297/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom. 1 punkten, 7 b § 2 mom., 7 c § 4 mom. samt 17 § 3 och 4 mom.,

sådana de lyder, 6 § 1 mom. 1 punkten i lag 792/2007, 7 b § 2 mom. och 17 § 3 och 4 mom. i lag 52/2011 samt 7 c § 4 mom. i lag 345/2004, samt

fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1099/2000, 345/2004 och 1388/2007, nya 7 och 8 mom. samt till 25 a §, sådan den lyder i lagarna 457/1997, 41/2000, 1427/2001, 792/2007 och 706/2008, ett nytt 6 mom. som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som

1) får studiestöd från utlandet eller i enlighet med Ålands landskapslagstiftning,


7 b §
Förbrukning av stödmånaden

Om stödtagaren frivilligt betalar tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för en stödmånad före utgången av maj kalenderåret efter stödåret, återinförs stödmånaden. Studiepenning och bostadstillägg som betalats tillbaka frivilligt beviljas på nytt med beaktande av den ansökningstid som avses i 23 §.


7 c §
Antalet stödmånader per läsår

Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd beviljas för högst nio stödmånader per läsår.

17 §
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget

Om den studerande antagits för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen, avses med den i 2 mom. nämnda månaden då examen avläggs den månad då den högre högskoleexamen avläggs och med att den i det momentet avsedda maximitid som berättigar till studiestöd upphör att den sammanlagda maximitiden som berättigar till studiestöd för lägre och högre högskoleexamen upphör. Den månad då den lägre högskoleexamen avläggs kan dock anses vara den i 2 mom. avsedda månaden då examen avläggs, om den studerande bevisligen avslutat sina studier vid avläggandet av den lägre examen.

Den studerande ska se till att årsinkomsten inte överstiger fribeloppet. Den studerande kan reglera fribeloppet genom att söka studiestöd för bara en del av studiemånaderna, genom att för önskade månader säga upp ett studiestöd som redan beviljats eller genom att betala tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för stödmånader som redan förbrukats. Studiepenningen och bostadstillägget ska betalas tillbaka före utgången av maj kalenderåret efter stödåret för att fribeloppet ska höjas.

25 §
Justering och inställelse av studiestöd

Om den studerande antagits för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen, är den studerande berättigad till studiestöd för den månad då han eller hon avlägger lägre högskoleexamen, även om han eller hon utexamineras med lägre högskoleexamen före den 18 dagen i månaden. Om den studerande beslutar att avsluta studierna efter att ha avlagt lägre högskoleexamen, iakttas dock bestämmelserna i 4 mom. om indragning av studiestödet.

Om den studerande antagits för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen, kan studiestöd för att avlägga högre högskoleexamen beviljas från och med den månad som följer på den kalendermånad då han eller hon utexaminerats med lägre högskoleexamen.

25 a §
Justering av studiestödet utan ansökan

Om en studerande antagits för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen och har beviljats studiestöd för att avlägga lägre högskoleexamen, kan studiestödet justeras och beviljas för att avlägga högre högskoleexamen utan ansökan i och med att högskolan meddelar att den studerande har avlagt lägre högskoleexamen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012. Lagens 7 b § 2 mom. och 17 § 4 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2013.

På sådana frivilliga återbetalningar av studiepenningen och bostadsbidraget som har beviljats för 2012 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Bestämmelserna i 25 § 7 och 8 mom. samt 25 a § 6 mom. tillämpas på studerande som vid antagningen har tagit emot en studieplats eller för första gången anmält sig som närvarande för de aktuella studierna den 1 augusti 2011 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2011
KuUB 1/2012
RSv 38/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.