452/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juli 2012

Lag om ändring av 6 § i lagen om utstationerade arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 74/2001, som följer:

6 §
Bestämmelser som ska tillämpas på arbetsgivarens ersättningsskyldighet och ansvar

När arbetsavtalslagen ska tillämpas på ett anställningsförhållande enligt denna lag bestäms arbetsgivarens skadeståndsskyldighet enligt 12 kap. 1 § i arbetsavtalslagen och arbetsgivarens skyldighet att betala påföljdsavgift enligt 11 a kap. i den lagen.

På arbetsgivarens skyldighet att betala gottgörelse med anledning av diskriminering enligt 8 § i jämställdhetslagen tillämpas 10 § 1—3 och 5 mom. samt 11 § och i tillämpliga delar 10 § 4 mom. i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

RP 3/2012
FvUB 14/2012
RSv 69/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG (32009L0052); EUT Nr L 168, 30.6.2009, s. 24

  Helsingfors den 20 juli 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.