors den 3 oktober 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Överinspektör
Perttu Wasenius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.