310/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 37, 41, 69 och 72 § som följer:

37 §
Bestämmande av tjänstgöringstiden

Tiden för beväringstjänsten är

1) 165 dagar för dem som ska utbildas för uppgifter inom manskapet,

2) 255 dagar för dem som ska utbildas för sådana uppgifter inom manskapet som förutsätter speciella färdigheter,

3) 347 dagar för dem som ska utbildas till officerare och underofficerare samt för sådana specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven.

Skyldigheten att fullgöra beväringstjänst under fredstid upphör vid utgången av det år under vilket den värnpliktige fyller 30 år.

41 §
Förkortning av tjänstgöringstiden

Om utbildning som avses i 38 § har avbrutits enligt 40 § av hälsoskäl eller av andra orsaker som är oberoende av beväringen, förkortas den tjänstgöringstid på 255 eller 347 dagar som fastställts för beväringen. Om inget annat följer av 2 mom., förkortas tjänstgöringstiden till 165 dagar, om beväringen har tjänstgjort under 165 dagar och till 255 dagar, om beväringen har tjänstgjort över 165 dagar. Tjänstgöringstiden kan inte förkortas utan beväringens samtycke.

Om beväringen har tjänstgjort över 255 dagar eller har fullgjort det första skedet av den i 38 § 1 mom. avsedda ledarutbildningen kan beväringens tjänstgöringstid förkortas endast

1) av synnerligen vägande personliga skäl, eller

2) om ändamålsenlig tjänstgöring inte kan ordnas för beväringen och beväringen inte kan placeras i en uppgift som förutsätter längre tjänstgöringstid.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid förkortning av tjänstgöringstiden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

69 §
Tjänstgöringstiden för vapenfri tjänst

Tiden för beväringstjänsten för en vapenfri tjänstepliktig är 255 dagar, om han inte förordnas till utbildning som förutsätter en tjänstgöringstid om 347 dagar.

72 §
Övergång från vapentjänst till vapenfri tjänst

En värnpliktig som fullgör vapentjänst och som på de grunder som nämns i 67 § ansöker om vapenfri tjänst ska tjänstgöra som vapenfri tjänstepliktig på sin tjänstgöringsplats tills ansökan har behandlats och beslut om formen för tjänstgöringen har fattats.

Den återstående tiden av beväringstjänsten för en värnpliktig i vapentjänst som förordnats till vapenfri tjänst beräknas så att redan tjänade dagar i sin helhet dras av från tjänstgöringstiden enligt den nya tjänstgöringsformen. Den tid som behövs för behandlingen av en ansökan enligt 1 mom. räknas som tjänstgöringstid för den värnpliktige vid den tjänstgöring till vilken den värnpliktige förordnas sedan ärendet har behandlats.

Övergången till vapenfri tjänst förkortar inte för den värnpliktige redan fastställd tjänstgöringstid som är längre än 165 dagar.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 37/2012
FsUB 4/2012
RSv 42/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.