426/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2012

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 18 §, samt

fogas till arbetsordningen en ny 29 a § som följer:

18 §
Ministeriets organisation

I enlighet med statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) finns det vid ministeriet en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en informations- och kulturavdelning. Utanför indelningen i avdelningar finns det dessutom en rättstjänst, allmänhetstjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern revision och utvärdering, en enhet för planering och forskning samt en servicecentral för visering.

29 a §
Servicecentral för visering

Till servicecentralens uppgifter hör handläggning av viseringsansökningar i samarbete med berörda beskickningar så att beslutet om beviljande av visum kvarstår hos beskickningen i fråga.

Administrativt hör servicecentralen för visering till allmänhetstjänsterna. På servicecentralen för visering tillämpas i tillämpliga delar arbetsordningens bestämmelser som gäller enheterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 27 juni 2012

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.