475/2012

Given i Helsingfors den 10 augusti 2012

Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) 2 § samt 3, 4, 6 och 7 kap. och 40 §, av dem 40 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 491/2002, och

ändras rubriken för 3 §, 3 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 5 § 1, 2 och 4 mom., av dem rubriken för 3 § och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 395/2003 samt 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1069/2007, som följer:

3 §
Statens televisions- och radiofond och dess medel

För att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) får fonden medel ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 uppgår anslaget till 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet.

4 §
Bokföring, bokslut och revisorer

För att granska fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper tillsätter kommunikationsministeriet årligen två revisorer. Av revisorerna ska den ena vara en sådan OFR-revisor eller OFR-sammanslutning som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) och den andra antingen OFR-revisor eller OFR-sammanslutning eller i revisionslagen (459/2007) avsedd CGR-revisor eller CGR-sammanslutning. Revisorerna ska avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod.

5 §
Användningen av statens televisions- och radiofonds medel

Fondens medel utgörs av medel som betalats ur ett anslag i statsbudgeten, avgifter som tagits ut och överskott från tidigare räkenskapsperioder som finns på fondens samlingskonto i statens centralbokföring.

För att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet används årligen medel ur fonden till det belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten.


Medel ur fonden betalas till Rundradion Ab i enlighet med dispositionsplanen och bolagets finansieringsbehov.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Innan lagen träder i kraft har Kommunikationsverket rätt att

1) ta ut alla televisionsavgifter som gäller tiden före ikraftträdandet, så att de förfaller till betalning senast den 31 december 2012, och

2) ta ut sådana televisionsavgifter som grundar sig på anmälningar om ibruktagande gjorda i december 2012 utan att tillämpa bestämmelserna i 8 § om den kortaste perioden som betalningsskyldigheten kan omfatta.

Vid indrivning av sådana televisionsavgifter som inte är betalda vid ikraftträdandet av denna lag ska fram till den 1 januari 2018 de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Televisionsavgifter som betalats för år 2013 betalas tillbaka utan avdrag för återbetalningsavgiften enligt 17 §.

I den upphävda 17 § avsedda televisionsavgifter som inte före utgången av 2017 har kunnat betalas tillbaka intäktsförs i statens televisions- och radiofond den 1 januari 2018.

Uppgifterna i registret över televisionsanvändare enligt den upphävda 18 § förstörs i enlighet med 34 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2012
KoUB 8/2012
RSv 64/2012

  Helsingfors den 10 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.