471/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 augusti 2012

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 14 §, sådan den lyder i förordning 1033/2010, som följer:

14 §
Priser per enhet för särskilda yrkesläroanstalter samt studerandearbetsdagar inom utbildning som ordnas i form av distansundervisning

Priserna per enhet per studerandearbetsdag för sådana särskilda yrkesläroanstalter som avses i 27 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet graderas genom att priset per enhet för läroanstalten multipliceras med det tal som fastställs enligt prisgrupp för enskilda utbildningsområden och som anges i 11 § 1 mom. Inom utbildningsområdet för teknik och kommunikation är det tal som används som multiplikator dock 8,5 för den förberedande utbildning till yrkes- och trafikflygare som ges vid särskilda yrkesläroanstalter.

När priserna per enhet för de särskilda yrkesläroanstalterna beräknas ska läroanstalterna placeras i prisgrupper enligt 1 mom. på basis av det huvudsakliga utbildningsområdet vid ifrågavarande läroanstalt. Placeringen ska ses över vart fjärde år.

Priset per enhet för utbildning som ordas i form av distansundervisning är, oberoende av den prisgrupp enligt utbildningsområde som avses i 1 mom., 50 procent av det pris per enhet som avses i 27 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Av antalet studerandearbetsdagar inom utbildning som ordnas i form av distansundervisning beaktas vid beräkning av statsandelen högst 40 procent av de studerandearbetsdagar som den särskilda yrkesläroanstalten ordnar i annan form än distansundervisning. Dessutom krävs det att utbildning är handledd och baserar sig på utbildningsplanen för den särskilda läroanstalten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet bestäms för år 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 16 augusti 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.