530/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 september 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1102/2011) 3 § 1 mom. samt 5 och 38 § som följer:

3 §
Behörighet för direktionens och regiondele-gationens medlemmar

Till medlem i direktionen får inte utses en person vars övriga uppgifter eller ställning kan stå i strid med skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter. En medlem i en regiondelegation får inte utses till medlem eller ersättare i direktionen och en direktionsmedlem får inte utses till medlem eller ersättare i en regiondelegation.


5 §
Direktionens och regiondelegationens konstituering och verksamhet

Direktionen och regiondelegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Ordföranden sammankallar direktionen minst en gång i kvartalet.

Direktionen och regiondelegationen är beslutföra när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Som direktionens och regiondelegationens beslut gäller den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

38 §
Övergångsbestämmelse om bokföringen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer på förslag av skogscentralen en fördelning av skogscentralens tillgångar och annan egendom samt skulder och andra åtaganden mellan enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten för att upptas i separata balansräkningar. Skogscentralen ska senast den sista oktober 2012 lämna ett förslag till fördelningen till jord- och skogsbruksministeriet.

Skogscentralen ska upprätta en bokslut enligt den fastställda fördelningen för det räkenskapsår som avslutas efter fastställelsen.

Före fördelningen enligt 1 mom. ska skogscentralen se till att de tillgångar som hör till enheten för offentliga tjänster hålls åtskilda från affärsverksamhetsenhetens tillgångar med hjälp av separat redovisning enligt 15 § samt att egendomsposterna införs i bokföringen på ett korrekt sätt till verkligt värde.  


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 27 september 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.