321/2012

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2012

Social- och hälsovårdministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, nedan institutet, och om grunderna för dessa prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är beslut i angelägenheter som gäller undersökningstillstånd för vilka institutet tar ut följande fasta avgifter:

1) för beslut om undersökningstillstånd i anslutning till lärdomsprov 100 euro,

2) för övriga beslut om undersökningstillstånd  250 euro.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och som institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är, om inte något annat följer av lag eller förordning, följande:

1) prestationer som utförts på uppdrag eller på beställning av någon och som gäller

- utlåtanden,

- laboratorieanalyser och laboratorieundersökningar samt motsvarande prestationer,

- utredningar och undersökningar,

- vacciner och andra biologiska preparat samt på beställning eller begäran givna vaccineringar,

- utbildning och konsultation; sådan utbildning och konsultation som avses i 6 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) är dock avgiftsfri,

2) överlåtelse av nyttjanderätten när det gäller immateriella rättigheter som innehas av institutet,

3) tidningar, publikationer och förlagstjänster som är till salu,

4) andra fotokopior än sådana som avses i 4 § och andra avskrifter,

5) sändning och postning av publikationer och annat material, om detta inte ingår i priset på dem,

6) användning av lokaler och utrustning som innehas av institutet samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående.

De övriga prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och som institutet har faktisk ensamrätt att utföra och i fråga om vilka avgiften kan bestämmas så att den motsvarar produktens självkostnadsvärde är statistik, kodsystem och dataprodukter som tas fram på beställning av någon samt omfattande informationstjänster.

Vad som föreskrivs ovan i 1 mom. 6 punkten gäller inte lokaler, utrustning och förnödenheter som de forskare och praktikanter som avses i 7 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008) får använda.

4 §
Prissättning av prestationer enligt offentlighetslagen

Institutet beslutar om avgifter för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för att utlämna uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag. När storleken på avgiften bestäms ska det som föreskrivs i nämnda paragraf beaktas.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och gäller till och med den 31 december 2013.

  Helsingfors den 6 juni 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.