373/2012

Given i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av 80 § och temporär ändring av 65 a § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 80 §, sådan den lyder delvis i lag 292/2010, och

fogas temporärt till lagen en ny 65 a § som följer:

65 a §
Förbud mot marknadsföring per telefon

Telefonanslutningar till mobilnät får inte marknadsföras till konsumenterna per telefon, om inte konsumenten uttryckligen begär det.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på ett teleföretags marknadsföring till dess egna mobiltelefonkunder.

80 §
Specificerad teleräkning

Teleföretaget ska avgiftsfritt och, om räkningen överstiger 50 euro, utan begäran specificera räkningen för användningen av en telefonanslutning. Av räkningen ska åtminstone följande faktureringsposter framgå utan svårighet:

1) lokalsamtal och nätersättningar för samtal som avses i 2—4 punkten,

2) fjärrsamtal,

3) internationella samtal,

4) mobilsamtal,

5) grundavgifter,

6) textmeddelanden, bildmeddelanden samt andra meddelanden,

7) dataöverföringstjänster.

Teleföretaget ska oberoende av räkningens storlek utan begäran och avgiftsfritt specificera avgifterna för andra tjänster än kommunikationstjänster på det sätt som föreskrivs i 24 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

Av en specificerad räkning får inte samtal till kostnadsfria nummer framgå.

En part i ett avtal om kommunikationstjänster har rätt att på begäran få en icke-specificerad räkning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012. Lagens 80 § träder i kraft först den 1 juni 2013. Lagens 65 a § gäller till den 1 juli 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2011
KoUB 4/2012
Rsv 4/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.