415/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande av lagen om ändring av universitetslagen

Lagen om ändring av universitetslagen (414/2012), nedan ändringslagen, träder i kraft den 1 januari 2013.

2 §
Grundande av Konstuniversitetet

Verksamheten, personalen och de studerande vid Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan (de samgående universiteten) vilka nämns i 1 § 2 mom. 12—14 punkten i universitetslagen (558/2009) övergår vid ändringslagens ikraftträdande till Konstuniversitetet som är en offentligrättslig inrättning.

3 §
Organiseringen av Konstuniversitetet

De samgående universiteten ska tillsammans ordna administrativa tjänster och andra stödtjänster så att Konstuniversitetet kan organisera sig och inleda sin verksamhet vid ändringslagens ikraftträdande.

Universitetskollegierna för de samgående universiteten utgör Konstuniversitetets första universitetskollegium.

Det första universitetskollegiet utser styrelsen för Konstuniversitetet och styrelsen väljer, med iakttagande av universitetslagen, universitetets rektor.

Konstuniversitetets organ kan fatta beslut, ingå förbindelser och företa rättshandlingar för Konstuniversitetets räkning.

4 §
Övergång av egendom till Konstuniversitetet

De samgående universitetens egendom övergår i dess helhet till Konstuniversitetet vid ändringslagens ikraftträdande.

Avkastningen på sådant kapital donerat av privata aktörer som berättigar till statlig medfinansiering och som har samband med tillförseln av kapital till universiteten kan användas endast för sådan verksamhet som bedrevs vid det samgående universitet som fick donationen.

5 §
De samgående universitetens förbindelser, tillstånd och fordringar

Konstuniversitetet svarar för ett samgående universitets skuldförbindelser och serviceavtal, avtal om anskaffning och leveranser samt andra förbindelser som gäller den egendom eller verksamhet som övergått till Konstuniversitetet.

De tillstånd att ordna verksamhet och andra tillstånd som beviljats av myndigheter samt de samgående universitetens fordringar övergår till Konstuniversitetet vid ändringslagens ikraftträdande.

6 §
De samgående universitetens bokslut och Konstuniversitetets ingående balans

Styrelsen för Konstuniversitetet upprättar bokslut för de samgående universiteten och Konstuniversitetets universitetskollegium fastställer boksluten och verksamhetsberättelserna samt beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelserna och rektorerna för de samgående universiteten.

Revisorerna för Konstuniversitetet förrättar revision av de samgående universiteten och lämnar revisionsberättelser i enlighet med vad som föreskrivs i 64 § 3 mom. i universitetslagen.

Styrelsen för Konstuniversitetet upprättar universitetets ingående balans.

7 §
Överföring av ärenden som är anhängiga

Ärenden som är anhängiga vid de samgående universiteten övergår när ändringslagen träder i kraft till Konstuniversitetet för behandling. Konstuniversitetet företräder ett samgående universitet och är part i sådana rättegångar där ett samgående universitet har varit part.

8 §
Övergång av personal till Konstuniversitetet

På övergång av personal från de samgående universiteten till Konstuniversitetet tillämpas vad som i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om överlåtelse av rörelse.

9 §
Organiseringen av studentkåren vid Konstuniversitetet

Studentkårerna vid de samgående universiteten går samman och blir vid ändringslagens ikraftträdande en studentkår vid Konstuniversitetet. Studentkårerna vid de samgående universiteten svarar för organiseringen av studentkåren vid Konstuniversitetet. Studentkårerna vid de samgående universiteten får innan ändringslagen träder i kraft vidta de åtgärder som organiseringen förutsätter.

Rektorerna för de samgående universiteten fastställer stadgar som ska iakttas vid sammanslagningen av de samgående studentkårerna. Om det har valts en rektor för Konstuniversitetet, fastställer han eller hon dessa stadgar. Om de samgående studentkårerna inte har kommit överens om något annat, ska studentkårerna så snart som möjligt efter det att denna lag träder i kraft ordna val av fullmäktige för Konstuniversitetets studentkår. Fullmäktige har härvid 21 medlemmar och 21 suppleanter.

Om studentkårerna inte har kommit överens om något annat utgörs centralvalnämnden av ordförandena för de samgående studentkårernas styrelser, ordförandena och generalsekreterarna för fullmäktige eller i stället för generalsekreteraren av styrelsens sekreterare. Centralvalnämnden väljer inom sig en ordförande och kallar en sekreterare till nämnden. I det fallet fastställer centralvalnämnden valordningen.

Valet av fullmäktige för Konstuniversitetets studentkår är proportionellt och hemligt. I valet finns inga valkretsar. De medlemmar i studentkåren som anmält sig som närvarande studerande vid de samgående universiteten har allmän och lika rösträtt i valet. Varje röstberättigad har en röst i valet.

Fullmäktige väljer inom sig en ordförande och en viceordförande.

Fullmäktige för Konstuniversitetets studentkår och de organ som valts av fullmäktige fattar beslut om Konstuniversitetet och dess studentkår. De samgående studentkårerna är skyldiga att ordna administrativa tjänster och andra stödtjänster för Konstuniversitetets studentkår så att studentkåren kan organisera sig i sin helhet vid ändringslagens ikraftträdande.

De samgående studentkårernas egendom övergår till Konstuniversitetets studentkår vid ändringslagens ikraftträdande. Studentkåren vid Konstuniversitetet svarar för de skuldförbindelser, serviceavtal, avtal om anskaffning samt de andra förbindelser som de samgående studentkårerna ingått och som gäller den egendom eller verksamhet som övergår till Konstuniversitetets studentkår.

De tillstånd att ordna verksamhet och andra tillstånd som beviljats av myndigheter samt de samgående studentkårernas fordringar övergår till Konstuniversitetets studentkår vid ändringslagens ikraftträdande. De sam-gående studentkårernas medlemmar och personal övergår från de samgående studentkårerna till Konstuniversitetets studentkår vid ändringslagens ikraftträdande.

10 §
Befrielse från inkomstskatt och överlåtelseskatt som har samband med att universiteten och studentkårerna går samman

De samgående universiteten och de samgående studentkårerna anses inte upplösta vid inkomstbeskattningen. Tillgångarna och skulderna övergår till oförändrade värden till Konstuniversitetet och dess studentkår vilka fortsätter verksamheten.

De oavskrivna anskaffningsutgifterna samt de övriga avdragsgilla utgifterna vid beskattningen av de samgående universiteten och de samgående studentkårerna som upphör med sin verksamhet, dras av vid beskattningen av Konstuniversitetet och dess studentkår som fortsätter verksamheten, på samma sätt som utgifterna skulle ha dragits av vid beskattningen av de universitet eller studentkårer som upphört med sin verksamhet.

Konstuniversitetet och dess studentkår är inte skyldiga att betala överlåtelseskatt för överföringen av tillgångar i samband med att universiteten eller studentkårerna går samman.

11 §
Hänvisningar till Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan

Hänvisningar i annan lagstiftning till Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin eller Teaterhögskolan anses vara hänvisningar till Konstuniversitetet.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 27/2012
KuUB 2/2012
RSv 60/2012

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.