420/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2012

Statsrådets förordning om specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009), sådant det lyder i lag 954/2011:

1 § 
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen som kan avläggas vid universitet som avses i universitetslagen (558/2009) och som är yrkesinriktade påbyggnadsexamina vid universiteten.

2 §
Utbildningsansvar

Specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen kan avläggas vid Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.

3 §
Samarbetsorgan

Riksomfattande samarbetsorgan i frågor som gäller specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen är den delegation som avses i 41 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), eller en sektion vid den.

I anslutning till varje universitet som ger specialistläkarutbildning eller specialisttandläkarutbildning finns dessutom för det regionala samarbetet en regional delegation för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen. Medlemmarna i delegationen utses av universitetet, samkommunerna för specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt samt verksamhetsenheterna inom primärvården och mun- och tandvården.

4 §
Antagning till utbildning

Specialistläkarexamen kan avläggas av den som har fått rätt eller tillstånd att i Finland utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person.

Specialisttandläkarexamen kan avläggas av den som har fått rätt eller tillstånd att i Finland utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person och som i huvudsyssla har arbetat som tandläkare med kliniska uppgifter i minst två år.

5 §
Målen för utbildning som leder till specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen

Ett mål för den utbildning som leder till specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen är att göra läkaren eller tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom den egna specialiteten samt ge färdigheter för specialistläkares eller specialisttandläkares uppgifter inom den, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av den egna specialiteten samt för verksamhet som specialistläkare eller specialisttandläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Utbildningen ska ge specialistläkaren och specialisttandläkaren färdigheter att behärska krävande diagnostiska metoder samt att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialiteten på individ- och befolkningsnivå. Ett mål för utbildningen är dessutom att läkaren eller tandläkaren fördjupar sig i planeringen, förvaltningen och ledningen av hälso- och sjukvården samt det yrkesövergripande samarbetet inom hälso- och sjukvården.

6 §
Ordnande av utbildning som leder till specialistläkarexamen

Den utbildning som leder till specialistläkarexamen ordnas i form av utbildningsprogram, vilka som handledda studier på heltid tar antingen fem eller sex år i anspråk.

De utbildningsprogram som tar fem år i anspråk är

1) foniatri,

2) fysiatri,

3) geriatri,

4) klinisk kemi,

5) klinisk mikrobiologi,

6) klinisk neurofysiologi,

7) öron-, näs- och halssjukdomar,

8) idrottsmedicin,

9) rättsmedicin,

10) patologi,

11) medicinsk genetik,

12) ögonsjukdomar,

13) cancersjukdomar,

14) hälso- och sjukvård.

De utbildningsprogram som tar sex år i anspråk är

1) akutmedicin,

2) anestesiologi och intensivvård,

3) endokrinologi,

4) gastroenterologi,

5) gastroenterologisk kirurgi,

6) hudsjukdomar och allergologi,

7) infektionssjukdomar,

8) kardiologi,

9) lungsjukdomar och allergologi,

10) klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling,

11) klinisk fysiologi och nukleärmedicin,

12) klinisk hematologi,

13) handkirurgi,

14) barnkirurgi,

15) barnneurologi,

16) barnpsykiatri,

17) barnsjukdomar,

18) kvinnosjukdomar och förlossningar,

19) nefrologi,

20) neurokirurgi,

21) neurologi,

22) ungdomspsykiatri,

23) rättspsykiatri,

24) ortopedi och traumatologi,

25) plastikkirurgi,

26) psykiatri,

27) radiologi,

28) reumatologi,

29) inre medicin,

30) oral och maxillofacial kirurgi,

31) hjärt- och thoraxkirurgi,

32) företagshälsovård,

33) urologi,

34) vaskulärkirurgi,

35) allmän kirurgi,

36) allmän medicin.

De gemensamma delarna av studierna inom två eller flera utbildningsprogram som leder till specialistläkarexamen kan utformas till ett gemensamt utbildningsavsnitt när det är motiverat på grund av det gemensamma stoffets omfattning och de färdigheter som behövs i uppgifterna som specialistläkare.

7 §
Ordnande av utbildning som leder till specialisttandläkarexamen

Den utbildning som leder till specialisttandläkarexamen ordnas i form av utbildningsprogram, vilka som handledda studier på heltid tar antingen tre eller sex år i anspråk.

De utbildningsprogram som tar tre år i anspråk är

1) odontologisk diagnostik,

2) tandreglering,

3) klinisk tandvård,

4) hälso- och sjukvård.

Utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi tar sex år i anspråk.

8 §
Avläggande av specialistläkarexamen

För avläggande av specialistläkarexamen ska läkaren

1) med godkänt resultat genomföra den femåriga praktiska utbildningen inom ett utbildningsprogram enligt 6 § 2 mom. eller den sexåriga praktiska utbildningen inom ett utbildningsprogram enligt 6 § 3 mom. under en utbildares ledning i en tjänst, befattning eller uppgift som universitetet godkänt för utbildningen inom specialiteten, samt under denna tid, på ett sätt som universitetet godkänner, delta i regelbunden utbildning på arbetsplatsen,

2) slutföra en av universitetet godkänd teoretisk utbildning,

3) delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och av utbildningen,

4) genomgå ett riksomfattande förhör i specialiteten i fråga som universiteten ordnar i samarbete.

Minst hälften av den utbildningstid som avses i 1 mom. 1 punkten ska fullgöras utanför universitetssjukhuset och av denna tid minst nio månader på en hälsovårdscentral.

Bestämmelserna i 2 mom. gäller inte, med undantag för den utbildningstid som ska fullgöras på en hälsovårdscentral, följande utbildningsprogram: 

1) foniatri,

2) klinisk fysiologi och nukleärmedicin,

3) klinisk kemi,

4) klinisk mikrobiologi,

5) klinisk neurofysiologi,

6) neurokirurgi,

7) rättsmedicin,

8) medicinsk genetik,

9) oral och maxillofacial kirurgi,

10) cancersjukdomar.

Universitetet kan för en enskild specialitet bevilja dispens från kravet enligt 2 mom. på utbildningstid som ska fullgöras utanför universitetssjukhuset, om centralsjukhusen eller andra sjukhus inte kan anvisa en utbildningsplats inom skälig tid. Innan dispens beviljas ska universitetet begära utlåtande i saken av den regionala delegation för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen som avses i 3 §. Dispens kan beviljas för högst tre år.

9 §
Avläggande av specialisttandläkarexamen

För avläggande av specialisttandläkarexamen ska tandläkaren

1) med godkänt resultat genomföra den treåriga praktiska utbildningen inom ett utbildningsprogram enligt 7 § 2 mom. eller den sexåriga praktiska utbildningen inom ett utbildningsprogram enligt 7 § 3 mom. under en utbildares ledning i en tjänst, befattning eller uppgift som universitetet godkänt för utbildningen inom specialiteten, samt under denna tid, på ett sätt som universitetet godkänner, delta i regelbunden utbildning på arbetsplatsen,

2) slutföra en av universitetet godkänd teoretisk utbildning,

3) delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och av utbildningen, samt

4) genomgå ett riksomfattande förhör i specialiteten i fråga och som universiteten ordnar i samarbete.

Minst hälften av den utbildningstid som avses i 1 mom. 1 punkten ska fullgöras utanför universitetssjukhuset och av denna tid minst nio månader på en hälsovårdscentral.

Bestämmelserna i 2 mom. gäller inte, med undantag för den utbildningstid som ska fullgöras på en hälsovårdscentral, utbildningsprogrammet för odontologisk diagnostik och oral och maxillofacial kirurgi.

Universitetet kan för en enskild specialitet bevilja dispens från kravet enligt 2 mom. på utbildningstid som ska fullgöras utanför universitetssjukhuset, om centralsjukhusen eller andra sjukhus inte kan anvisa en utbildningsplats inom skälig tid. Innan dispens beviljas ska universitetet begära utlåtande i saken av den regionala delegation för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen som avses i 3 §. Dispens kan beviljas för högst tre år.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs förordningen om specialläkarexamen (678/1998) och statsrådets förordning om specialtandläkarexamen (316/2003).

På den som vid ikraftträdandet av denna förordning studerar för specialistläkarexamen får, om han eller hon så önskar, till utgången av 2022 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På den som vid ikraftträdandet av denna förordning studerar för specialisttandläkarexamen får, om han eller hon så önskar, till utgången av 2020 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Universitetet beslutar om arrangemangen kring övergången till utbildning enligt denna förordning.

  Helsingfors den 14 juni 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.