308/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008) 1 § 1 mom. 3, 7, 8 och 13 punkten som följer:

1 §
Lagringsskyldighetens omfattning

Av de läkemedelssubstanser som ingår i de läkemedelsgrupper som nämns i 4 § 1 mom. i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008), och av de hjälpsubstanser och tillsatsämnen och förpackningsmaterial som används vid framställning av läkemedel omfattas följande av upplagringsskyldighet:


3) bland hjärt- och kärlläkemedel samt diuretika: intravenös adrenalin, digoxin, diltiazem, ramipril, furosemid, hydroklortiazid, glycerylnitrat, metoprolol, dobutamin, isosorbidmononitrat och amiodaron,


7) bland medel mot förgiftningar samt vacciner och immunoglobuliner: medicinskt kol, hepatit A- och hepatit B-vaccin samt rabiesvaccin, gammaglobulin för intravenöst och intramuskulärt bruk samt immunglobulin för vård av stelkramp, rabies och hepatit B, samt av Institutet för hälsa och välfärd importerade eller anskaffade vaccin som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet med undantag för influensavaccin,

8) bland medel vid sjukdomar i andningsorganen: flutikason, budesonid, salbutamol, salmeterol och teofyllin,


13) medel mot trombos samt hemostatika: reteplas, tenekteplas, heparin, koagulationsfaktor VIII, koagulationsfaktor IX, warfarin, dalteparin och enoxaparin samt bland medel vid cancersjukdomar och medel för behandling av biverkningar av cancermedel, immunstimulerande medel, immunsuppressiva medel: de produkter som nämns i bilagan, samtDenna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Varje lagringsskyldig ska se till att det obligatoriska lager den lagringsskyldige upprätthåller överensstämmer med denna förordning senast den 31 december 2012.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 14 juni 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Ruuhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.