395/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att fartygspersonalens arbets- och boendemiljö är säker och hälsosam samt att fartygspersonalen erbjuds lämplig mat, rekreation och fritid ombord på fartyget.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska fartyg där fartygspersonal arbetar.

Denna lag tillämpas inte på

1) statsfartyg som används för försvars- eller sjöbevakningsuppgifter,

2) bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller traditionsfartyg, eller på

3) fiskefartyg vars längd underskrider 24 meter.

På utländska fartyg som anländer till finsk vattenområde tillämpas bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

3 §
Lagens förhållande till annan lagstiftning

Utöver denna lag tillämpas det som bestäms i arbetarskyddslagen (738/2002).

Angående fartygets sjösäkerhet och den tillsyn som utövas av Trafiksäkerhetsverket gäller vad som särskilt föreskrivs om detta.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) bruttodräktighet bruttodräktigheten enligt regel 3 i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonventionen (FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,

2) fartygspersonal alla som regelbundet arbetar ombord på ett fartyg,

3) redare den som äger eller hyr hela fartyget eller någon annan fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt på fartyget,

4) arbetsmiljö fartygets inre och yttre arbetsutrymmen, personalutrymmen och förbindelseleder samt de fysikaliska förhållandena och utrustningen i dessa utrymmen,

5) bostadsutrymmen sovhytter, daghytter, mässrum, sanitetsutrymmen, rekreations- och fritidsutrymmen, sjukhytter samt gångar i anslutning till dessa utrymmen,

6) sjöarbetskonventionen Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss från 2006,

7) befäl fartygets befälhavare, maskinchef, styrman, maskinmästare, chef för ekonomiavdelningen och andra i chefsställning.

2 kap.

Planeringen av fartyget samt inspektioner och utlåtanden

5 §
Arbets- och bostadsutrymmenas planering och konstruktion

Redaren ska se till att arbets- och bostadsutrymmena på ett nytt fartyg som beställs för att föra finsk flagg planeras och konstrueras så att de inte medför fara eller olägenhet för fartygspersonalens hälsa eller säkerhet. Detsamma gäller de maskiner, arbetsredskap och andra anordningar som används i utrymmena. Redaren har motsvarande omsorgsplikt när det på ett fartyg utförs väsentliga ändringsarbeten.

6 §
Ibruktagningsinspektion

Redaren ska se till att en ibruktagningsinspektion utförs i fråga om ett nytt fartyg eller ett fartyg som övergår till finsk flagg. Vid ibruktagningsinspektionen säkerställer arbetarskyddsmyndigheten att fartygets arbets- och bostadsutrymmen är förenliga med gällande bestämmelser och föreskrifter. Ibruktagningsinspektion ska om möjligt genomföras innan fartyget tas i bruk, dock senast sex månader efter ibruktagandet. Samma förfarande ska iakttas när det på ett fartyg utförs väsentliga ändringsarbeten.

7 §
Periodisk inspektion

Arbetarskyddsmyndigheten ska inspektera fartyg vars bruttodräktighet överskrider 200 minst vart tredje år efter fartygets ibruktagande.

8 §
Utlåtande till Trafiksäkerhetsverket för utfärdande av sjöarbetscertifikat

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfärdande av ett i sjöarbetskonventionen avsett sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande om de frågor som nämns i bilaga A5-1 till konventionen.

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och om förutsättningarna för beviljande av sådana finns i 57 § 3 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).

9 §
Avgift och resekostnadsersättning för ibruktagningsinspektion

För ibruktagningsinspektioner som utförs av arbetarskyddsmyndigheten tas avgift ut hos sökanden med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För ibruktagningsinspektion och periodisk inspektion som utförs utomlands tas ersättning för resekostnaderna hos redaren.

3 kap.

Arbetsmiljö

10 §
Arbetsmiljö

Redaren ska se till att arbetsmiljön ombord på fartyget är säker och hälsosam.

Närmare bestämmelser om arbetsmiljön på fartyg, arbetsutrymmenas placering och deras fysikaliska egenskaper, förbindelseleder, utrustning och underhåll samt om övriga faktorer som inverkar på hälsa och säkerhet i arbetsutrymmena får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Bostadsutrymmen och rekreationsmöjligheter

11 §
Bostadsutrymmen

Redaren ska se till att fartygspersonalens bostadsutrymmen är ändamålsenliga och säkra. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS11/1981) och 1983 års anvisningar om specialfartyg beaktas.

Om det bor personal ombord på fartyget, ska det finnas en särskild sovhytt för var och en som hör till personalen. Detta gäller dock inte i 2 § 19 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) avsedda fartyg (passagerarfartyg). Arbetarskyddsmyndigheten kan på ansökan och efter att ha hört de behöriga sjöfartsorganisationerna, av särskilda skäl bevilja undantag från minimiantalet sovhytter i fråga om sådana mekaniska självgående fartyg som utöver besättningsmedlemmarna medför fler än tolv personer med specialuppdrag ombord och som används för vetenskaplig forskning, sjöpersonalutbildning, kabelläggning, sjöräddning av fartyg och annan egendom eller för något annat motsvarande specialändamål samt i fråga om fartyg med en bruttodräktighet som underskrider 1 000.

I beslut om undantag får ändring sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När sovhytternas antal uppskattas ska också sådana praktikanter som regelbundet befinner sig ombord på fartyget beaktas.

Närmare bestämmelser om bostadsutrymmenas placering, storlek, konstruktion, utrustning, fysikaliska egenskaper och underhåll, och övriga faktorer som inverkar på bostadsutrymmenas ändamålsenlighet och säkerhet, samt om förfarandet i samband med beviljandet av undantag får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Inspektion av bostadsutrymmen

Fartygets befälhavare har rätt att inspektera de bostadsutrymmen som fartygspersonalen förfogar över, om det finns anledning att misstänka att bostadsutrymmena inte uppfyller kraven på säkerhet och hälsa eller om inspektionen är nödvändig för att kontrollera att de att bostadsutrymmena är dugliga för går att bo i bostadsutrummena. Åtminstone en företrädare för fartygspersonalen ska vara närvarande vid inspektionen. En anteckning om inspektionen ska göras i skeppsdagboken.

13 §
Rekreationsutrymmen

Redaren ska se till att fartyget har ändamålsenliga utrymmen och redskap för fartygspersonalens rekreation och fritid.

Närmare bestämmelser om rekreationsutrymmenas placering, storlek, konstruktion, antal, utrustning, fysikaliska egenskaper och underhåll och om övriga faktorer som inverkar på rekreationsutrymmenas och rekreationens ändamålsenlighet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

Mat och mathållning

14 §
Mat

Redaren ska se till att fartygspersonalen under arbetsperioderna erbjuds kostnadsfria måltider samt att det finns tillräckligt med lämplig mat och dricksvatten ombord på fartyget med beaktande av personalens skiftande kulturella och religiösa bakgrund samt olika hälsofaktorer.

Närmare bestämmelser om maten och dricksvattnet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Mathållning

Redaren ska se till att fartyget har tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för tillredning, servering och förvaring av mat, samt att mat och dryck hanteras så att de inte orsakar fara för fartygspersonalens hälsa.

Den personal som svarar för tillredningen av maten ska ha sådan yrkeskunskap som krävs för uppgifterna.

Närmare bestämmelser om mathållningen ombord på fartyg får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Matdagbok

Fartygets befälhavare eller någon annan som hör till befälet ska föra matdagbok. På passagerarfartyg med gemensam mathållning för passagerare och fartygspersonal behöver ingen särskild kostdagbok föras.

17 §
Inspektion av mathållningen

Fartygets befälhavare eller någon annan som hör till befälet ska tillsammans med den som svarar för mathållningen regelbundet inspektera

1) fartygets förråd av mat och dryck,

2) de utrymmen och anordningar som används för förvaring och hantering av mat och dricksvatten,

3) köksredskap som används för tillredning och servering av mat samt fartygets kök.

På begäran av fartygspersonalens företrädare ska dessa ges tillfälle att delta i en inspektion som avses i 1 mom.

En anteckning om inspektionen ska göras i skeppsdagboken.

6 kap.

Tillsyn och myndighetssamarbete

18 §
Tillsyn över lagens efterlevnad

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag på det sätt som föreskrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

För utländska fartygs del utövar arbetarskyddsmyndigheten tillsyn över att fartyget uppfyller de krav som ställs i sjöarbetskonventionen när det gäller anställningsvillkoren, arbets- och bostadsutrymmenas säkerhet och hälsa samt rätten till lämplig mat, rekreation och fritid ombord på fartyget.

19 §
Samarbete och handräckning

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksäkerhetsverket ska på begäran ge varandra handräckning vid tillsynen över att de bestämmelser som gäller fartyg iakttas. Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få sådan information av varandra som är nödvändig för tillsynen över fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksäkerhetsverket utför vid behov gemensamma inspektioner som hänför sig till beviljandet av sjöarbetscertifikat eller till tillsynen över utländska fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksäkerhetsverket ska vid behov informera varandra om sådana försummelser eller missförhållanden som de har iakttagit i samband med sin tillsyn men som hör till de frågor som den andra myndigheten ska utöva tillsyn över. När Trafiksäkerhetsverket har meddelat arbetarskyddsmyndigheten om behovet av en inspektion av arbets- eller bostadsutrymmena på ett utländskt fartyg, ska arbetarskyddsmyndigheten agera utan dröjsmål, om inte något annat följer av meddelandet.

7 kap.

Straffbestämmelser och behörig domstol

20 §
Sjöarbetsförseelse

En redare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sin skyldighet enligt denna lag att

1) anmäla fartyget för ibruktagningsinspektion enligt 6 §,

2) föra matdagbok enligt 16 § eller

3) hålla författningar och konventioner framlagda enligt 22 §,

ska om inte strängare straff för gärningen föreskrives någon annanstans i lag, för sjöarbetsförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om straff för arbetarskyddsbrott finns i 47 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

21 §
Behörig domstol

Bestämmelser om behörig domstol i tvistemål eller brottmål som grundar sig på denna lag finns i 21 kap. i sjölagen (674/1994).

8 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §
Framläggande av lagen på arbetsplatsen

Denna lag och de författningar som utfärdats med stöd av den samt sjöarbetskonventionen ska hållas framlagda för fartygspersonalen på arbetsplatsen.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012. Lagens 2 § 2 mom. och 18 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särkilt genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i lagens 11 § 2 och 4 mom. om sovhytter för fartygspersonalen och praktikanter som befinner sig ombord på fartyget tillämpas på fartyg vars köl har sträckts sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 140/2011
AjUB 2/2012
RSv 6/2012
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT L 124, 20.5.2009

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.