384/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om ändring av 21 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 21 § 2 mom. och

ändras 21 § 1 och 3 mom. som följer:

21 §
Inverkan av bosättningstiden i Finland på folkpensionens belopp

När folkpensionsbeloppet beräknas beaktas den tid personen har varit bosatt i Finland mellan det att han eller hon fyllde 16 år och det att folkpensionen eller garantipensionen enligt lagen om garantipension (703/2010) började, dock högst tills han eller hon fyllde 65 år. Erhållande av rehabiliteringsstöd förhindrar dock inte tillväxten av bosättningstiden i Finland om det efter rehabiliteringsstödet beviljas en ny pension tidigast en månad efter det att rehabiliteringsstödet upphörde.


Om den tid som avses i 1 mom. är mindre än 80 procent av den totala tiden mellan det att personen fyllde 16 år och det att folkpensionen eller garantipensionen började eller personen fyllde 65 år, multipliceras beloppet av den fulla folkpensionen med en avvägningskoefficient. Avvägningskoefficienten fås genom att den tid som avses i 1 mom. divideras med den tid som är 80 procent av den totala tiden mellan det att personen fyllde 16 år och det att folkpensionen eller garantipensionen började eller personen fyllde 65 år.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2012
ShUB 5/2012
RSv 53/2012

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.