418/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om ändring av 7 § i havsskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i havsskyddslagen (1415/1994) 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1060/2004, som följer:

7 §
Dumpningsförbud

Det är förbjudet att från finländska fartyg, havstekniska enheter eller luftfartyg eller från fartyg eller luftfartyg som i Finland lastat avfall dumpa avfall eller andra ämnen i havet utanför Finlands ekonomiska zon.

Dumpning av avfall från Finland är också annars förbjudet. Dessa förbud gäller dock inte i 9 § avsedd deponering av muddermassa i havet eller i 4 § i lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012) avsedd geologisk lagring av koldioxid.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2012.

RP 36/2012
MiUB 2/2012
RSv 49/2012  
Europaparlementets och rådet s direktiv 2009/31/EG, EUT L 140, 23.4.2012, s. 114

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.