315/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) 14—16 §, sådana de lyder i förordning 1420/2006, samt

fogas till förordningen en ny 15 a § och temporärt en ny 15 b § som följer:

14 §
Begränsningar för beviljande av understöd

Understöd beviljas inte för

1) stödjande av företagsverksamhet,

2) investeringar med undantag av sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar i omedelbar anslutning till en verksamhet för vilken understöd beviljas vilkas sammanlagda värde inte överstiger tio procent av de godkända kostnaderna per år, eller

3) produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen enligt lag är skyldig att ordna.

15 §
Understödets belopp

Stiftelser, sociala företag och andra sammanslutningar än kommuner kan beviljas understöd till högst 75 procent av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

Med avvikelse från 1 mom. kan till stiftelser och andra sammanslutningar än kommuner i sin helhet ersättas

1) kostnader som avses i 12 § 1 mom. 1 punkten om verksamheten huvudsakligen hänför sig till långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer,

2) i fråga om verksamhet som avses i 12 § 1 mom. 2 punkten, lönekostnaderna för den som ansvarar för genomförandet av verksamheten, om målgruppen är huvudsakligen långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer,

3) lönekostnaderna för verksamhetsledaren eller en motsvarande person vid en förening som grundats av arbetslösa.

Vid bestämmande av understödets belopp beaktas omfattningen av och innehållet i den verksamhet som understöds samt antalet personer som hör till verksamhetens målgrupp.

15 a §
Beloppet av understöd som beviljas kommuner och samkommuner

Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 procent av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

15 b §
Beloppet av understöd som beviljas kommuner och samkommuner i vissa fall

Sådana kommuner eller samkommuner som deltar i bedömningen av långtidsarbetslösas servicebehov samt planeringen och uppföljningen av serviceprocessen och som koordinerar ordnandet av tjänster för långtidsarbetslösa inom sitt område kan beviljas understöd till högst 75 procent av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

16 §
Understödets förhållande till övrig statlig finansiering

Understödet får inte tillsammans med övrigt statligt finansieringsstöd som har betalats för samma ändamål överstiga de maximibelopp som föreskrivs i 15, 15 a och 15 b §. Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av understödets maximibelopp betraktas statsandel och statsunderstöd som har betalats av ett anslag i statsbudgeten och ur en fond utanför statsbudgeten som förvaltas av staten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med lägre ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) samt räntestöd som hänför sig till räntor på andra lån.

Med avvikelse från 1 mom. räknas understöd som betalas av Penningautomatföreningens avkastning eller tippningsvinstmedel inte som statligt finansieringsstöd, och de räknas inte heller in i maximibeloppet då det maximibelopp för understöd som föreskrivs i 15, 15 a och 15 b § räknas ut. Det sammanräknade beloppet av beviljade understöd får dock inte överstiga de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Bestämmelserna i 15 b § gäller till och med den 31 december 2015.

Sysselsättningspolitiskt understöd som beviljats med stöd av 15 b § i förordningen kan betalas högst till och med den 31 mars 2016.

  Helsingfors den 20 juni 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Överinspektör
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.