502/2012

Utfärdad i Helsingfors den 6 september 2012

Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (l688/2001):

1 §
Verksamhetens syfte och tillämpliga bestämmelser

För att trygga innovationsförutsättningarna inom skeppsbyggnad kan det beviljas statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad i enlighet med budgeten.

Understödet ska uppfylla de förutsättningar som avses i Europeiska kommissionens gällande meddelande om rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin (2011/C 364/06, nedan rambestämmelserna), och i kommissionens beslut om godkännande av ordningen för innovationsstöd till den finländska varvsindustrin (Statligt stöd nr SA.34408/2012).

I fråga om statsunderstödet gäller dessutom det som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Tillämpningsområde

Understöd kan beviljas sådana i Finland registrerade företag för nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg samt i Finland registrerade företag som bygger flytande och rörliga offshore-strukturer. Understöd kan inte beviljas fiskefartyg.

Begreppen ”nybyggnad av fartyg”, ”reparation av fartyg”, ”ombyggnad av fartyg” samt ”flytande och rörliga offshore-strukturer” definieras i punkt 12 i rambestämmelserna.

3 §
Godtagbara ansökningar och kostnader

Understöd kan beviljas om

1) projektet gäller den första industriella tillämpningen av innovativa produkter och processer, dvs. produkter och processer som är tekniskt nya eller väsentligt förbättrade jämfört med den nuvarande mest avancerade tekniska nivån i varvssektorn i unionen och som inbegriper en risk för tekniskt eller industriellt misslyckande, och

2) understödet är begränsat till de utgifter för investeringar, planering samt konstruktions- och testverksamhet som är direkt och uteslutande kopplade till den innovativa delen av projektet och som uppkommer efter dagen för ansökan om innovationsstöd, med undantag av kostnader för genomförbarhetsstudier som genomförs inom tolv månader innan stödansökan lämnas in för en innovativ process.

I de godtagbara kostnaderna ingår kostnader såväl för varvet som för förvärv av varor och tjänster från tredje parter (till exempel systemleverantörer, leverantörer av nyckelfärdiga produkter och underleverantörsföretag), förutsatt att varorna och tjänsterna direkt hänför sig till innovationen.  De godtagbara kostnaderna beskrivs närmare i bilagan till rambestämmelserna.

4 §
Grunderna för beviljande av understöd

För att understöd ska beviljas krävs det att

1) projektet genomförs i Finland,

2) understödstagaren bedöms ha förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet,

3) understödstagaren inte är ett företag i svårigheter, så som det definieras i kommissionens meddelande ”Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter” (2004/C 244),

4) projektet kan antas vara genomfört före utgången av 2016, och

5) det kan visas att innovationsstödet har en stimulanseffekt på understödstagarens innovationsverksamhet. Med stimulanseffekt avses att understödet leder till att understödstagaren förändrar sin verksamhet så att innovationsverksamheten ökar. Beviljandet av understöd måste resultera i att innovationsverksamheten ökar i omfattning och att de medel som anslås för verksamheten ökar eller att verksamheten i övrigt intensifieras.  Understödet har ingen stimulanseffekt för understödstagaren, om projektet redan har inletts innan understödstagaren ger in en ansökan om understöd till de nationella myndigheterna. Detta hindrar inte att den potentiella understödstagaren redan kan ha utfört genomförbarhetsstudier som inte omfattas av ansökan om statligt stöd (utom när de gäller innovativa processer och de har genomförts inom 12 månader innan ansökan ges in).

5 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 20 procent av de godtagbara kostnader som avses i 3 §. Om innovationen har som syfte öka miljöskyddet och leder till att förenlighet med antagna unionsnormer uppnås minst ett år innan dessa normer träder i kraft eller ökar miljöskyddet om unionsnormer saknas eller gör det möjligt att gå längre än unionsnormerna, kan understödet vara högst 30 procent av de godtagbara kostnader som avses i 3 §.  

På innovationsunderstöd tillämpas de kumuleringsregler för statligt stöd som nämns i punkterna 33 och 34 i rambestämmelserna.

Det totala beloppet av det understöd som beviljas för ett fartygsprojekt får inte överstiga 150 euro per kbt eller det totala beloppet av det understöd som beviljas för innovativa processer får inte överstiga fem miljoner euro. Om understödsbeloppet överstiger någotdera av de ovannämnda beloppen, ska Europeiska kommissionen notifieras om projektet och understöd får inte beviljas förrän kommissionen har fattat sitt beslut.

6 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökan ska lämnas in innan sökanden ingår ett bindande avtal om projektet eller börjar tillämpa en innovativ process.

Till ansökan ska utöver ovannämnda uppgifter om projektet dessutom fogas en kvalitativ beskrivning av innovationen samt det utlåtande som avses i 7 §.

7 §
Utlåtande om projektet

Ansökan ska innehålla ett av sökanden skaffat utlåtande från Teknologiska forskningscentralen VTT eller från ett annat motsvarande opartiskt forskningsinstitut, om att

1) projektet är ett sådant som avses i 3 § 1,

2) de eventuella miljöförbättringarna på grund av det innovativa projektet leder till att förenlighet med antagna unionsnormer uppnås minst ett år innan dessa normer träder i kraft eller ökar miljöskyddet om unionsnormer saknas eller gör det möjligt att gå längre än unionsnormerna, när sökanden ansöker om understöd i enlighet med det högre maximibeloppet som nämns i 5 §.

3) det kan visas att understödet har en stimulanseffekt som avses i 4 §, och

4) kostnaderna för projektet är sådana som avses i 3 §.

Utlåtandet ska dessutom innehålla en redogörelse av den som lämnar utlåtandet och en försäkran om att den som lämnar utlåtandet är opartisk och oberoende i förhållande till den som ansöker om understöd.

8 §
Understödsbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beslutar om understödet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om understödet, om beloppet av det understöd som ska beviljas överstiger fem miljoner euro.  Arbets- och näringsministeriet kan förbehålla sig beslutanderätten också i fråga om projekt som understiger nämnda gräns, om beslutet är av särskild betydelse med tanke på tillämpningen av denna förordning.

Understödet kan beviljas redan medan anbudsförfarandet för projektet pågår under förutsättning att sökanden senare ingår ett bindande avtal om projektet.

Arbets- och näringsministeriet eller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kan i understödsbeslutet uppställa närmare villkor och begränsningar för användning och utbetalning av understödet.

9 §
Utbetalning av understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland betalar ut understödet på separat ansökan enligt projektets framskridande, på grundval av de närmare villkor och begränsningar som nämns i beslutet om beviljande samt en godtagbar utredning.

Understödet betalas inte ut förrän det har ingåtts ett bindande avtal om projektet.

Av understödet betalas högst 80 procent ut i planerings- och byggskedet. Utbetalningarna sker i tre poster enligt projektets framskridande. Hur projektet har framskridit ska visas på behörigt sätt. Återstående 20 procent av understödet betalas ut efter att projektet har slutförts, enligt de faktiska kostnader som sökanden visar att projektet har orsakat.

10 §
Rapportering till Europeiska kommissionen

Användningen av innovationsstödet rapporteras till Europeiska kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget och kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. Innovationsstödets stimulanseffekt rapporteras enligt anvisningarna i Europeiska kommissionens beslut om godkännande av den ordning för innovationsstöd till den finländska varvsindustrin som nämns i 1 §.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 september 2012 och gäller till och med den 31 december 2013. Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 4 september 2008 om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (592/2008).

Förordningen tillämpas på projekt som genomförs före utgången av år 2016. Förordningen tillämpas också på projekt för vilka har sökts understöd innan denna förordning har trätt i kraft.

  Helsingfors den 6 september 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Direktör
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.