486/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Lag om ändring av 1 § i lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1151/2005, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Förskottsuppbörd verkställs för betalning av de skatter och avgifter som i enlighet med lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska betalas till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten och i enlighet med lagen om rundradioskatt (484/2012) ska betalas till staten på grundval av den skattepliktiga inkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992). Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning för betalning av den försäkrades sjukförsäkringspremie även då den lön som betalas till den försäkrade är skattefri utlandsarbetsinkomst med stöd av 77 § i inkomstskattelagen finns i 18 kap. 11 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Förskottsuppbörd verkställs inte för betalning av sådan rundradioskatt för samfund som debiterats för skatteåret 2013.

RP 28/2012
FiUB 14/2012
RSv 66/2012

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.