393/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om ändring av 27 § i lagen om utveckling av regionerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) 27 § som följer:

27 §
Europeiska unionens strukturfondsprogram

Det ska upprättas ett partnerskapsavtal med Europeiska kommissionen om allokeringen av finansiering till, om målen för och om genomförandet av program inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden. För upprättandet av partnerskapsavtalet svarar arbets- och näringsministeriet i samverkan med övriga ministerier, landskapsförbunden och andra sammanslutningar som deltar i utarbetandet av de program som avtalet avser.

Arbets- och näringsministeriet svarar för utarbetandet av ett nationellt operativt program som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Programmet utarbetas i samverkan med övriga ministerier, landskapsförbunden och andra sammanslutningar som deltar i genomförandet av programmet eller som annars är av betydelse för utvecklandet av regionerna. Programförslaget ska innehålla vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Vid utarbetandet av programmet ska dessutom beaktas de riktlinjer och regionala planer som anges i det i 22 § avsedda beslutet om de rikstäckande målen för regionutvecklingen.

För utarbetandet av regionala planer i samband med utformningen av det operativa programmet svarar landskapsförbunden i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra sammanslutningar som deltar i genomförandet av programmet. De regionala planerna ska, förutom på Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen, grunda sig på regionens landskapsprogram och de rikstäckande riktlinjer som arbets- och näringsministeriet har gett.

Programmen för europeiskt territoriellt samarbete utarbetas i samverkan med de medlemsstater som deltar i genomförandet av programmen.

För samordningen av utarbetandet av programmen svarar den i 8 § avsedda delegationen för regional- och strukturpolitik. Statsrådet beslutar om föreläggande av partnerskapsavtalet och programförslaget för Europeiska kommissionen.

Närmare bestämmelser om utarbetandet av program och planer och om innehållet i programmen och planerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2012.                      

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2012
FvUB 11/2012
RSv 55/2012

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.